Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Каталог книг

Аграрна економіка і ринок

Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. - Тернопіль: "Збруч", 2003. - 305 с.

Економіка аграрних підприємств

Андрійчук В. Г. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

Захист овочевих і баштанних культур від хвороб

Л.В. Артеменко, М.І. Федорчук, О.О. Швець та ін. / За ред. О.О. ТТТвеця. - Херсон: ТОВ ТФ "Тімекс", 2008. - 68 с.

Зберігання і переробка продукції рослинництва

Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. — К.: Мета, 2002. — 495 с

Землекористування: сучасність та перспективи

Авт. -упоряд.: Артеменко В.П., Врублевський О.С. — K.: Інститут громадянського суспіль­ства: ТОВ «ІКЦ „Леста“», 2005, — 252 с.

Кормовиробництво

Зінченко О. І. - Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.

Планування на аграрному підприємстві

Нелеп В.М. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.

Рослинництво: Підручник

О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предп.

Грищенко О.В. Учебное пособие -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.

Аналіз регіональної економіки

Стеценко Т.О. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 116 с.

Бюджетная система

Конспект лекций

Державне регулювання економіки

Стельмащук А.М., Навчальний посібник. - Тернопіль : ТАНГ, 2000. - 315 с

Екологічний туризм

Дмитрук О.Ю. - Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 192 с. 

ЕКОНОМІКА (навчальний посібник)

В.В. Кириленко, Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 193с.

Економіка виробництва

Нестеренко В.Ю., Токар І.І. - Конспект лекцій, Харків 2012

Економіка підприємства та маркетинг

Ю.В. Лаврова - Конспект лекцій, Харків, 2012

Iсторiя культури

Підручник

Безпека життєдіяльності людини

Лапін В. М., Навч. посібник – Львів: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.

Використання земель населених пунктів з основами містобудування

За ред. д.е.н. А. Я. Сохнича – Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2010. – 168 с.

Всесвітня історія

Б. М. Гончар, М. Ю. Козицький, та ін. - навчальний посібник

Ділова бесіда в системі управлінських технологій

Пономарьов О.С., Романовський О.Г. – Харків: НТУ “ХПІ”–УІПА, 2002. – 122 с.

Екологія

Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с.

Інформаційні системи і технології у фінансових установах

А.В.Олійник, В.М.Шацька - Навчальний посібник - Львів: "Новий Світ-2000", 2006 - 436 с.

Історія світових релігій. Формування догматики та культу

Опанасюк В.В., Історія світових релігій. Формування догматики та культу : навч. посіб. - Суми :СумДУ, 2013. - 110 с.

Інфраструктура товарного ринку

Савощенко А.С. Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2004 – с.

Маркетинг

Лаврова Ю.В. Маркетинг. Класичні положення і особивості застосування на транспорті: конспект лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Лаврова - Харків: Изд-во ХНАДУ, 2012. - 227 с.

Маркетинг в банку

 А. В. Нікітін

Маркетинг в туризме

Г.А. Папирян

Маркетинг у банку: Навчальний посібник

Ткачук В.О. -Тернопіль: "Синтез-Поліграф", 2006.- 225 с.

Маркетингова товарна політика

Ілляшенко С.М., Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. - 234 с.

Маркетингова цінова політика

Дугіна С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.

Міжнародний маркетинг

Циганкова Т.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.

Основи маркетингу

Деділова Т.В. - Конспект лекцій, Харків, 2011

Основи маркетингу

Н.В. Бутенко

Інвестиційний менеджмент

Конспект лекцій

Конфліктологія

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.

Менеджмент аграрних підприємств

Дем’яненко С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 347 с.

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

Андрійчук В., Бауер Л. Навч. посібник — К.: КНЕУ, 1998. — 316 с.

Організація консалтингової дяльності

Верба В.А., Решетняк Т.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 228 с.

Основи менеджменту

 Г.В.Осовська

Основы менеджмента и маркетинга

Кирчатая И.Н., - Конспект лекций "Основы менеджмента и маркетинга", 2010

Аналіз банківської діяльності

Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.

Аудит

Давидов Г. М. - Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. 6.: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 363 с.

Аудит в АПК

Бондар М.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 188 с.

Аудит суб’єктів підприємницької діяльності

Бондаренко, Понікаров, Попова

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Свідерський Є.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.

Інформаційні системи і технології в обліку

Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

Методологія і організація аудиту

Рудницький В.С. Тернопіль: “Економічна думка”, 1998. 196 с.

Міжнародний облік і аудит (частина Міжнародний облік)

Т.П. Михайлова - Донецьк, ДонДУЕТ, 2006р. – с. 78

Організація бух. обліку в бюджетних установах

Свірко С.В. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.

Податковий облік

Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. - 2005.

Банківське право

Костюченко О.А. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 168 с.

Господарське законодавство

Мачуський В.В., Постульга В.Є. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.

Інвестиційне право України

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. - 384 с.

Криміналістика

За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 728 с.

Международное экономическое право и процесс

Г.М.Вельяминов - М.: Волтерс Клувер, 2004

Міжнародне комерційне право

Боярська З. І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 143 с.

Основи інтелектуальної власності

Цибульов П.М. – Київ, 2005

Підприємницьке (господарське) законодавство

Перунова О.М., Селезень С.В. - Конспект лекцій, Харків, ХНАДУ, 2009

Право соціального забезпечення

Ярошенко І.С. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

Зарубежное туристское страноведение

Романов А. А., Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. идоп.-М.: Советский спорт, 2001. -288 с.

Історія туризму

Устименко Л. М., Афанасьєв І.Ю. - Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес,2005. – 320 с.: іл..

Краєзнавство і туризм

Крачило М. П., Навч. посібник - К.: «ВИЩА ШКОЛА» - 1994

Маркетинг в индустрии гостеприимства

Джанджугазова Е.А., Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 224 с.

Маркетинг иностранного туризма в Российской Федера­ции

Донат Каримуллович Исмаев. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Ака­демия», 2004. — 192 с.

Маркетинг. Гостеприимство и туризм

Котлер Ф., Боуэн Дж., Майкенз Дж., Учебник для вузов/Пер. с англ. под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы

Долматов Г. М.,  Ростов-на-Дону: “Феникс” -2001

Менеджмент туристичної індустрії

Школа І.М. Навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.

Аналіз банківської діяльності

Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 316 с.

Банківські операції

Конспект лекцій

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Бюджетний кодекс України

Валютні операції

Петрашко Л.П. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 204 с.

Гроші і кредит

С.О. Маслова

Гроші. Фінанси. Кредит

Г.Г. Кірейцев М.М. Александрова С.О. Маслова

Деньги, кредит, банки

В.С.Пашковскии