Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.4. Рівновага на грошовому ринку

Попит і пропозицію грошей пов'язує модель грошового ринку. Згідно з короткостроковою моделлю грошового ринку, пропозиція грошей, доход і рівень цін є екзогенними змінними. Пропозиція грошей контролюється цен-


тральним банком і фіксована на рівні Ms. У короткостроковому періоді рівень цін не змінюється, тому номінальні та реальні змінні моделі

збігаються:.                                  Таким чи­
ном, реальна                             пропозиція грошей

фіксована на рівні І — І  і на графіку

показана вертикальною лінією. Аль­тернативну вартість грошей вимірює ставка процента по такому фінан­совому активу, як облігації. Попит на гроші є спадною функцією процентної ставки  для даного рівня доходу (У).

Рівновага грошового ринку досягається в точці, де попит на гроші дорів­
нює їхній пропозиції. Умова рівноваги має вигляд:      Точці

рівноваги грошового ринку відповідає рівноважна процентна ставка Модель грошового ринку показує, що існує лише єдина ставка, за якої попит на гроші і пропозиція грошей збігаються (мал. 7.4).

На практиці на грошовому ринку постійно виникають коли-вання. Вони бувають двох типів:

• коливання, пов'язані з почат­ковою нерівновагою грошового ринку;

• коливання, пов'язані зі зміною

рівноваги.

Розглянемо механізми, які врів­новажують грошовий ринок в од­ному й другому випадках.

Якщо процентна ставка не відповідає рівноважному рівневі, корекція ситуації на грошовому ринку з метою досягнення рівнова­ги відбувається за допомогою про­центної ставки, зміна рівня якої змушує економічних аґентів зміню­вати структуру портфеля своїх ак-

тивів.

При низькому рівні процентної
ставки   виникає надлиш-


ковий попит на гроші, який усу­вається економічними агентами за допомогою продажу облігацій. Ко­лективний продаж облігацій спри­чиняє збільшення пропозиції облі­гацій на ринку і, таким чином, па­діння їхньої ринкової ціни. Оскіль­ки зниження ринкової ціни облі­гацій супроводжується зростанням процентної ставки, то зміна струк­тури портфеля триватиме доти, по­ки бажаний рівень зберігання гро­шей не відповідатиме пропозиції грошей при процентній ставці

При зависокому рівні процент­
ної ставки          висока альтер­
нативна вартість зберігання грошей
зменшує попит на гроші, і тому,
навпаки, виникає надлишкова пропозиція грошей, яка використовується
економічними агентами на купівлю облігацій. Підвищений попит на облігації
веде до зростання їхньої ринкової ціни. Спричинене зростанням ринкової
ціни облігацій зниження процентної ставки триватиме доти, доки при
процентній ставці  попит на гроші не відповідатиме кількості грошей,
що пропонується банківською системою.

Графічне зображення встановлення рівноваги в умовах неврівноваженого грошового ринку показано на мал. 7.5.

Коливання рівноважних значень процентної ставки пов'язані зі змінами екзогенних змінних гро­шового ринку: рівня доходу та про­позиції грошей. Зростання рівня доходу підвищує попит на гроші та рівноважну процентну ставку. Під­вищення пропозиції грошей, навпа­ки, спричиняє її зниження. При зміні рівноважної процентної ставки процес урівноваження гро­шового ринку відбувається таким чином.

Підвищення пропозиції грошей  призводить до того, що в початковому положенні рівноваги виникає надлишкова пропозиція грошей. Цей тимчасовий надлишок


грошей усувається економічними агентами за рахунок підвищення попиту на облігації. Купівля облігацій, яка супроводжується зростанням їхньої рин­кової ціни, триває до тих пір, поки процентна ставка не відповідатиме новій, нижчій рівноважній ставці процента. Підвищення пропозиції грошей  яке відбувається в ситуації "пастки ліквідності", не спричиняє зниження процентної ставки внаслідок мінімальної альтернативної вартості зберігання грошей.

Зростання доходу     в умовах незмінної пропозиції грошей

 підвищує попит на гроші і, таким чином, спричиняє появу надлишкового

попиту на гроші в початковому положенні рівноваги. Надлишковий попит на гроші задовольняється еко­номічними агентами за допомогою продажу облігацій або позичок у комерційних банків. Збільшення попиту на позики сприятиме зро­станню процентної ставки. Ана­логічно, і продаж облігацій трива­тиме доти, доки процентна ставка не зросте до рівня, що відповідає новій рівновазі.

Графічно коливанню рівноважних значень процентної ставки відпо­відають зсуви, відповідно, кривих попиту на гроші та пропозиції гро­шей (мал. 7.6 та 7.7).