Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1. Сукупний попит

Cукупний попит (AD) — це загальний обсяг вітчизняних товарів і по­слуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін. \ Су­купний попит є сумою запланованих витрат економічних агентів: 1) ви­датків приватного сектора країни на споживання (С) та інвестиції (7);

2) видатків держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці (G);

3) перевищення видатків іноземців на вітчизняні товари і послуги (експорту) над внутрішніми видатками на іноземні товари (імпортом) - чистого експорту країни (NX):

 (4.1)

Сукупний попит домогосподарств, фірм та уряду країни складається з попиту на вітчизняні, (C+I+G)d й імпортні (C+/+G), товари та послуги для задоволення власних потреб. Зовнішній попит на вітчизняні товари й послуги з боку іноземців (X) можна уявити як додатковий внутрішній попит на товари вітчизняного виробництва, але не для задоволення власних потреб, а з метою продажу іноземцям. Отже, сукупний попит на товари та послуги (4.1) можна показати таким чином:

YAD=(C+I+G)d+(C+I+G)/+X-M.                  (4.2)
Оскільки (C+I+G), є імпортом країни (М), тотожність (4.2) набуває вигляду рівняння (4.3):

YAir(C+I+G)d+X.      (4.3)
Сукупний попит (4.3) є сумою внутрішнього та зовнішнього попиту на вітчизняні товари і послуги. Він дорівнює сукупному доходу економічних агентів країни (1) і може бути представлений як сума запланованих ними видатків на вітчизняні товари та послуги для забезпечення власних потреб і експорту.

Сукупний попит має грошову форму. Тому зв'язок між рівнем цін та величиною сукупного попиту обумовлений насамперед загальними умовами грошового обігу, які встановлюються основним рівнянням кількісної теорії грошей:

M-V = P-Y,           (4.4)
де: М - кількість грошей в обігу, або номінальні грошові залишки; V — швидкість обігу грошей; Р — рівень цін; Y — реальний обсяг національного виробництва (сукупний реальний доход).

Номінальний доход економічних агентів (Y-P) дорівнює сумі угод, здійснених між ними протягом певного періоду і оплачених за допомогою грошей, які обертаються, переходячи від покупця до продавця. Обертаю­чись зі швидкістю V, запас грошей М збільшує одночасно як номінальний грошовий доход, так і номінальні грошові витрати економічних аґентів країни на товари й послуги. Згідно рівняння (4.4), обсяг сукупного попиту залежить від кількості грошей в обігу, швидкості їхнього обертання та рівня цін, заЧим більше грошей знаходиться в розпорядженні економічних аґентів, тим більше товарів та послуг можуть вони купувати один в одного при кожному можливому рівні цін. Відповідно, чим більше угод протягом періоду здійснюєть­ся за допомогою грошей, тим вища швидкість обігу грошей і більший сукупний попит при кожному мож­ливому рівні цін. Звичайно в кіль­кісній теорії грошей швидкість обігу грошей вважається постій­ною. Крива сукупного попиту бу­дується для даного обсягу про­позиції грошей в економіці, який вважається незмінним. Тоді, за інших рівних умов, величина сукупного попиту визначається рівнянням:(4.6)


 

При незмінній пропозиції і постійній швидкості обертання грошей ве­личина сукупного попиту змінюється обернено рівню цін. При вищому рівніцін фірми та домогосподарства можуть придбати менше товарів і послуг,оскільки їхній номінальний сукупний доход    залишатиметься по­стійним. На графіку сукупної пропозиції (мал. 4.1) зміна рівня цін проявляється у переході економіки до нової точки рівноваги на кривій су­купного попиту. Вищому рівню цін Р2 відповідає менший обсяг сукупного попиту Y2; внаслідок чого рівноважні умови сукупного попиту на кривій AD пересуваються з точки А в точку В.

В макроекономічній теорії спадний нахил кривої сукупного попиті/ пояс­нюється впливом так званих цінових факторів: а) ефектом реальних гро­шових залишків (ефектом багатства); б) ефектом процентної ставки; в) ефектом імпортних закупівель.