Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Економічний і соціальний розвиток держави визначається багатьма чинниками — географічним розташуванням, кліматичними умовами, запасами корисних копалин, родючістю ґрунтів, наявністю транспортних шляхів тощо. Це положення можна під­твердити численними прикладами таких високорозвинених країн, як США, Великобританія, Канада, Швеція, Німеччина та інші.

Проте є приклади й іншого роду. Однією з найбагатших країн світу вважається Швейцарія. Розташована у центрі Західної Європи, ця країна має вигідне географічне розташування, але вона бідна на корисні копалини. Високим є рівень економічного розвитку Японії, хоча вона бідніша за Швейцарію на землі та надра. І таких прикладів багато. Головною особливістю цих країн є високорозвинутий трудовий потенціал суспільства, ефективне управ­ління цим потенціалом, максимізація його використання. Це і є основою їх високого розвитку.

Поява терміна «трудовий потенціал» не є випадковим. Це є наслідком еволюційного розвитку усвідомлення ролі та місця лю­дини у створенні матеріальних і духовних благ. На відміну від по­нять «робоча сила», «трудові ресурси», «людський капітал», економічна категорія «трудовий потенціал» є інтегральним, узагальнюючим визначенням кількісних і якісних можливостей ресурсів праці індивіда, організації, суспільства, тобто потенціал можливості та джерела, які можуть бути використані.

Досі у КНЕУ в програмі підготовки фахівців з управління пер­соналом та економіки праці викладався курс «Управління трудовими ресурсами», який вже не міг цілковито відповідати сучасним вимогам щодо визначення місця й ролі людини в розвитку економіки. Тому його своєчасно замінено навчальною дисципліною «Управління трудовим потенціалом». Програму навчальної дисципліни на відміну від програми «Управління трудовими ресурсами» змінено принципово, розширено тематично і поглиблено її зміст. Водночас у програмі і в посібнику залишаються від попереднього курсу окремі теми, які не зазнали суттєвих змін.

Сучасний соціально-економічний розвиток України свідчить про необхідність використання нових методологічних підходів до дослідження наявних і потенційних ресурсів праці. Управління трудовим потенціалом у даному посібнику розглядається головним чином на макроекономічному рівні. І це невипадково. Перехід від планової централізованої системи економіки до ринкової економічної системи виявив чимало недоліків саме в практиці управління трудовим потенціалом суспільства. (Управління трудовим потенціалом організації розглядається в інших навчальних дисциплінах, зокрема, в «Менеджменті персоналу», «Розвитку персоналу», «Мікроекономіці»). Актуальність та зміст проблеми визначили логічну структуру посібника, яка містить сім розділів, кожен з яких окреслює певний блок питань, відображених у програмі навчальної дисципліни.

Даний посібник може стати у пригоді не тільки студентам, котрі вивчають відповідний курс, а й тим фахівцям, які безпосередньо опікуються формуванням і використанням трудового потенціалу, передусім, спеціалістам органів Мінпраці України та державної служби зайнятості. Його зміст цілком відповідає затвердженій в КНЕУ нормативній програмі «Управління трудовим потенціалом» і відображає вітчизняний та іноземний досвід з цієї проблеми.

Робота виконана колективом авторів: канд. екон. наук, доцентом Л. П. Керб (гл. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 7.2); канд. екон. наук, професором В.С. Васильченком (передмова, гл. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, Основні поняття та економічні категорії); д-р екон. наук, професором О. А. Грішновою (гл. 3.2, 3.3); канд. екон. наук доцентом А. М. Гриненком (гл. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, р. 6), за загальною редакцією В. С. Васильченка.

Автори посібника будуть вдячні за критичні зауваження і пропозиції, які надійдуть від користувачів, і будуть ураховані в подальшій роботі над книгою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+