Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Економіка


ЕКОНОМІКА (навчальний посібник)

В.В. Кириленко, Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 193с.

Економічна теорія

Комарницький І.Ф., Чернівці, 2006. - 334 с.

Історія економічних вчень

В.М. Лісовицький

Основи підприємницької діяльності

М.П. Поліщук, П.П. Михайленко, Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с.

Планування діяльності підприємства

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Навчальний посібник. Київ: "Каравела",  2003, 432 с.

Стратегія підприємства

Саєнко М.Г.  Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.

Державне регулювання економіки

Стельмащук А.М., Навчальний посібник. - Тернопіль : ТАНГ, 2000. - 315 с

Экономика предприятия

Учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 2002.

Економічна історія: Лекції

Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 268 с.

Історія економіки та економічних учень

Проскурін П.В. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 372 с.

Фондовий ринок

Мозговий О.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с.

Соціальна економіка

Навч. посіб. / Кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 196 с.

Економічна кібернетика

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.

Ринок праці

Петюх В.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 288 с.

Історія економічних учень

Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.  — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.

Аналіз регіональної економіки

Стеценко Т.О. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 116 с.

Методологія соціально-економічного пізнання

Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Свінціцький В. М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 353 c.

Управління трудовим потенціалом

Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. -   Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

Світова економіка

Конспект лекцій

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предп.

Грищенко О.В. Учебное пособие -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.

История экономических учений

Ядгаров Я.С.Учебник для вузов. 3-е издание. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 320 с.

Міжнародна економіка

Конспект лекцій

Фінансові ринки

Підручник

Бюджетная система

Конспект лекций

Экономика туризма

Г.А. Папирян

Экономика туризма. 3-е изд

Боголюбов В.С., Орловская В.П. - М.: Академия, 2005, 192 с. 

Організація туристичної діяльності в Україні

Кифяк В.Ф. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. 

Екологічний туризм

Дмитрук О.Ю. - Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 192 с. 

Экологический туризм

Храбовченко В.В. - Учебно-методическое пособие, М.: Финансы и статистика, 2003. - 208 с. 

Економіка підприємства: конспект лекцій

Величко В.В. – Харків: ХНАМГ, 2004. - 114 с.

Економічна історія України і світу

Царенко О.М., Захарчук А.С. - Навчальний посібник.  Суми,  „Університетська книга”, 2000. -310 с.

Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи

Задоя А.О. - Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 211 с.

Основи бізнесу

Кісельов А.П. - Підручник. - Київ.: Вища школа, 1997., - 191 с.

Міжнародна торгівля

Дахно І. І.,  Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 296 с.

Міжнародна економіка (навч. посіб.)

Дахно І.І., Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2006. — 248 с: іл.

Міжнародні економічні відносини

Кознк В.В., Пайкова Л.А., Давнленко Н.Б., Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406 с

Політична економія - підручник

Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С., Ч.1; Ч.2: Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія. - К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

Організація виробництва

Конспект лекцій

Проектний аналіз

Чорна М. В. - Харків: Консум, 2003. Рис. 17. Табл. 27. Бібліогр.: 37 назв. — 228 с.

Основи корпоративного управління

Євтушевський В.А. - Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу

За ред. М. М. Ільчука. — К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.: іл.

Стратегія підприємства

Д.О. Горєлов, С.Ф. Большенко. - Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. - 133 с.

Економіка підприємства та маркетинг

Ю.В. Лаврова - Конспект лекцій, Харків, 2012

Формирование бизнес модели предприятия

Касатонова И.А. - конспект лекций, 2011

Економіка виробництва

Нестеренко В.Ю., Токар І.І. - Конспект лекцій, Харків 2012

Прогнозирование социально-экономических процессов

Дедилова Т.В. - Конспект лекций, Харьков, 2012

Проектный анализ

Шершенюк О.М. - Конспект лекций, Харьков, 2009

Капитал предприятия

Горовой Д.А. - Конспект лекций, Харьков, 2008

Управление потенциалом предприятия

Посыпай В.Г. - Конспект лекций, Харьков, 2010