Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Реформування економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З огляду на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. Розглядаючи зазначену систему як процес, що характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і організаційним, доходимо висновку про необхідність загальної його організації. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на ра­ціональне функціонування та розвиток процесу бухгал­терського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єк­та впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрямки та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інфор­мації тощо.

Курс «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» є невід’ємною складовою циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів зі спеціальності «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими установами» кваліфікаційного рівня магістр. Мета цього курсу — забезпечити засвоєння техніки та  методики  організації  обліку  згідно  зі

специфікою діяльності різних за профілем бюджетних установ. Відповідно до мети формується основне завдання курсу — творче оволодіння методами, принципами та прийомами організації обліку в бюджетних установах, спрямоване на формування наукового мислення студентів зазначеного кваліфікаційного рівня. Це завдання деталізується за такими основними напрямками:

вивчення теоретичних основ організації бухгалтерського обліку;

ознайомлення із завданнями організації бухгалтерського обліку бюджетних установ за відповідними напрямками;

засвоєння методики складання облікових номенклатур, графіків документообігу та руху реєстрів обліку і звітних форм, методики розробки організаційних регламентів; а також методів, форм і засобів організації роботи виконавців облікових функцій;

опанування підходами до організації розвитку системи бухгалтерського обліку;

визначення проблемних питань організації обліку бюджетних установ і організацій, а також шляхів їх вирішення.

Виконання цих завдань ускладнюється через обмежену кількість видань з організації бухгалтерського обліку в цілому та повну відсутність навчальної літератури з питань організації бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» згідно з навчальним планом магістерської підготовки. Тут розкрито загальні засади організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, а також окремі аспекти організації щодо технології облікового процесу за основними напрямками; роботи облікового апарату; забезпечення та розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+