Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.4.2. Грошово-кредитна політика в моделі IS-LM

Грошово-кредитна політика в моделі IS-LM впливає на рівень доходу через зміну процентних ставок. Коливання пропозиції грошей і відповідна зміна процентної ставки стимулюють або обмежують інвестиції в економіку і таким чином спричиняють коливання сукупного попиту.

Розглянемо механізм впливу на економічну систему стимулювальної грошово-кредитної політики. В короткостроковій моделі зростання про-


позиції грошей (М) підвищує їхні реальні запаси (М/Р), оскільки рі­вень цін (Р) не змінюється. За даного рівня доходу зростання реальних запасів грошових коштів веде до падіння процентної ставки, тому крива LMпересувається пра­воруч вниз уздовж кривої IS. За зни­ження процентних ставок зменшу­ються витрати, пов'язані з фінан­суванням інвестицій. Фірми реа­гують на це підвищенням планових інвестицій, що збільшує обсяг ви­робництва в економіці. Таким чи­ном, зсув кривої LM і зменшення рівноважної процентної ставки су­проводжується зростанням рівно­важного доходу. Як уже відомо, описаний механізм, через який зміни в пропозиції грошей впливають на економічну систему, отримав назву кейнсганського передатного механізму грошово-кредитної політики.

Застосування стимулювальної грошово-кредитної політики дає змогу за­безпечити короткострокове економічне зростання без ефекту витіснення.

Обмежувальна грошово-кредитна політика в короткостроковому періоді призводить до зменшення реального обсягу виробництва. В умовах зменшення пропозиції грошей відбувається зсув кривої LMліворуч вгору. Згідно з кейнсіанським передатним механізмом, це збільшує ставку процен­та, її зростання викликає скорочення планових інвестицій і, відповідно, зменшує рівноважний рівень доходу в економіці.