Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Право


Судова психіатрія

Левенець І. В. Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 328 c.

Правознавство: Підручник

В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. - К.: КНЕУ, 2003. - 767 с.

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

Шимон С. І. Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с.

Банківське право

Костюченко О.А. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 168 с.

Міжнародне комерційне право

Боярська З. І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 143 с.

Транспортне право

Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

Право соціального забезпечення

Ярошенко І.С. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

Господарське законодавство

Мачуський В.В., Постульга В.Є. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.

Правові основи держ. управління економікою України

Крегул Ю.І. Навч. посібник  – К.:КНЕУ, 2003 - 431 с.

Основи інтелектуальної власності

Цибульов П.М. – Київ, 2005

Международное экономическое право и процесс

Г.М.Вельяминов - М.: Волтерс Клувер, 2004

Криміналістика

За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 728 с.

Інвестиційне право України

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. - 384 с.

Транспортное право

Гринева Я.Г., Селезень С.В, Транспортное право: Конспект лекций - Харьков: ХНАДУ, 2010. - с.

Цивільне право

Перунова О.М., Селезень С.В. - Конспект лекцій, Харків, ХНАДУ, 2009

Трудове право

Перунова О.М., Селезень С.В. - Конспект лекцій, Харків, ХНАДУ, 2009

Підприємницьке (господарське) законодавство

Перунова О.М., Селезень С.В. - Конспект лекцій, Харків, ХНАДУ, 2009