Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» присвячена ви­вченню фінансів акціонерних товариств у країнах з розвинутою ринковою економікою. Уперше в Україні цей курс було запроваджено кафедрою фінансів Київського національного економічного університету в 1991 р. У 1992 р. авторський колектив у складі професорів В. Н. Суторміної і В. М. Федосова та доцента Н. С. Ря­занової підготував перший в Україні навчальний посібник «Фінанси зарубіжних корпорацій» (за редакцією В. М. Федосова), який було видано у 1993 р.[1] Протягом наступних років на кафедрі велася плідна робота з удос­коналення програми і змісту курсу, видавалися навчально-методичні посібники: у 1999 р. — «Корпоративні фінанси», у 2002 р. — «Фінанси зарубіжних корпорацій». Того ж 2002 року Н. С. Рязанова написала навчальний посібник «Фінансове рахівництво»[2], в якому досить глибоко вивчається одна з важливих складових корпоративних фінансів.

Пропонований підручник розкриває теоретичні і практичні аспекти дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» за новою, більш складною програмою. Автор — відомий український учений, висококваліфікований фахівець із чималим досвідом викладацької та науково-дослідної роботи.

Актуальність дослідження проблеми розвитку корпоративних фінансів не викликає сумніву. Ця дисципліна дає можливість вивчити і зрозуміти класичний варіант фінансових відносин корпорації, її фінансове господарство. Західні корпорації пройшли складний шлях розвитку акціонерної власності, удосконалення методів управління фінансами, формування структури капіталу та його інвестування. Протягом тривалого періоду створювалося правове поле, в якому функціонують корпорації, формувалися засади державного регулювання, що має на меті стимулювання розвитку ефективного ринку в цілому та його найважливішого агента, яким є корпорація.

В Україні формування і розвиток ринкової економіки набули незворотного характеру, що потребує глибокого вивчення корпоративних фінансів тих країн, де вони вже давно сформувались і успішно функціонують. Особливий інтерес становлять питання корпоративного управління загалом й управління фінансами зокрема. Запропонований у підручнику матеріал допоможе зрозуміти всю складність, невизначеність і ризик, що виникають у менеджерів корпорацій на кожному кроці прийняття фінансових рішень. Водночас вивчення досвіду управління корпоративними фінансами, накопиченого в розвиненій ринковій економіці, допоможе визначитись, яких заходів під час проведення реформи корпоративного управління в Україні потрібно вжити негайно, які питання необхідно вивчити глибше і відкласти їх прийняття на найближче майбутнє, та від чого, можливо, слід відмовитися.

Позитивною рисою нового підручника є включення в його структуру широкого кола правових проблем організації і функціо­нування корпоративних фінансів. У ньому чітко визначено, що ринкову економіку не можна створити без системи законів і що цивілізований ринок потребує правової держави. Регулювання ринку взагалі й управління корпораціями зокрема повинні здійснюватися і розвиватися на основі поваги до контракту, законів і міжнародного права. У зв’язку з цим автор підкреслює, що економічні (фінансові) відносини корпорації з іншими агентами рин­ку регламентуються договорами й угодами відповідно до законів країни або міжнародних договорів. Спеціальний розділ присвячується розкриттю змісту корпорації як суб’єкта права.

Фінанси корпорацій західних країн перебувають під впливом процесу глобалізації — новітнього етапу багатовікового міжнародного інтеграційного процесу політичного, економічного і фінансового життя. Під впливом глобалізації відбувається перерозподіл певного кола повноважень між національним і глобальним рівнями. Це веде до створення нових суб’єктів влади й управління специфічними міжнародними фінансовими інституціями. Поряд з національними законами, що безпосередньо стосуються управління фінансами, з’являються численні директиви, рекомен­дації і принципи, прийняті міжнародними організаціями. Ці постанови в багатьох випадках стають обов’язковими для країн — членів міжнародних організацій.

У підручнику дається інформація про Директиви Європейського Союзу (ЄС), що стосуються управління фінансами й інтеграції фінансового ринку. Вступ України в ЄС та інші міжнародні організації передбачає глибоке вивчення всіх документів, які видаються цими організаціями. Адже таке вивчення сприятиме вдосконаленню українського законодавства, спрямованого на підвищення ефективності управління фінансами акціонерних това­риств.

