Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.3.1. Трансакційний попит на гроші

Трансакційний (операційний) попит на гроші являє собою попит на
гроші для обслуговування всіх видів угод в економіці. Зв'язок між сумою
грошей і загальним обсягом операцій в економіці відображений у рівнянні
кількісної теорії грошей, яке є макроекономічним рівнянням обміну:
Де кількість грошей в обігу, швидкість обігу грошей, рівень цін,
 обсяг випуску у реальному вираженні. Добуток ціновою оцінкою
випущеної продукції, що задає попит на гроші для операцій. Добуток
Це кількість грошей, які мають бути сплачені при купівлі виробленої про-
Дукції. Із рівняння обміну випливає рівняння попиту на гроші:


Рівняння показує, що трансак-ційний попит на гроші залежить від таких факторів, як абсолютний рівень цін, рівень реального доходу, швидкість обігу грошей. Підвищен­ня цін і зростання реального обсягу виробництва підвищують попит на гроші, зростання швидкості обігу грошей, навпаки, зменшує транс-акційний попит. Якщо швидкість обігу грошей та рівень обсягу ви­пуску у реальному вираженні ста­більні, то кількість грошей, необ­хідних для обслуговування угод в економіці, змінюється пропорційно рівневі цін.

Номінальний попит на гроші відображає ту кількість грошей, яку економічні суб'єкти хотіли б мати для фінансування ділових операцій. З економічної точки зору, доцільніше розглядати реальний (скориґований на рівень інфляції) попит на гроші, який визначається з урахуванням їхньої купівельної спроможності — реальної вартості грошей. Реальні грошові за­лишки, або реальні грошові запаси вимірюють той обсяг товарів та послуг,

який можна придбати за певну номінальну кількість грошей. Величина

Проста фг/акційний попит пропорційний реальному доходові, або

кількості виробленої продукції:                                         Реальний попит на

гроші позитивно пов'язаний із рівнем                 економічної активності. Якщо зро­стає реальний доход, а отже, і обсяг запланованих та непередбачених опе­рацій, то підвищується реальний попит на гроші, і навпаки.

На графіку, зокрема, показано, як змінюється трансакційний попит на гроші під впливом зміни ВВП: зростання ВВП збільшує попит на гроші і зсуває лінію попиту праворуч, і навпаки, зменшення ВВП зсуває лінію попиту на гроші ліворуч, тобто попит зменшується (мал. 7.1).