Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Становлення та розвиток ринкових відносин характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні системи і технологи, що використовують сучасні програмні та технічні засоби для передачі, обробки і збереження інформації Звичайно, що в таких умовах та процесах масової інформатизації суспільства велика роль належить фінансовим установам банкам, страховим компаніям, податковій службі, що як правило йдуть в авангарді розвитку ринкової економіки

Для фінансових установ, важливою особливістю є те, що об 'єкт управління пов'язаний з обробкою інформації і виробленням нової, тобто основа діяльності фінансових установ, базується на роботі з інформацією, що є одночасно і предметом, і продуктом праці Особлива роль у цих процесах належить банківським установам, що повинні за даних умов, розширювати сферу банківських послуг, їх оперативність та якість Тому в інформатизації банківські установи знаходять інструментарій, що дає змогу вирішувати проблеми розвитку банківського бізнесу на сучасному рівні вимог

Розвиток автоматизованих банківських систем в Україні було започат­ковано на початку 90-х, коли Україна здобула незалежність і з 'явились перші комерційні банки Фактично за десятиріччя становлення та розвитку процес впровадження автоматизованих банківських систем йшов "семимильними кроками " і привів до скорочення витрат на обслуговування клієнтів, можли­вості працювати з клієнтурою в реальному часі, що дозволяє оперативно та якісно управлінському персоналу приймати рішення Велике досягнення — поступове впровадження безпаперових технологій, карткових платіжних систем дія обслуговування населення, засобів електронної пошти та системи електронних міжбанківських переказів НБУ

Банківська система України стала учасником а ряд банківських установ членами співтовариства SWIFT і відповідно користувачами міжнародної телекомунікаційної мережі, призначеної для передачі пчатіжних повідомлень у світово чу банківському просторі За таких у мов функціонування, демокра­тичності, тобто відкритості, одним з найважливіших завдань стає захист інформації у фінансових установах, безпечність проведення розрахунків в банках, захист електронної пошти тощо

Процес досить швидкого розвитку інформаційних технологій у фінансових установах потребує відповідних спеціалістів, що можуть оволодівати розробляти та впроваджувати сучасні інформаційні технології На ринку праці сьогодні зростає потреба спеціалістів, що орієнтуються не лише в

своїй предметній області, а й добре обізнані з побудовою та принципами функціонування інформаційних систем Сьогоднішній спеціаліст має вочодіти алгоритмічним мисленням, знати свою предметну галузь, основи інформаційних систем і технологій, вміти правильно сформулювати та поставити пробчему розробнику програмного забезпечення

Мета курсу - вивчення теоретичних та практичних питань призначення, побудови, основних функціональних можливостей, технологій взаємодії та експлуатації інформаційних систем і технологій, що використовуються у фінансових установах України Формування основ алгоритмічного мислення та інформаційного світогчяду в галузі фінансів та банківської справи -найголовніше завдання даного курсу

Об'єкт - інформаційні системи та технологи, що приміняються в банківській справі, Державній податковій адміністрації, страхуванні, автоматизації функціонування фондового ринку та кредитних спілок

Предмет - питання теорії і практики розвитку інформаційних систем і технологій в фінансових установах України їх місце серед світових аналогів

Основні завдання вивчення курсу полягають у тому, щоб знати призначення, побудову, функціональні можливості, техночогію експлуатації систем, що використовуються в фінансових установах України, та вміти вико­ристовувати їх в практичній роботі Завданням курсу є підготовка спеці­алістів на рівні користувачів програмного забезпечення та персонального комп 'ютера, що володіють

-   знаннями в галузі інформаційних систем і техноіогій, перспективами їх розвитку,

-   знаннями структури, тенденцій та перспектив розвитку сучасних пакетів прикладних програм і систем, що використовуються в фінансових установах України,

-   практичним досвідом роботи з типовими зразками програмного забезпечення фінансових установ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+