Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Протягом останніх десятиріч спостерігається тенденція до подальшої інтеграції в багатьох сферах людської діяльності, відбувається синтез різних галузей науки. Зростаюча складність досліджуваних процесів і явищ дала поштовх до формування поняття про складні динамічні системи, дослідження та аналіз яких пов’язані з певними специфічними труднощами. До цього типу систем належать, зокрема, і соціально-економічні системи.

У процесі розробки відповідних методів дослідження складних динамічних систем виникали численні прийоми та підходи, які поступово нагромаджувались, удосконалювались, узагальнювались, закладаючи основи технології та методології подолання зазначених труднощів — кількісних і якісних, а водночас сприяючи розвитку таких міждисциплінарних наукових напрямків, як загальна теорія систем, системний аналіз і кібернетика.

Зауважимо, що апарат кібернетики дає змогу розкривати закономірності функціонування технічних, біологічних, соціально-економічних систем та управління ними, з’ясовувати логіку їхнього внутрішнього розвитку, завдяки чому він широко застосовується в науках, які вивчають ці системи. Зокрема, економічні системи належать до класу складних динамічних систем, тому з метою їх адекватного дослідження доводиться широко використовувати кібернетичні принципи, чим і зу­мовлене виокремлення наукового напрямку «економічна кібернетика».

Економічна кібернетика тісно пов’язана, з одного боку, з теорією управління, економіко-математичним моделюванням, сучас­ними інформаційними системами та технологіями, а з другого — з багатьма конкретними економічними дисциплінами (економічною теорією, макро- та мікроекономікою, менеджментом і т. ін.).

Спираючись на результати цих наук, економічна кібернетика формує цілісне уявлення про економіку як складну динамічну систему, вивчає взаємодію виробничо-технічної, соціально-економічної та організаційно-господарської структур економіки під час управління нею, а також у процесах функціонування й розвитку цієї системи як єдиного цілого.

Отже, знання з економічної кібернетики є важливою складовою фахової освіти сучасного економіста. Джерелом таких знань є передусім відповідна навчальна література. З огляду на це автори, створюючи пропонований посібник, керувалися такими міркуваннями.

По-перше, конче потрібно забезпечити розвиток у студентів системного мислення, усвідомлення необхідності застосовувати кібернетичні принципи до задач управління та прийняття рішень, до дослідження складних економічних явищ і процесів та розв’язання слабоструктурованих проблем. Особливо це стосується спеціалістів у галузі інформаційних систем і технологій, оскільки щоб опанувати теоретичні та практичні основи побудови й функціонування сучасної комп’ютерної техніки, вони мають добре засвоїти матеріал з кібернетики.

По-друге, нині постійно збільшується кількість предметів, які викладаються студентам економічних спеціальностей, а через це зменшується кількість годин, відведених для вивчення кожної дисципліни, зокрема «Економічної кібернетики», і студентам доводиться значний обсяг матеріалу опрацьовувати самостійно.

По-третє, і це головне, що спонукало авторів до створення про­понованого посібника, практично немає навчально-методичних розробок з розглядуваного напрямку, особливо україномовних. Справді, за понад 20 років, що минули з моменту виходу у світ російськомовного підручника «Экономическая кибернетика» (1982) авторів Н. Е. Кобринсь­кого, Е. З. Майминаса, А. Д. Смирнова, який став уже класичним, відповідна бібліотека поповнилася дуже мало. З-поміж праць зазначеної тематики можна назвати «Економічну кібернетику» (1999), підготовлену кафедрою економічної кібернетики Донецького державного університету, видану невеликим накладом російською мовою (готується її друге видання) та «Основи економічної кібернетики» (2002) автора Л. А. Пономаренка — українськомовний посібник виданий Київським національним торговельно-економічним університетом.

Зважаючи на багатогранність сучасних кібернетичних напрямків досліджень, ми намагались не дублювати зміст перелічених праць, а певною мірою доповнити їх. Оскільки широке коло прикладних питань економічної кібернетики докладніше розглядатиметься у спеціальних курсах, таких, зокрема, як моделювання економіки, методи прогнозування, теорії управління, імітаційне моделювання, системний аналіз в економіці, інформаційні системи і технології в економіці, синергетика тощо, ми вважали, що в цьому посібнику доцільно викласти основні кібернетичні принципи та підходи — теоретичну основу вивчення процесів управління економічними системами — та окреслити сучасні перспективні напрямки розвитку кібернетичних ідей.

З огляду на сказане, в посібнику висвітлено як класичні кібернетичні підходи (концептуальні засади кібернетики, основи теорії інформації, методи моделювання та управління економічними системами, основи теорії автоматичного регулювання тощо), так і окреслено сучасні напрямки розвитку кібернетики, передусім принципи побудови та використання сучасних інформаційних систем і технологій, основи теорії складних систем, синергетики, нелінійної динаміки тощо.

Посібник складається з п’яти розділів («Системи та системний аналіз в економіці», «Інформація та інформаційні системи», «Мо­делювання економічних систем», «Управління економічними системами», «Сучасні напрямки розвитку кібернетики»), які охоплюють 16 тем. Як додаткові джерела для вивчення дисципліни можна порадити праці, перелік яких наведено наприкінці посібника.

Зрозуміло, що в одному посібнику неможливо висвітлити всі аспекти сучасних кібернетичних досліджень економіки, тому поряд з основним списком літератури в кінці кожного його розділу наведено список додаткової літератури для поглибленого вивчення відповідних тем. Окрім цього, під час вивчення питань курсу студентам рекомендується опрацьовувати сучасну науково-періодичну літературу та Інтернет-ресурси.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+