Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.2.2. Державний борг

Борг є важливим елементом кругообігу "доходи — витрати". Коли в економіці зростають доходи, то зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу — це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства і фірми не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла


від стану повної зайнятості ресурсів, ці заощадження мають бути використані державою шляхом приросту державного боргу.

Державний борг (Dc) — це загальний розмір накопиченої заборгова­ності уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі ми­нулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Держав­ний борг складається із внутрішнього та зовнішнього боргу держави. Внутрішній державний борг (D) — заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом. Зовнішній державний борг (D*) — це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.

Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:

• збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;

• циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;

• скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідно­го коригування (зменшення) державних витрат;

• вплив політичних бізнес-циклів — надмірне збільшення державних

видат-ків напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців

та збереження влади.

Існує позитивний взаємозв'язок між розмірами бюджетного дефіциту і державного боргу. Бюджетний дефіцит збільшує державний борг, а зростан­ня боргу, в свою чергу, потребує додаткових витрат бюджету на його обслуговування і тим самим збільшує бюджетний дефіцит.

На обсягу бюджетного дефіциту відбиваються всі зміни у величині дер­
жавного боргу, в тому числі обумовлені впливом інфляції. Саме тому важ­
ливо, щоб державна заборгованість вимірювалася також в реальних, а не
лише в номінальних величинах. Згадаємо, що бюджетний дефіцит є різни­
цею між державними витратами і доходами. Частина витрат — це відсоток,
який сплачується по державному боргу і дорівнює — обсяг дер­
жавного боргу,— номінальна процентна ставка. Реальні видатки містять
лише реальний процент по державному боргу г. Згідно з рівнянням Фішера,
реальний відсоток є номінальним за винятком процента інфляції:
Отже, реальна величина бюджетних видатків менша від номінальної на
величину Фактичний бюджетний дефіцит за винятком інфляційної
частки процентних платежів (операційний дефіцит) можна підрахувати за
допомогою такої формули:

де: OBD - операційний бюджетний дефіцит; BD — фактичний бюджетний дефіцит;

 - розмір державного боргу на початок року;
 — темп приросту інфляції за рік, %.
В умовах інфляції оголошуваний у звітах бюджетний дефіцит завищує­
ться на величину     При високих темпах інфляції ця величина може


бути досить значною. Як наслідок, можливі ситуації, коли спостерігається зростання номінального державного боргу при одночасному зниженні ре­альної заборгованості. Це утруднює оцінку бюджетно-податкової політики.

Бюджетний дефіцит ускладнюється явищем квазіфіскальних витрат і квазіфіскального дефіциту. У загальному вигляді можна вирізнити два типи квазіфіскальних витрат держави: зобов'язання держави по видатках та квазісубсидії центрального банку. Зобов'язання держави по видатках — це відкладені у часі бюджетні зобов'язання, тобто перенесені на майбутнє витрати бюджету, які не враховуються в поточній бюджетній звітності. Такого роду зобов'язання виникають внаслідок прихованого державного субси­дування імпорту або надання державних гарантій з високою вірогідністю платежів по них.

Квазісубсидії центрального банку — це діяльність центрального банку, яка стосується бюджетних операцій уряду і фінансується за рахунок його власних доходів. Вона охоплює окремі операції, пов'язані з державним боргом, фінансування збитків, що виникли внаслідок стабілізації валютного курсу, централізовані кредити економіці, рефінансування пільгових кредитних програм і преференцій.

Внаслідок квазіфіскальних операцій держави за межами бюджету справжні масштаби державних видатків і, відповідно, величини бюджетного дефіциту та державного боргу занижуються.

Абсолютний розмір державного боргу є не дуже показовим макроеко-номічним індикатором, оскільки борг зростає у міру збільшення ВВП, і на його величину впливає інфляція. Більш змістовними є відносні показники заборгованості, а саме:

• відношення боргу до ВВП;

• відношення суми обслуговування боргу до ВВП.

Відносна величина державного боргу ("борг/ВВП") залежить від таких факторів, як рівень реальної процентної ставки, якою визначається розмір виплат по боргу, темп зростання реального ВВП та обсяг первинного бюджетного дефіциту. Зменшення відносної заборгованості в економіці можливе за умови, якщо темпи зростання реальної процентної ставки будуть нижчими за темпи зростання реального ВВП, а частка первинного бюджетного надлишку відносно ВВП збільшуватиметься.