Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.1.2. Проста алгебра кривої IS

Крива характеризує всі комбінації доходу (У) та процентної ставки  які одночасно відповідають тотожності доходу, функції споживання та функції інвестицій:

Розглянемо окремий випадок, коли функції споживання та інвестицій є лінійними. Тоді їх можна показати так:


де a, b,c,d- позитивні параметри. Нагадаємо, що b - це гранична схильність
до споживання (МРС), яка має значення від нуля до одиниці, d - визначає
чутливість інвестицій до ставки процента. Ввівши наведені функції у
тотожність доходів        отримаємо:

Рівняння кривої IS відносно Y має вигляд:

Це рівняння описує криву IS алгебраїчне. Крива IS графічно відображує його для будь-яких комбінацій FG і Т. Коефіцієнт іrпри фіксованих значеннях

характеризує кут нахилу кривої IS, знак "мінус" перед коефіцієнтом засвідчує ; обернену залежність між доходом і процентною ставкою. При високій і чутливості інвестицій до процентної ставки d — велике і доход (F) також : чутливий до коливань процентної ставки (г). У даному випадку невеликі .1 зміниrведуть до значних змін F: крива IS — відносно полога. І навпаки, якщо - мале, доход мало чутливий до змін ставки процента. За такої ситуації значні зміниrсупроводжуються невеликими змінами F: крива IS — відносно крута. Нахил кривої IS визначається також граничною схильністю до споживання  Якщо зростає зростає і значення мультиплікатора, тому більшим стає вплив інвестиційних видатків на доход, і пологіший вигляд має крива IS.

Під впливом збільшення державних видатків (G) або зменшення податків (7) крива IS зсувається праворуч. Зсув кривої IS визначають коефіцієнти  Нагадаємо, що в моделі "кейнсіанського хреста" це -мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор, відповідно. Зростання граничної схильності до споживання  збільшує кожний з мультиплікаторів, отже, призводить до більшого зсуву кривої IS внаслідок фіскальних заходів. Результатом цього є вищий рівноважний рівень доходу.