Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.2.1. Доход, попит на гроші і крива LM

Крива LM виводиться на основі моделі грошового ринку і відображує співвідношення між рівнем доходу і процентною ставкою, яке виникає при рівновазі на ринку грошових коштів.

Розглянемо модель грошового ринку (мал. 8.4). Згадаємо, що, згідно з
цією моделлю, пропозиція грошей є екзогенною змінною, яка фіксована на
рівні   Оскільки в короткостроковій моделі рівень цін не змінюється,


то пропозицію  грошей можна записати як


Частковій рівновазі на ринку грошей, коли


Попит на гроші є спадною функцією ставки процента для да­ного рівня доходу: відповідає рівноважна процентна ставка

Відомо, що попит на реальні грошові залишки визначається не лише
процентною ставкою, а й обсягом доходу в економіці. Зростання доходу
викликає зростання попиту на гроші - крива     зсувається праворуч
вгору. Щоб урівноважити грошовий ринок, ставка процента також має зро­
сти. Отже, при фіксованій пропозиції грошей вищий доход веде до вищої
процентної ставки, яка забезпечує рівновагу грошового ринку. Цю залеж­
ність між доходом та рівноважною процентною ставкою відображає крива
LM.  


Зв'язок, який встановлюється між рівнем доходу і рівноважною про­центною ставкою при заданій пропозиції грошей, є позитивним. Через це крива LM має позитивний нахил. Отже, крива LM — це графічна інтер­претація залежності між доходом (Y) і ставкою процента (г), яка

існує при рівновазі на грошовому ринку. В усіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їхній пропозиції.

На грошовому ринку рівноважна ставка процента залежить як від попиту
на гроші, так і від пропозиції грошей: зменшення пропозиції грошей збільшує
рівноважну процентну ставку при
даній величині доходу. Тому ско­
рочення пропозиції грошей пересу­
ває криву LM ліворуч вгору. Анало­
гічним чином збільшення пропозиції
грошей при будь-якому заданому
рівні доходу призводить до змен­
шення процентної ставки, яка
врівноважує грошовий ринок.
Внаслідок цього крива LM зсу­
вається праворуч вниз. Отже, про­
позиція грошей        є екзоген­
ною змінною, яка визначає положен­
ня кривої LM.

Ринок грошей можна розгля­нути й за допомогою кількісної теорії грошей. Відомо, що кількісна теорія грошей описується рівнянням M-V=P-Y. Згідно з цим рівнянням, при постійній швидкості обігу гро­шей (V=const) попит на гроші нечутливий до процентної ставки і залежить лише від доходу (У), а доход для будь-якого рівня цін (Р) визначається лише пропозицією грошей (М). У такому випадку крива LM має вигляд вертикальної прямої (мал. 8.7).

Але, як відомо, попит на гроші залежить і від процентної ставки, підвищення якої збільшує збитки від володіння грішми. На зростання ставки процента економічні агенти реагують перерозподілом портфеля своїх ак­тивів - намагаються зменшити кількість грошових коштів, що призначені для обслуговування операцій. За інших рівних умов це призводить до зро­стання швидкості обігу грошей (V). Звідси випливає: якщо V не постійна, тоді швидкість обігу грошей має позитивну залежність від процентної ставки. Ця залежність дозволяє записати рівняння кількісної теорії грошей таким чином: •'

Крива LM відображає такий зв'язок процентної ставки і доходу: зростан­ня ставки, яке призводить до збільшення швидкості обігу грошей (V), викликає збільшення рівня доходу (У) при кожному даному рівні цін (Р) і пропозиції грошей (М). У підсумку крива LM має позитивний нахил.