Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Протягом тривалого часу не звертали увагу на те, що в нормаль­ному цивілізаційному суспільстві неодмінно складаються та об’єк­тивно існують певні соціально-економічні взаємини, утворюється певний соціально-економічний «порядок», який регулює і координує їх. Тому для цивілізованої країни, для нормального громадянського співробітництва найпершим імперативом є вивчення не просто «економіки взагалі», а саме законів цивілізованого громадянського співробітництва, законів, закономірностей і процесів сфери «соціальної економіки».

Соціальна економіка вивчає закони і закономірності громадянського співробітництва, досягнення соціального консенсусу, пошуку соціального компромісу з метою досягнення загального добробуту в складному й суперечливому світі.

І теорія, і практика соціально-економічного співробітництва, форми соціально-економічного співіснування постійно розвиваються, змінюються, вдосконалюються. Це й дає змогу говорити про соціально-економічний поступ людства, котрий охоплює процеси взаємодії людини зі світом соціальної економіки, її соціально-економічну поведінку, вплив цього світу на саму людину, взаємодію людського соціуму з навколишнім середовищем, з економікою як опосередковуючою системою між природою і суспільством, створення соціально-економічного устрою — соціальної ринкової економіки. Головна й визначальна особливість теорії соціальної економіки полягає в органічному поєднанні суто економічного із суто соціальним у їх нерозривних взаємозумовленості та взаємозалежності.

Мета й завдання курсу цієї дисципліни — надання допомоги студентам у вивченні закономірностей виникнення, становлення, формування та розвитку соціальної економіки, розуміння її загаль­них ознак та спільних рис, засвоєння її особливостей залежно від об’єктивних та суб’єктивних чинників.

Структура навчального посібника, послідовність і взаємозв’язок його тем спрямовані на поглиблене вивчення студентами спеціальності «Економічна теорія» сутності, механізмів та динаміки формування соціальної економіки. Навчальний посібник є одним з варіантів викладання курсу «Соціальна економіка».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+