Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.6. Зовнішні шоки у моделі IS-LM

Зовнішні (екзогенні) шоки — це зовнішні для даної моделі економічні потрясіння, які порушують економічну рівновагу в моделі. Зовнішні шоки у моделі IS-LM поділяються на дві категорії: шоки на товарному ринку (крива IS) і шоки на грошовому ринку (крива LM).

Крива IS зсувається під впливом екзогенних змін сукупного попиту. Це можуть бути як зміни попиту на інвестиції, що не пов'язані зі зміною про­центної ставки, так і автономні зміни споживчого попиту. Зниження попиту на інвестиційні товари, наприклад, внаслідок песимістичних економічних прогнозів, при даній процентній ставці викликає зсув графіка інвестиційної функції ліворуч. Наслідком скорочення обсягу інвестицій є зсув кривої IS ліворуч вниз, що зменшує рівень доходу. Аналогічно, автономне скорочен­ня споживчого попиту в умовах, коли процентна ставка залишається по­стійною, призводить до зсуву графіка функції споживання вниз. Це викли­кає відповідний зсув ліворуч вниз кривої IS, а отже — зменшення доходу (мал. 8.15).


Крива LM зсувається під впливом автономних змін у попиті на реальні грошові запаси. Автономні зміни у попиті на гроші — зміни попиту, що не залежать від зміни рівня цін, доходу або процентної ставки. Автономне скорочення попиту на гроші, наприклад, внаслідок фінансових інновацій, при заданій пропозиції грошей супроводжується збільшенням попиту на облігації і, відповідно, падінням процентних ставок. Це означає, що за даного рівня реального доходу встановлюється нижча рівноважна ставка процента. Отже, автономне зменшення попиту на гроші зсуває криву LM праворуч вниз, що призводить до зростання рвіноважного рівня доходу (мал. 8.16).


І навпаки, автономне зростання попиту на гроші викликає зсув кривої LM ліворуч вгору і відповідне зростання процентної ставки та скорочення доходу. Вплив основних факторів, які, за інших рівних умов, змінюють рівно­важний рівень доходу та рівноважну процентну ставку в економіці й пере­сувають криві ISта LM, наведено в табл. 8.1.