Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Процес розбудови ринкової економіки в Україні набув незворотного характеру. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу — селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, приватних підприємств, виробничих сільськогосподарських кооперативів, стимулювання державою підприємницької діяльності, прийняття нового Земельного кодек­су та інших важливих нормативних актів, направлених на запровадження більш досконалих економічних важелів регулювання економіки, започаткування інтеграції економіки України у світовий ринок створюють сприятливіше ринкове середовище для розвитку виробництва в усіх сферах економіки, в тому числі і в аграрно-промисловому комплексі. Це вимагає значного підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації — економістів-аграрників, які були б здатні на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та господарські проблеми в умовах ринку. Вирішенню цієї проблеми певною мірою сприятиме даний підручник. Основна мета його — розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств), прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти фор­муванню економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки.

В підручнику висвітлюються важливі аспекти економіки аграр­них підприємств. Їх глибоке розуміння менеджерами економіки і виробництва є необхідним чинником прийняття ними обґрунтованих рішень в умовах конкуренції і зміни кон’юнктури ринку. Зокрема, чільне місце займає розгляд таких важливих проблем, як попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію і вплив зміни цих факторів на економіку аграрних підприємств, економіч­ні засади їх функціонування та зовнішнє середовище їх діяльності, заміна живої праці капіталом, формування витрат у ринковій економіці, визначення й оцінка функціонування авансованого і власного капіталу аграрних підприємств, формування інтенсивного типу їх розвитку, оцінка ринкової позиції підприємства, рин­кове ціноутворення і проблеми цінової конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, питання вимірювання та аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог нових стандартів бухгалтерського обліку в Україні тощо.

Структура підручника підпорядкована необхідності послідовного і логічного освоєння читачем сучасних взаємопов’язаних проблем аграрної економіки. Викладання матеріалу починається із загальних, відносно відокремлених питань дисципліни, продов­жується і завершується тими проблемами, які ґрунтуються на раніше висвітлених аспектах економіки. Виділяються, зокрема, чотири частини підручника. Перша частина — «Вступ», де розглядаються місце і роль галузі в економіці країни, предмет і мето­дологія науки та досліджуються питання попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію; друга — «Аграрні підприємства, їх виробничі витрати та кінцеві результати діяльності; третя — «Ресурси аграрних підприємств»; четверта частина — «Ефективність діяльності аграрних підприємств та економічні важелі формування і підвищення її рівня».

При викладі матеріалу враховані закони України, постанови Кабінету міністрів та укази Президента щодо розвитку агропромислового комплексу і становлення ринкової економіки в Україні.

В умовах стабілізації економіки, але за можливого повільного розвитку інфляційних процесів, наведений у підручнику цифровий матеріал дещо може не відповідати тим абсолютним значенням економічних параметрів, які формуються сьогодні. Але це не змінює загального характеру закономірностей і тенденцій розвит­ку аграрної економіки, висвітлених у підручнику, істотно не впливає на висновки і рекомендації, подані в кожній з розглянутих тем.

Автор сподівається, що цей підручник буде корисним не лише для студентів — майбутніх економістів-аграрників, а й для спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників управління АПК, аспірантів, наукових працівників.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+