Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Чи є в сучасній Україні хоча б одна людина, на житті якої жодним чином не позначилися б зміни у сфері туризму?

Населення Криму, навіть промислових центрів цього півострова, пов'язує з туризмом майже всі сподівання на покращення ма­теріального становища. Мешканці Карпат, Одеси, Львова теж у ве­ликій кількості залучені безпосередньо до обслуговування гостей. У будь-якому українському місті, містечку чи селі люди носять одяг, привезений з інших країн «човниками», дрібними торговця­ми, багато з яких користувалися в своєму бізнесі послугами тури­стичних фірм або поєднували за кордоном роботу з відпочинком. Хіба всі українські заробітчани за кордоном лише працюють, а студенти лише навчаються? Ні, вони знаходять можливості й для відпочинку. Навіть значна частка мешканців обласних центрів регулярно виїжджає на відпочинок в інші міста України або за кордон. Годі казати про Київ: у столиці довгі черги перед консульствами, кількість туристичної реклами та сімейні фотоальбоми промовисто свідчать про величезний попит на послуги туристич­них компаній. А скільки людей працює в суміжних галузях, про­понуючи приїжджим відпочивальникам харчування, розміщення, розваги, надаючи туристам транспортні, інформаційні, фінансові, юридичні послуги.

1 січня 2004 р. набрав чинності оновлений Закон України „Про туризм”. У ньому зазначено: «Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності». Освітні програми дер­жавних та приватних навчальних закладів дедалі більше врахову­ють важливість туризму для економіки України, відкривають но­ві спеціальності з підготовки працівників для туристичних органі­зацій, підприємств сфери гостинності, організаторів дозвіллєвої діяльності тощо.

Менеджери 1990-х рр. були вимушені вчитися на власних помилках і «винаходити велосипед», навпомацки шукаючи оптимальні рішення. Менеджмент туризму, як і всієї сфери послуг, по­требує системних знань, розуміння туризму як частини складного соціально-економічного механізму. Навчальний курс «Історія ту­ризму» є ефективним інструментом пізнання закономірностей ту­ристичної галузі. Адже простежуючи історію розвитку туристич­них послуг, можна не лише вчитися на помилках попередників, але й навчатися найбільш вдалим маркетинговим прийомам попередників. Історія туризму допомагає зрозуміти, як явища високої культури, формують нові тенденції в туризмі, а туристичні поїзд­ки народжують популярні твори мистецтва, надихають популяр­них митців, докорінно змінюють культурне життя суспільства. Іс­торія туризму яскраво демонструє зв'язок між державною політи­кою та змінами в туристичній сфері, між бізнесом та відпочинком, дає можливість прогнозувати кількісні та якісні зміни туристич­них потоків.

Автори цього посібника намагалися уникнути розлогих опи­сів, зосереджуючись на дрібних деталях лише настільки, наскіль­ки це необхідно для підтвердження викладених теоретичних поло­жень. Додавши ще трохи «спецій» - цікавих фактів, які одно­часно розважають і змушують замислитися.

Головне завдання посібника - зробити виклад корисним для усіх категорій читачів. Тим, кому необхідно швидко засвоїти голов­не, лише найважливіші факти та основні закономірності розвитку туризму, автори пропонують зосереджуватись переважно на части­нах тексту, які виділені напівжирним курсивом. Поглибити свої знання можна, засвоївши зміст рядків, виділених звичайним кур­сивом. Для повного опанування матеріалу курсу «Історія туризму» залишається прочитати решту тексту, набрану звичайним шриф­том. Для найбільш допитливих, а також для відпочинку, подекуди зроблені вставки, в яких дрібним шрифтом подана додаткова ін­формація з теми. Наприкінці кожного розділу містяться запитання для самоперевірки.

Ця книга написана з урахуванням діючих навчальних програм з підготовки менеджерів туристичної діяльності. Вона є першим в Україні посібником зі всесвітньої історії туризму. Даний посібник містить 12 розділів, які охоплюють період від античності до почат­ку XXI ст., а географічні межі — уся земна куля. Попри велику повагу авторів до античної та середньовічної культури, найбільшу увагу приділено двом останнім століттям історії туризму як найбільш цінним для підготовки менеджерів туристичної галузі. У посібнику докладно описуються особливості туризму та гостинно­сті на українських землях у складі імперій та в період 1991-2004 років. Наведено сотні цифр, фактів, прізвищ, які допоможуть сту­дентам у самостійній роботі — підготовці рефератів, контрольних, курсових, дипломних робіт, здачі заліків та іспитів з багатьох нав­чальних курсів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+