Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

В умовах реформування економіки України в сучасному глобалізованому економічному і суспільному житті чітко ма­ють бути окреслені та науково обґрунтовані контури і пріори­тети нової інформаційної політики підприємств, спрямованої на забезпечення економічного зростання країни. Сьогодні знання і інформація перетворилися в найбільш важливий фактор суспільного розвитку. Для групи розвинутих країн, які входять в організацію економічного співробітництва і роз­витку, темпи базового довгострокового зростання економіки залежать від підтримки і розширення глобальної бази знань, що стало можливим за умов існування інформаційного суспільства. Сьогодні ці країни розбудовують свої економіки, які ґрунтуються на знаннях, створюючи мільйони робочих місць, пов'язаних з використанням новітніх знань по групах щойно відкритих нових напрямків і дисциплін.

Навчальна дисципліна «Міжнародна інформація» є скла­довою підготовки бакалаврів та магістрів за фахом «Міжна­родне право», в якій викладаються концептуальні і мето­дичні засади використання сучасних інформаційних і ко­мунікаційних технологій для збору, аналізу і використання інформації в міжнародних інформаційних потоках в умовах інформаційного суспільства.

Дисципліна «Міжнародна інформація» не є такою, що формує світогляд або надає фундаментальні знання з еко­номіки чи юридичних дисциплін. Але вона є сучасною за­гальноосвітньою дисципліною, що дуже необхідна фахівцю. Це зумовлено рядом факторів:

- четвертою інформаційною революцією, що почалася після впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, пов'язаних з винаходом персонального комп'ю­тера та поширенням Інтернет;

- відносною дешевизною та доступністю інформаційних технологій (комп'ютерної техніки, програм та баз даних, зорієнтованих на обслуговування потреб економіки, ліній зв'язку, мережі Інтернет);

- швидкою зміною та розростанням інформаційного простору;

- необхідністю застосування законодавчої та норматив­ної бази інших держав, з якими є стосунки на рівні фізичних та юридичних осіб;

- необхідністю прийняття швидких та кваліфікованих рішень у багатьох сферах діяльності.

Мета та завдання навчальної дисципліни:

-    ознайомлення студентів з актуальними проблемами
інформаційних європейських, світових технологій та сис­
тем, сучасними тенденціями їх розвитку та принципами пра­
вового регулювання міжнародного інформаційного поля;

-    формування у дослідників міжнародних правових сис­
тем розуміння основ сучасного інформаційного забезпечення
і системи знань, яка допомогла б орієнтуватись в інфор­
маційно-аналітичній діяльності та процесах глобальної ко­
мунікації в міжнародних відносинах;

-    формування теоретичних знань та практичних навичок
професійної роботи, що необхідні для використання універсаль­
них і спеціалізованих інформаційних технологій у сфері міжна­
родних відносин (створення, модифікація, систематизація до­
кументів; пошук, обробка та зберігання інформації, види діяль­
ності у мережі Інтернет та інших інформаційних системах);

-    ознайомлення студентів з сучасним станом розвитку
міжнародних інформаційних організацій, з використанням
нових інформаційних і комунікаційних технологій для отри­
мання правової інформації, вираження своїх думок, безпе­
решкодного обміну думками, одержання і передачі інфор­
мації й ідей, минаючи інформаційні межі в умовах розвитку
глобальної кооперації у 21-му столітті.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

-зміст основних понять інформаційних технологій та систем;

-роль інформаційних технологій у проведенні фахових
досліджень;

    • базові поняття правового захисту інформаційних техно­логій та систем;

• інформаційну конфігурацію сучасного світу та процеси
глобальної комунікації в міжнародних відносинах;

• законодавче забезпечення механізму доступу до міжна­
родної інформації в розвинутих країнах світу;

• принципи   правового   регулювання   інформаційного
суспільства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

• отримувати необхідну інформацію з використанням су­
часних інформаційних і комунікаційних технологій;

• проводити аналіз предметної галузі наукових досліджень
з використанням інформаційних технологій і систем;

• застосовувати набуті знання у своїй фаховій діяльності.

Навчальний посібник рекомендується для бакалаврів та магістрів вищих навчальних закладів юридичного та еко­номічного профілів, викладачів, фахівців та всіх, хто цікавить­ся використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+