Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Я вірю в те, що прийде чаc зміниться економічна ситуація, з'явиться і зміцніє національна валюта, і поїдуть до нас в Україну іноземні комерсанти з товарами, за ними - зарубіжні підприємці, які сьогодні ще приглядаються до економіки молодої незалежної держави, вивчають її. Вони приведуть за собою інвесторів і привезуть увесь інструментарій світового бізнесу, який потрібен їм для проникнення на наш внутрішній ринок і усунення конкурентів. І якщо ми не будемо готові до такої навали, нас спіткає доля „місцевого персоналу" у філіях зарубіжних фірм. Щоб цього не було, потрібно вчитися, вчитися бізнесу, поведінці на ринку, вчитися всім і завжди, а для цього необхідні не тільки досвідчені викладачі, а й змістовні підручники та навчальні посібники. А таких, на жаль, сьогодні ще немає. Журнальні ж статті, періодична преса неспроможні замінити конкретного навчального матеріалу. Зарубіжна та перекладна література з проблем бізнесу не враховує нашої дійсності та потребує грамотних коментарів фахівців, яких теж треба ще готувати.

Актуальність цього курсу очевидна, оскільки ринкової економіки без бізнесу не буває, і хоча бізнес у нас перебуває ще у зародковому стані, проте сумнівів у тому, що він буде провідною сферою суспільного виробництва, немає. Отже, необхідно готувати фахівців на перспективу. Перехід же до ринкової економіки непростий. Він супроводжується вторгненням у наше життя явищ, широко відомих в інших країнах, але незвичних для нашого суспільства Бізнес - одне з них. Ми починаємо займатися справою, яку погано знаємо, звідси загроза збитися на сумно знайомий шлях спроб та помилок.

Як соціально-економічне явище бізнес містить у собі широкий спектр суспільних відносин, зокрема, історичні, економічні, юридичні, психологічні та інші моменти. За своєю економічною природою бізнес являє собою економічні відносини, що виникають між людьми з приводу організації власної справи, виробництва, його функціонування з метою отримання найбільшого зиску, прибутку.

В основу бізнесу покладено насамперед особистий інтерес, але в уівгбвах; ринкової економіки він задовольняється лише при роботі на суспільство.

Вихідним пунктом вивчення відносин бізнесу є приватна власність. Основний елемент - підприємництво. Воно має і самостійне значення, виступаючи підприємницьким бізнесом, який поряд із споживчим, трудовим і державним, утворюють його цілісну систему.

Інтерес до бізнесу природний і виправданий. На наших очах створюється нова економічна основа суспільства, з'являються люди, що прагнуть зробити власну справу, бажають не пристосовуватися до нових умов, а жити в них, виявляти ініціативу, виражати себе у вільній трудовій діяльності. Цьому сприяє демократизація суспільства і господарської діяльності. І, незважаючи на складнощі перехідного періоду, кризовий стан економіки за останні 2-3 роки, ставлення до бізнесу змінилося радикально. Атрибути бізнесу входять у наше життя, у лексику, трудову діяльність.

Сьогодні широко використовують працю за контрактом, самостійне укладання підприємством різноманітних угод, ділові зустрічі з менеджерами, ділерами, брокерами, джоберами, трейдерами, з представниками інофірм та зарубіжними партнерами. Кожне підприємство може здійснювати депозитні вклади у банках, брати участь у біржових операціях, запрошувати аудитора для надання допомоги, користуватися послугами консалтингових і маркетингових служб, бюро, агентств, фірм, розвивати комерційну рекламу та ін.

Відбувається жвава торгівля комерційною періодикою. Видаються праці з менеджменту, маркетингу, оподаткування, фінансів, підприємництва, інформаційного бізнесу, по цінних паперах, комерційних угодах. З'являються оригінальні перекладні видання з економіки, ринку. Проте усе це не може задовольнити дедалі зростаючі потреби у спеціальних, економічних знаннях, до яких належить і бізнес. А потреба у цьому нагальна. Все ж в наше життя ще не укорінилосл розуміння того, що бізнес - не зведення побутових спостережень, а наука, така як, скажімо, кібернетика, фізика, фінанси, статистика та інші дисципліни.

Для входження у світ бізнесу необхідна ґрунтовна теоретична і практична підготовка.

Предмет курсу бізнесу - це відносини, які виникають між людьми у зв'язку з організацією, функціонуванням і розвитком власної справи чи бізнесу. По суті, це інше відображення того суспільного явища, яке в класичній політекономії прийнято називати виробничими відносинами. Тому будь-яка діяльність суб'єктів виробничих відйосин є його особиста справа, а обмін діяльністю і результатами діяльності, який має місце у всякій формі суспільного виробництва, є обмін ділами, діловими відносинами чи, іншими словами, відносинами бізнесу. Отже, люди, які вступають у такі ділові відносини, стають діловими людьми, або бізнесменами. Цими положеннями обґрунтовується місце бізнесу в економічній теорії. Наступність курсів очевидна. Курс бізнесу, з одного боку, поглиблює знання фундаментальної економічної науки - політичної економії, з другого - використовує ці знання для розробки способів, методів, прийомів функціонування бізнесу, оскільки вивчає ті самі відносини, але на рівні господарської діяльності, де економічна теорія виконує свою практичну функцію, а курс бізнесу виявляє свою „службову" роль. Саме в цьому виявляється зв'язок

теорії з господарською практикою, а також цим визначаються курси економічної теорії і бізнесу.

Методологічна основа курсу - економічна теорія (політична економія), яка служить науковою базою курсу бізнесу, забезпечує його необхідним науково-економічним апаратом, формує потребу використання знань у господарській практиці, де функціонують відносини бізнесу.

Мета курсу - дати загальне уявлення про бізнес, розглянути його соціально-економічний зміст, розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення бізнесу, а також висвітлити проблеми його управління і державного регулювання і на цій основі спробувати сформувати підприємницький тип мислення, так необхідний для розвитку бізнесу.

Логіка викладання і структура курсу відповідають затвердженій програмі, вимогам вищої школи і стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Заходу. І хоча робота побудована в основному на місцевих матеріалах, у ній використані також ідеї та думки зарубіжних авторів, фахівців з теорії і практики бізнесу.

У додатку подано тести, показники ефективності підприємств бізнесу, грошові знаки світу, зразки засновницьких документів тощо.

Методика вивчення курсу зумовлена програмою і навчальним процесом, якими передбачено читання лекцій, індивідуальна робота, проведення семінарських занять, консультацій та прийняття заліку. При проведенні занять акцент зроблено на лекційну роботу, де проблеми та тлумачення їх подаються не в традиційному вигляді, а з врахуванням специфіки аудиторії, інтересів студентів. На семінарах обговорюють складні проблеми, проходять дискусії з питань теорії і практики бізнесу, розв'язуються практичні завдання.

Індивідуальна робота передбачає осмислення матеріалу, виконання індикативних домашніх завдань, верифікацію знань. Консультативна робота планується як для груп студентів, так і індивідуально. Рівень знань визначають при написанні залікової контрольної роботи студентами.

Звичайно, обсяг курсу не дає змоги розкрити усі грані бізнесу, тому ряд питань мають установчий, проблематичний, дискусійний характер. Недоліки, які, природно, є в роботі, усуватимуться в міру надходження коректив, які вносить у будь-яку роботу життя, і враховуватимуться у подальшій роботі щодо удосконалення курсу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+