Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Інші книги


Філософія

Львівсько-Варшавськіа школа

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.1

(Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П.)

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.2

(Гриневич В. А., Даниленко В. М., Кульчицький С. В., Лисенко О. Є.)

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.3

(Кульчицький С. В., Парахонський Б. О.)

Статистика

Конспект лекцій, Тернопіль, 2006р.

Екологія

Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с.

Фізіологія і психологія праці

Крушельницька Я.В. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 232 с.

Основи товарознавства

Конспект лекцій

Основи охорони праці

В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.

Iсторiя культури

Підручник

Соціологія

Дворецька Г. В. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

Світова література і культура

О. В. Мішуков - Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 252 с.

Політична психологія

Головатий М. Ф. Навч. посіб. —К.: МАУП, 2001

Теорія і методи соціальної роботи

Лукашевич М. П., Мигович I. I. Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і випр.— К.: МАУП, 2003. — 168 с

Управлінські аспекти соціальної роботи

Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — 368 с: іл.

Міжнародна інформація

Кудрявцева С.П., Колос В.В., Навчальний посібник — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - 400с

Основи економічного прогнозування

Грабовецкий Б.Є., Навчальний посібник. - Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000.

Страхування

Конспект лекцій

Інформаційні системи і технології у фінансових установах

А.В.Олійник, В.М.Шацька - Навчальний посібник - Львів: "Новий Світ-2000", 2006 - 436 с.

Массовая коммуникация: Западные теории и концепции

Бакулев Г. П., М.: Аспект Пресс, 2005.— 176 с.

Основи інформаційного права України

B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельни­ка., Навч. посіб.   — К.: Знання, 2004. — 274 с.

Безпека життєдіяльності людини

Лапін В. М., Навч. посібник – Львів: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.

Міжнародні організації

Ніколенко А. Г. (практикум з перекладу) - англ.

Релігієзнавство

В. І. Лубський, С. М. Бурлак, та ін. - підручник

Всесвітня історія

Б. М. Гончар, М. Ю. Козицький, та ін. - навчальний посібник

Охорона праці

Конспект лекцій

Топографія з основами картографії

Ратушняк Г.С. - Вінниця: ВДТУ, 2002 - 179 с.

Використання земель населених пунктів з основами містобудування

За ред. д.е.н. А. Я. Сохнича – Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2010. – 168 с.

Статистика

Конспект лекцій

Метрологія, стандартизація та управління якістю

Л.П. Клименко, Л.В. Пізінцалі, Н.І. Александровська, В.Д. Євдокимов – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

Технологія лікарських препаратів промислового виробництва

За ред. Д. І. Дмитрієвського. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. - 280 с.

Технологія машинобудування для електромеханіків

Ю.І. Чучман - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. - 348 с.

Історія української літератури

М.С.Возняк - Львів, Видавництво «Світ», 1992

Основы педагогики высшей школы

Товажнянский Л.Л., Романовський О.Г., Бондаренко В.В., Понома¬рьов О.С., Черваньова З.О. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – 600 с. – Рос. мовою.

Риторика

Бондаренко В.В. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2008. – 121 с.

Психология общения и конфликта

А.Н. Беседин - Харьков: ХНАДУ, 2007.

Современные педагогические технологи

Бондаренко В.В., Ланских М.В., Бондаренко Ю.В. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 146 с.

Філософія досягнення успіху

Романовський О.Г., Михайличенко В.Є. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 696 с.

Ділова бесіда в системі управлінських технологій

Пономарьов О.С., Романовський О.Г. – Харків: НТУ “ХПІ”–УІПА, 2002. – 122 с.

Тактична підготовка артилерійських підрозділів

Тактична підготовка артилерійських підрозділів : підручник / П. Є. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, С. П. Латін та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 776 с.

Історія світових релігій. Формування догматики та культу

Опанасюк В.В., Історія світових релігій. Формування догматики та культу : навч. посіб. - Суми :СумДУ, 2013. - 110 с.