У 1999 р. Організація економічного співробітництва з питань розвитку (ОЕСР) прийняла документ під назвою «Принципи корпоративного управління ОЕСР». Як зазначено в передмові, Принципи є першою ініціативою цієї міжнародної економічної організації щодо створення основних елементів режиму ефективного корпоративного управління, вони можуть «використовуватися урядами як орієнтир для оцінки й удосконалення законодавчої та регулятивної бази»[3]. Принципи корпоративного управління ОЕСР у певному значенні можуть окреслювати напрями поглиблення економічних реформ в Україні. У цьому зв’язку варто зазначити, що Президент України підписав Указ «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах».

У підручник увійшли деякі нові теоретичні положення. Автор протягом багатьох років досліджувала проблеми державних фінансів. У своєму підручнику «Фінанси капіталістичних держав»[4] вона сформулювала систему логічних понять — категорій, властивих сфері державних фінансів. Відповідно до визначення К. Маркса категорії «являють собою лише теоретичні вирази, абстракції суспільних відносин виробництва»[5]. Система категорій розвивається від вихідних, найпростіших форм до більш складних. Такою простою, вихідною категорією автор уперше у фінансовій науці назвала податок — «клітинку» державних фінансів.
З податку розвивається вся складна система вилучення частини ВВП, його розподіл і споживання державою.

Метод абстракції в новому підручнику застосовується щодо корпоративних фінансів. Як вихідна категорія виділена акція — економічна клітинка акціонерного товариства. На цій основі розкриваються прямі і зворотні зв’язки, з одного боку, між акцією, облігацією, капіталом корпорації і його розподілом, а з іншого — між акціонерним, позичковим і функціонуючим капіталом, інвестуванням та прибутком. Звідси визначаються три функції корпоративних фінансів: формування капіталу, його розподілу і використання та контрольна.

Застосування методу абстракції дає змогу досліднику подумки помістити досліджувані фінансові відносини в ідеальний, «чистий» світ, де немає будь-яких зовнішніх впливів. Така постановка питання сприяє виявленню основних, типових для даного явища особливостей розвитку. Але система абстрактних категорій повин­на відображати і розвиток реального процесу. Акція як абстракція виражає сутність процесу формування акціонерного капіталу.

У підручнику приділено достатньо уваги вивченню взаємопроникнення і взаємозалежності корпоративних фінансів і фінансового ринку. У цьому зв’язку запропоновано оригінальне визначення фінансового ринку як економічного простору, на якому відбувається рух позичкового капіталу як джерела економічного розвитку корпорації. На думку автора, цінні папери, що перебувають в обігу на фінансовому ринку, виконують дві функції: засобу обігу фінансових фондів і міри їх поточної (ринкової) вартості. Отже, якщо гроші є перетвореною формою вартості това­рів, то цінні папери — перетвореною формою позичкового капіталу.

На ринку капіталів визначається капіталізація акцій, тобто їх поточна (ринкова) ціна, яка цікавить власників акцій. Тому голов­ною метою фінансового управління корпораціями є максимізація добробуту акціонерів через підтримання високої ринкової вартості акцій. У всіх західних фінансових підручниках наголошується, і це треба зрозуміти, що домінантою корпоративного менеджменту є не прибуток і насичення ринку товарами і послугами, а максимізація ринкової ціни компанії. У зв’язку з цим зазначається, що в кінцевому підсумку така політика відповідає інтересам не тільки акціонерів, а й корпорації, а також суспільства в цілому.

Усі теоретичні проблеми, які розглядаються в підручнику, прямо пов’язані з практикою управління фінансами. На підставі відповідної фінансової звітності транснаціональних корпорацій США і Великобританії й офіційних статистичних даних автор всебічно проаналізувала фінансову діяльність акціонерних товариств.

Підручник професора В. М. Суторміної є цілісною фундаменталь­ною працею, яка розкриває багато актуальних теоретичних і практичних проблем корпоративних фінансів.

 

 

Доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України В. М. Федосов[1] Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

[2] Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво. — К.: Знання-Прес, 2002. — 246 с.

[3] Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (Збірник текстів та принципів). — К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002. — С. 16.

[4] Сутормина В. Н. Финансы капиталистических государств. — К.: Вища шк, 1983.

[5] Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 4. — С. 129.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+