Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.2.2. Модель пропозиції грошей

Загальніша модель пропозиції грошей враховує роль центрального бан­ку, поведінку комерційних банків і можливий відтік частини грошових коштів з депозитів банківської системи в готівку. Вона містить ряд нових змінних.

Грошова база (резервні гроші) складається з банківських резервів та з
готівкових грошей, які є в обігу поза банками:           Готівка поза банка­
ми є безпосередньою частиною пропозиції грошей, тоді як банківські резер­
ви впливають на здатність банків створювати нові депозити, збільшуючи
пропозицію грошей. Оскільки грошовій базі властивий мультиплікативний
вплив на пропозицію грошей, її ще називають грошима активної або підви­
щеної сили. ,

Коефіцієнт депонування грошей характеризує структуру зберігання на­селенням ліквідних коштів у вигляді їхнього розподілу між готівковими грошима (С) і коштами на поточних (чекових) депозитах (D). Коефіцієнт депонування - це відношення попиту на готівку до депозитів:

Норма фактичного резервування депозитів визначається відношенням
загальних резервів комерційних банків до депозитів:            При системі
часткового резервування рівень фактичного резервуваннязалежить від норми
обов'язкових резервів та від розміру надлишкових резервів:

Отже, пропозиція грошей є функцією трьох екзогенних змінних:    В.

Враховуючи, що обсяг готівки поза банками визначається сумою депо­
зитів та коефіцієнтом депонування:    а загальні резерви — сумою
депозитів та нормою фактичного резервування:  пропозицію гро­
шей можна визначити як:  а грошову базу як:

 Звідси випливає, що

З цього рівняння видно, що обсяг пропозиції грошей перебуває у прямій
залежності від обсягу грошової бази і в оберненій залежності — від
коефіцієнта депонування (сг) та норми резервування Коефіцієнт про­
порційності між пропозицією грошей і грошовою базою одержав назву гро­
шового мультиплікатора, або мультиплікатора грошової бази

 Грошовий мультиплікатор визначає відношення пропозиції


грошей до грошової бази, а також суму, на яку збільшується пропозиція грошей при збільшенні грошової бази на одну грошову одиницю. Оскільки

 Збільшення коефіцієнта депонування і норми ре­зервування зменшує грошовий мультиплікатор.

Центральний банк визначає пропозицію грошей насамперед через гро­шову базу, величина якої може контролюватися центральним банком. Збільшення або зменшення грошової бази, у свою чергу, супроводжується мультиплікативним розширенням або, відповідно, скороченням пропозиції грошей комерційними банками. Таким чином, зміни обсягу пропозиції гро­шей в економіці, викликані змінами грошової бази, відбуваються у два ета­пи:

• зміни у грошовій базі, які включають зміну зобов'язань центрального банку перед населенням (зміни у величині готівки в обігу поза банками) та перед системою комерційних банків (зміни у величині резервів комер­ційних банків);

• мультиплікативна зміна пропозиції грошей в системі комерційних банків.