Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Ставлення до планування в країнах колишнього СРСР як на державному рівні, так і на рівні підприємств різко змінилось: від фетишизації до нігілізму, майже повного його відкидання. Абсолютна більшість аграрних підприємств не йдуть далі складання виробничої програми, не планують витрати і собівартість продукції, не складають фінансовий план, не розробляють госпрозрахункові плани підрозділів. Спостерігається майже повне згортання планово-економічної роботи — пряме руйнування економічних основ цивілізованого ринку.

Усупереч загальноприйнятим в Україні твердженням про неадекватність і неможливість планування з використанням вартісних показників в умовах економічної кризи, інфляції і нестабільного законодавства [103, с. 139] автор глибоко переконаний у зворотному. Про це свідчить досвід як ряду господарств України, так і розвинених країн світу, де стало аксіомою: чим більше хаосу в зовнішньому середовищі, тим більше порядку має бути у внутрішній організації дій підприємства. Саме планування, що є провідною функцією управління, має відіграти важливу роль у виході з економічної кризи, у стабілізації і розвитку підприємств — головної ланки виробничої сфери.

Викладеним вище зумовлені структура і логіка підручника. За змістом він охоплює чотири частини: 1) основи та організація планування на підприємстві; 2) планування виробництва продукції і використання ресурсів; 3) планування собівартості продукції і фінансовий план підприємства; 4) планування розвитку підприємства.

У першій частині детально викладено основи планування (суть, місце в менеджменті підприємства, принципи, методи), розглянуто види планів (стратегічні, бізнес-плани, поточні, оперативні), організацію планової роботи на підприємстві.

Другу частину присвячено обґрунтуванню маркетингової та виробничої програм аграрного підприємства (з рослинництва, тваринництва, промислових виробництв); плануванню використання основних засобів, обслуговуючих виробництв і витрат на їх експлуатацію; плануванню праці й соціального розвитку колективу.

Третя частина підручника охоплює планування витрат, собівартості продукції, фінансове планування і контроль та організацію виконання планів. Тут увага загострюється на особливостях розробки і використання вартісних показників у плануванні (нор­мативи витрат, собівартість продукції, фінансові баланси тощо), застосуванні сучасних економіко-математичних методів і ПК при обґрунтуванні виробничої прог­рами підприємства, плануванні витрат і собівартості продукції і т. д.

У четвертій частині розглядаються питання стратегічного і перспективного планування; планування оновлення продукції, інновацій, а також розробки проектів, зокрема бізнес-планів.

Удосконаленню методики розробки планів сприяють вивчення й узагальнення досвіду планової роботи сільськогосподарських підприємств, планових органів. Тому питання організації і методики складання планів підприємств та їхніх підрозділів висвітлюються на прикладах конкретних господарств Київської, Полтавської, Чернігівської та інших областей України. Причому не лише традиційних великих аграрних підприємств (СВК, державних підприємств, господарських товариств тощо), а й фермерських та особистих господарств населення. Значну увагу звернено на особливості планування як виробництва, так і соціального розвит­ку трудових колективів у господарствах, що перебувають в умовах радіоактивного забруднення.

Друге видання підручника відрізняється новою структуризацією: спочатку детально розглядаються питання поточного та оперативного планування, а потім більш складні — стратегічного та бізнес-планування. Більше уваги приділено оцінці тенденцій і структурних змін у сільському господарстві України та їх урахуванню при плануванні на підприємстві; особливостям планування у приватних підприємствах і особистих господарствах населення, плануванню роботи внутрішньогосподарських підрозділів.

Підручник написаний відповідно до нової програми курсу «Планування на аграрному підприємстві», затвердженої Вченою радою Київського національного економічного університету. Автор сподівається, що це видання буде корисним не лише для студентів — майбутніх менеджерів аграрних підприємств, а й для спеціалістів і керівників підприємств, працівників сільськогосподарських організацій. Він стане у пригоді і слухачам відповідних магістерських програм, які не мають базової економічної освіти.

Автор, закінчивши свого часу факультет економіки сільського господарства Київського фінансово-економічного інституту і маючи 45-річний досвід практичної роботи на аграрних підприємствах і в планових органах країни та досвід викладання дисципліни «Планування на аграрному підприємстві» у КНЕУ, сподівається що цей підручник, як і опублікований роком раніше навчально-методичний посібник [98], буде також корисний моло­дим колегам, котрі присвятили себе викладанню такої цікавої і потрібної для аграрних економістів дисципліни, якою є «Планування на аграрному підприємстві».

Автор висловлює щиру вдячність ректорату Київського національного економічного університету в особі ректора А. Ф. Пав­ленка і проректора С. В. Степаненка за сприяння в підготовці й виданні цього підручника, а також колективу кафедри економіки агропромислових формувань університету та рецензентам за підтримку і доброзичливість.

Пропозиції, побажання і критичні зауваження, які автор готовий із вдячністю сприйняти і врахувати при вдосконаленні підручника, просимо надсилати за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет, кафедра економіки агропромислових формувань.