Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.1.4. Рівновага на товарних і фінансових ринках. Рівноважна процентна ставка

Рівновага на ринку товарів і послуг: пропозиція і попит на виробле­ну економікою продукцію.

Як відомо, в закритій економіці попит на вироблений продукт пред'яв­ляється у вигляді споживання, інвестицій та державних закупок. Спожи­вання (С) залежить від використовуваного доходу (F-7), інвестиції (Г) ви­значаються реальною процентною ставкою (г), а державні закупки і подат­ки є екзогенними змінними бюджетно-податкової політики.

Доповнимо тепер аналіз попиту на товари і послуги розглядом пропо­зиції, прийнявши припущення про те, що обсяг випуску продукції визнача­ється наявними факторами виробництва та виробничою функцією:

Об'єднавши рівняння, які описують попит і пропозицію товарів та по­слуг, отримаємо:

Оскільки               рівень державних витрат (G) та розмір податкових надход­жень (7) залежать від економічної політики уряду і є екзогенними змінни­ми, а обсяг виробництва (У) сталий за умов незмінної виробничої функції та           незмінних факторів виробництва, то запишемо:


тобто пропозиція продукту дорівнює попиту на продукт, а він, у свою чергу, визначається сумою С, І та G.

Тепер стає зрозумілим, чому реальна процентна ставка "г" відіграє ви­значальну роль у зрівноваженні товарного ринку: вона повинна змінюватися таким чином, щоб забезпечувати рівність між попитом на товари та їх пропозицією. Чим вищою е процентна ставка г, тим нижчими будуть інве­стиції І і, відповідно, тим меншим буде попит на товари і послуги C+I+G. Якщо ставка процента надто висока, то дуже низькими будуть інвестиції, і тоді пропозиція товарів перевищуватиме попит на них — товарний ринок прийде у нерівноважний стан.

Рівновага на фінансових ринках: попит і пропозиція позичкових коштів.

Процентна ставка одночасно є як ціною запозичення, так і доходом від заощадження. Ми зможемо краще зрозуміти її роль, коли розглянемо фінансові ринки.

Перепишемо основну макроекономічну тотожність у вигляді:

Ліва частина цієї тотожності (Y-C-G) - це та частина виробленої про­дукції, яка залишилася після задоволення попиту споживачів та уряду. Вона називається національними заощадженнями і позначається тобто

 або

У такій формі основна макроекономічна тотожність стверджує, що на­ціональні заощадження дорівнюють внутрішнім інвестиціям, тобто потоки фінансових коштів, які надходять на фінансові ринки і витікають із них, повинні врівноважувати один одного.

Ми можемо розділити національні заощадження на дві частини, щоб відрізнити приватні заощадження (Sp) від заощаджень уряду

Нагадаємо,               що приватні заощад­ження визначаються різницею між використовуваним доходом та спо­живчими              витратами:

а державні заощадження є різницею між чистими податковими надход­женнями та державними закупками товарів і послуг:

Отже,                у підсумку отримаємо:

Яку ж роль відіграє процентна ставка у врівноваженні фінансових ринків?


Перепишемо основну макроекономічну тотожність для закритої економіки у вигляді:

Зафіксуємо G і Т в рамках даної економічної політики, a Y зафіксуємо наявними факторами виробництва і виробничою функцією:

Ліва частина наведеної тотожності стверджує, що національні заощад­ження залежать від доходу (У) та змінних економічної політики G і Т, тобто  При незмінних Y, G і Т національні заощадження також зали­шатимуться незмінними.

Права частина тотожності показує, що інвестиції є функцією від про­центної ставки:

На мал. 5.3 дано графічне зображення заощаджень та інвестицій як функцій від процентної ставки. Графік заощаджень (5) є вертикальною лінією, оскільки в цій моделі заощадження не залежать від процентної ставки. Графік інвестицій (/) - нахилений донизу, оскільки між процентною ставкою та інвестиційним попитом існує обернена залежність.

Процентна ставка змінюється таким чином, щоб Гарантувати рівність між попитом (І) та пропозицією (S) позичкових коштів  — рівноважна процентна ставка). Якщо вона дуже низька, то інвестиційний попит пере­вищуватиме пропозицію заощаджених коштів (I>S), внаслідок чого відбу­ватиметься поступове підвищення її рівня до рівноважного. Навпаки, якщо

 дуже висока, то пропозиція позичкових коштів перевищуватиме попит на них (3>Г), і процентна ставка скорочуватиметься.

Лише за рівноважної процентної ставки заощадження дорівнюватимуть інвестиціям і пропозиція позичкових коштів дорівнюватиме попитові на них.