Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.2.1. Мультиплікативне розширення депозитів

Пропозиція грошей (Ms) містить в собі готівку поза банківською систе­мою (С) і чекові депозити (D), тобто MS=C+D. Фактично — це аґреґат М1, де готівкові гроші означають зобов'язання центрального банку, а чекові де­позити — зобов'язання комерційних банків.

Існує декілька можливих джерел створення нових депозитів у системі комерційних банків:

•  вкладення небанківським сектором готівкових грошових коштів у комерційні банки;

• купівля комерційними банками або центральним банком державних цінних паперів у фірм та населення;

• купівля банківською системою іноземної валюти у небанківського сектора;

•  надання комерційними банками позичок небанківському сектору

економіки.

Куплені цінні папери та іноземна валюта сплачуються банками шляхом збільшення депозитів продавця на суму угоди. Надання позичок також су­проводжується зростанням депозитів.

Сума коштів, що внесені як депозити на банківські рахунки і не видані як кредити, тобто приступні для забезпечення вимог вкладників у будь-


який час, складає фактичні або загальні резерви комерційного банку (TR).
Система, за якої банк володіє резервами, що дорівнюють його депозитам, є
системою 100% банківського резервування. За такої системи комерційні
банки не можуть впливати на рівень пропозиції грошей, але можуть
змінювати ЇЇ структуру, приймаючи вклади. Система, за якої вартість
банківських резервів менша, ніж загальна сума банківських депозитів, має
назву часткового банківського резервування. Сучасна банківська система
базується на частковому резервуванні депозитів. Це означає, що всі комерційні
банки повинні мати мінімальні обов'язкові резерви (R) пропорційно до
суми відкритих депозитів. Норма обов'язкового резервування, або резервні
вимоги — встановлені законом вимоги до рівня резервів проти зобов'язань
комерційного банку по внесках, —є відношенням суми обов'язкових резервів
до суми залучених депозитів: Обов'язкові резерви скорочуються
пропорційно скороченню депозитів. Величина, на яку фактичні резерви банку
перевищують його обов'язкові резерви, називається надлишковими резер­
вами: E=TR-R.

За системи часткового резервування комерційні банки здатні створюва­ти гроші, збільшуючи пропозицію грошей за рахунок кредитування економіки. Спроможність окремого комерційного банку створювати гроші визначається розміром його надлишкових резервів. Система комерційних банків у цілому може надати позики в обсязі, який у декілька разів перевищує її початкові надлишкові резерви.

Припустімо, що резервні вимоги дорівнюють 10%    , а початковий
депозит банку А становить 100 грошових одиниць. Тоді 10 одиниць банк
повинен тримати як обов'язковий резерв, а 90 — його надлишкові резерви.
Якщо банк А надасть 90 одиниць у позику, то він збільшить пропозицію
грошей на 90, і тепер вона буде дорівнювати 100+90=190. Вкладникам
належить 100 одиниць депозитів, а 90 грошових одиниць перебуває у пози­
чальників. Якщо ці 90 одиниць знову опиняться, скажімо, у банку В у вигляді
Депозитів, процес поновиться: 10%, тобто 9 одиниць, банк В залишить у
резервах, а на суму 81 надасть позики, збільшуючи пропозицію грошей ще
на 81 одиницю. Третій банк, С, куди можна покласти ці гроші, додасть іще
72,9 одиниць до пропозиції грошей. Таким чином, на кожному етапі зазна­
ченого процесу кожен новий вклад і кожна нова позика збільшують пропо­
зицію грошей.

Якщо процес продовжиться до використання останньої грошової одиниці, то у загальному вигляді пропозицію грошей можна показати як Де— норма обов'язкового резервування, D - початковий депозит. Коефіцієнт

 має назву простого депозитного мультиплікатора, або банківського мультиплікатора.

Простий депозитний мультиплікатор     визначає максимальну
кількість нових депозитних грошей, що створюється однією грошовою оди­
ницею надлишкових резервів при заданому рівні норми обов'язкового ре­
зервування. Максимальне розширення депозитів — збільшення грошей на


чекових рахунках — визначається як добуток простого депозитного муль­
типлікатора і надлишкових резервів:   Зменшення загальної кіль­
кості банківських резервів призводить до мультиплікативного скорочення
депозитів. Збільшення резервних вимог також скорочує обсяг безготівкової
грошової маси.

Таким чином, внаслідок банківського кредитування кількість грошей в економіці зростає. Процес емісії платіжних засобів у межах системи комер­ційних банків називається кредитною мультиплікацією, або мультипліка-тивним створенням депозитів. Кредитна мультиплікація визначає макси­мальний рівень кредитної експансії на внутрішньому ринку і, відповідно, максимальний обсяг грошової маси, що випускається банківською систе­мою в обіг при певному рівні резервних вимог.