Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6.3. Міжнародна організація праці

У рамках багатостороннього регулювання ринку праці провід­ну роль відіграє Міжнародна організація праці.

Ця міжнародна організація з 1946 р. є спеціалізованим закладом ООН. МОП створено в 1919 р. як міжнародну організацію, покликану всебічно сприяти соціальному прогресу, встановленню і підтриманню соціального миру між різними верствами суспільства, а також допомагати вирішенню гострих питань еволюційним, мирним шляхом. За станом на 1994 р., МОП об’єднувала 171 країну, де проживає 98 % населення світу. Україна була і залишається членом цієї організації.

Базуючись на тому, що міцний мир може бути встановлений лише на основі соціальної справедливості, МОП виголосила, що:

а) усі люди незалежно від раси, віросповідання або статі мають право на досягнення свого матеріального благополуччя і духовного розвитку в умовах свободи і достоїнства, економічної усталеності та рівних можливостей;

б) досягнення умов, за яких це буде можливо, має стати головною метою національної та міжнародної політики.

Основними завданнями МОП виходячи з цієї мети є:

 розробка міжнародної політики і програм, спрямованих на розв’язання соціально-трудових проблем;

 створення і прийняття міжнародних трудових норм у вигляді конвенцій і рекомендацій з метою здійснення такої політики;

 допомога країнам-учасницям в розв’язанні соціально-трудо­вих проблем (технічне співробітництво);

 захист прав людини (права на працю, на об’єднання, захист від примусової праці, від дискримінації тощо);

 боротьба з бідністю за покращення життєвого рівня трудящих, розвиток соціального забезпечення;

 розробка програм поліпшення умов праці та виробничого середовища, техніки безпеки і гігієни праці, охорона і відновлення навколишнього середовища;

 сприяння організаціям трудящих і підприємців у їхній роботі спільно з урядами щодо врегулювання соціально-трудових відносин;

 розробка заходів щодо захисту найбільш вразливих верств населення: жінок, молоді, інвалідів, людей похилого віку, трудящих-мігрантів.

Керівні органи МОП:

а) Міжнародна конференція праці (МКП) — це вищий орган, що збирається раз на рік. Один раз на три роки на Генеральній конференції проводяться вибори нової Адміністративної ради. МКП визначає загалом напрями роботи МОП, обговорює проблеми соціального стану в світі праці, розробляє і затверджує міжнародні норми праці у вигляді конвенцій і рекомендацій, приймає резолюції з окремих питань діяльності МОП. Кожних два роки Конференція затверджує дворічну програму роботи МОП і бюджет. Кошти МОП формуються в основному за рахунок членських внесків держав-членів;

б) Адміністративна рада — головний виконавчий орган, який обирається на Генеральній конференції на трирічний термін. Вона спрямовує роботу МОП у період між конференціями, проводить у життя її рішення, завчасно визначає порядок денний Конференції та інших нарад, скеровує діяльність Міжнародного бюро праці (МБП), а також різних комітетів, які створюються при Адміністративній раді. У складі контрольного механізму МОП, наприклад, створюється постійний комітет Адміністративної ради для розгляду скарг про порушення урядами свободи об’єднання і права праців­ників на організацію;

в) Міжнародне бюро праці, штаб-квартира якого знаходиться в Женеві (Швейцарія), є постійно діючим секретаріатом МОП, її адміністративним і виконавчим органом, дослідницьким і інфор­маційним центром.

Основними сферами діяльності МОП є зайнятість та безробіття, професійна підготовка й перепідготовка кадрів, права людини, умови праці та гігієна праці, виробниче навколишнє середовище, заробітна плата, соціальне забезпечення, окремі категорії трудящих, подання допомоги країнам у таких галузях, як трудове законодавство, трудові відносини, діяльність організацій трудящих і підприємців тощо.