Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Суб’єкти міжнародного маркетингу

1.3. Суб’єкти міжнародного маркетингу

 

До суб’єктів міжнародного маркетингу належать:

* транснаціональні корпорації (у виробничій сфері та сфері послуг),

* глобальні компанії,

* експортери,

* імпортери.

ТНК –– транснаціональна корпорація (Trаnsnаtionаl Corporаtion, Multinational Enterprise, Multinational Company, Multinational Corporаtion) –– підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та видів діяльності в двох і більше країнах та здійснює проведення взаємозв’язаної політики та спільної стратегії завдяки одному чи декільком центрам прийняття рішень.

 (визначення ЮНКТАД)

 

Глобальні компанії — бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній діяльності використовують концепцію глобального маркетингу.

Багатокритеріальна порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії дає уявлення про ступінь подібності та рівень специфічності цих суб’єктів міжнародного маркетингу (табл. 1).

 

Таблиця 1

Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії

Елемент

зіставлення

ТНК

Глобальна компанія

Життєвий цикл товару

У кожній країні товари знаходяться на різних стадіях життєвого циклу

Стандартизація життєвого циклу товару

Споживачі

Споживацькі переваги від­дзеркалюють національні особливості

Глобальна конвергенція споживацьких потреб

Сегментування

Сегменти базуються на від­мінностях

Традиційні товари для кожного сегмента

Багато ринків та сегментів

Сегменти враховують по­дібності

Групування подібних сегментів

Пошук та розширення сег­ментів по всьому світу

Виробництво

Стандартизація стримуєть­ся вимогами адаптації

Глобально стандартизова­не виробництво

Адаптація несуттєва

Адаптація

Необхідна адаптація товару до характеристик зарубіжного ринку

Товари вже адаптовані до глобальних потреб

Можливе несуттєве товарне пристосування

Дизайн

Пристосовується до вимог споживачів

Міжнародні стандарти (еталони) дизайну зак­ладаються ще на стадії проектування товару

Міжнародний маркетинговий

комплекс:

 

 

— товар

Товари відрізняються дизайном, особливостями, функціями, стилем та імід­жем

Концентрація на важливій особливості, унікальності, цінності

— ціна

Споживач бажає заплатити більше, але отримати адаптований товар

Споживач віддає перевагу стандартизованому товару за меншою ціною

— просування

Створення національного іміджу товару, який від­повідає національним потребам

Створення глобального іміджу товару, який від­повідає як національним особливостям, так і глобальним потребам

— канали розподілення

Пристосування до націо­нальних каналів розподі­лення

Глобальна стандартизація розподілення

Конкуренція

Конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ринку (групи ринків)

Можливість конкурувати на кожному національ­ному ринку, зумовлена глобальністю маркетинго­вої концепції

Експортери — фірми, які виробляють продукцію на національній території і продають її на світовому ринку.

Імпортери –– фірми, які мають постачальників або партнерів з ко­операції за кордоном. Такі фірми можуть не бути ТНК або експортерами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+