Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.7.1. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту

Модель IS-LM е теоретичним поясненням кривої сукупного попиту AD. Вона дає змогу проаналізувати фактори, які визначають положення і нахил кривої сукупного попиту. Щоб сполучити криву сукупного попиту AD з моделлю IS-LM, маємо зняти припущення про фіксований рівень цін у моделі і припустити гнучкість цін.

Графічне виведення кривої AD з моделі IS-LM дозволяє продемонстру­вати взаємозв'язок рівня цін і доходу, який складається в економіці. Щоб пояснити цей зв'язок, розглянемо, яким чином зростання цін впливає на економічну систему в моделі IS-LM. При заданій пропозиції грошей (М) і зростаючому рівні цін (Р) запаси реальних грошей (М/Р) зменшуються. Зниження М/Р зсуває криву LM ліворуч вгору вздовж кривої При цьому процентна ставка зростає, що призводить до скорочення запланованих інве­стицій і зниження доходу. Отже, внаслідок підвищення цін в економічній си­стемі встановлюється новий рівноважний рівень доходу. Крива сукупного попиту AD показує цей взаємозв'язок рівня цін (Р) і доходу (У): чим вищий рівень цін, тим нижчий рівень доходу. Оскільки крива AD відбиває обернену залежність між У та Р, то вона має від'ємний нахил (див. мал. 8.17).

Зсуви кривої сукупного попиту AD визначаються змінами в бюджетно-податковій (зсув кривої IS) та грошово-кредитній (зсув кривої LM) політиках. Відомо, що при заданому рівні цін збільшення державних видатків (G), скорочення податків (7) або зростання пропозиції грошей (М) підвищують сукупний попит в економіці і, відповідно, зсувають криву сукупного попиту AD праворуч (див. част. II, тема 4). Таким чином, Т, G та М є екзогенними змінними, які визначають положення кривої AD. Графічно зсуви кривої AD при фіксованих цінах показані на мал. 8.18.

, Рівняння сукупного попиту можна отримати з алгебраїчного виразу для рівноважного доходу (Y) за умови введення до нього гнучких цін (Р). У загальному вигляді це можна показати таким чином. Нагадаємо, що крива IS описується рівнянням:

а крива LM рівнянням: 

Підставивши у рівняння кривої  ставку процента з рівняння LM і провівши деякі математичні перетворення, отримаємо алгебраїчне рівняння для кривої сукупного попиту:

Рівняння стверджує, що рівноважний рівень доходу (У) залежить від бюджетно-податкової політики (G,T), грошово-кредитної політики (М) та рівня цін (Р). Крива AD дає поєднання можливих комбінацій У і Р при фіксованих значеннях G, Т, М.


хТаким чином, взаємозв'язок кривої сукупного попиту AD і моделі IS-LM з гнучкими цінами показує, що зміна рівня доходу (F) у моделі IS-LM, яка відбувається при фіксованих цінах (Р), супроводжується зсувом кривої AD. Зміна рівня доходу (У) у моделі IS-LM, яка виникає внаслідок зміни цін (Р), супроводжується зсувом уздовж кривої AD.