Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

В економічних та інших вищих навчальних закладах України "Міжнародна торгівля" вивчається як окрема дисципліна. Підруч­ники і навчальні посібники з міжнародної економіки також почина­ються розділами, присвяченими міжнародній торгівлі. Один з таких навчальних посібників розробив (у співавторстві) і автор цих рядків. Він був опублікований видавництвом Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом у 2002 р.

Працюючи над посібником "Міжнародна торгівля", автор нама­гався уникнути повторювання матеріалу, викладеного у навчально­му посібнику "Міжнародна економіка", і ниписав дві окремі книги. Пропонований посібник можна з успіхом використовувати під час вивчення дисципліни "Міжнародна економіка", якщо у навчальних планах для відповідних категорій студентів відсутній курс "Міжна­родна торгівля" як окрема дисципліна. За викладеним матеріалом обидва посібники взаємодоповнюють один одного.

При написанні цієї книги автор прагнув ознайомити вітчизняно­го читача з якомога ширшим колом англомовної інформації з між­народної торгівлі; стисло і зрозуміло висвітлити всі питання темати­ки; переконати читача в тому, що знання англійської ділової мови потрібне і за межами відповідного навчального курсу; заповнити ва­куум, що утворився нині в Україні у навчальній літературі з цієї дис­ципліни.

Пропонований посібник "Міжнародна торгівля" має не лише навчальну, а й практичну користь. Автор сподівається, що викладе­ний матеріал допоможе нашим студентам здобути ґрунтовні знання, які не поступатимуться за рівнем знанням студентів з розвинених країн світу.

Сподіваючись, що ці задуми реальні і соціально виправдані, ав­тор пропонує цей навчальний посібник допитливому читачеві.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+