Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ВСТУП

Із вступом України в ринкову стадію свого розвитку змінилися форми ведення господарської діяльності. Господарюючим суб`єктам надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Тому сьогодні на підприємствах потрібні компетентні кадри з глибоким знанням законодавчої бази, соціальних аспектів господарювання та конкретної економіки.

Економіка – термін грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Терміном “економіка” широко користуються для позначення сукупності окремих економічних наук. Нас цікавить економіка окремо взятого підприємства.

Економіка підприємства як конкретна галузь науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва.

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Предметом вивчення економіки підприємства є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівня підприємства.

Предмет “Економіка підприємства” включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Опорно-логічний конспект лекцій підготовлений з метою надання допомоги студентам факультету економіки та менеджменту спеціальності “Менеджмент організацій” у доскональному вивченні теоретичного матеріалу з курсу “Економіка підприємства”.

Базою для розробки опорно-логічного конспекту лекцій стала типова навчальна програма курсу “Економіка підприємства” для економічних факультетів вищих закладів освіти України.

Програмні теоретичні питання курсу охоплюють усі аспекти діяльності підприємства як суб`єкта господарювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+