Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Характеристика господарських процесів в підприємницькій діяльності

 1.3. Характеристика господарських процесів в підприємницькій діяльності

 

Економічне життя суб’єктів господарювання з метою задоволення матеріальних потреб складається з певних господарських процесів і операцій, а функціонування будь-якої економіки грунтується на взаємопов’язаному русі ресурсів, товарів і доходів. Майно підприємства одночасно знаходиться на всіх стадіях кругообігу і цей процес постійний.

При здійсненні підприємницької діяльності процес кругообігу майна характеризується його відповідними стадіями і змістом (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Характеристика процесу кругообігу майна

Стадії

Зміст

1. Фінансування гос-подарської діяльності

Залучення коштів для придбання ресурсів за рахунок відповідних зобов’язань

2. Процес придбання активів

Формування майна за рахунок коштів для фінансування господарської діяльності

3. Процес господарсь-кої діяльності

Використання ресурсів і формування собівартості товарів

4. Продаж продукції (товарів, робіт, послуг)

Формування виручки (валового доходу)

5. Використання фінан-сового результату

Нарахування податків, фінансування розширеного процесу господарської діяльності, невиробниче споживання, покриття збитків

 

Пояснення до табл. 1.1:

1. В таблиці відображено кругообіг майна в процесі здійснення підприємницької діяльності.

2. Кругообіг починається з пошуку і формування коштів, необхідних для фінансування господарської діяльності за рахунок відповідних зобов’язань перед власниками підприємства (власний капітал) і позичальниками (кредиторами):

Власний капітал + Зобов’язання = Кошти

3. Друга стадія кругообігу передбачає обмін коштів фінансування на необхідні ресурси для здійснення господарської діяльності:

Кошти = Ресурси

4. На третій стадії ресурси в процесі господарської діяльності перетворюються в готову продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги. У них відображається фактична вартість використаних майна та праці:

Ресурси = Товар

5. Четверта стадія кругообігу передбачає обмін готової продукції, товарів, робіт, послуг на кошти покупців:

Товар < Виручки = Прибуток

Товар > Виручки = Збиток

6. Фінансовий результат може бути прибутком або збитком. Прибуток збільшує вартість майна (кількість, якість) та невиробниче споживання, а збиток – зменшує:

Прибуток = Приріст майна + Невиробниче споживання;

Збиток = Зменшення майна.

 

Господарська діяльність підприємства в економічному аспекті полягає в тому, що суб’єкт підприємництва перероблює ресурси (несе затрати) в продукцію (роботи, послуги) та одержує доход (рис. 1.4).

 

 

Рис. 1.4. Схема господарської діяльності підприємства

 

Отже, у процесі кругообігу майна ресурси з грошової форми переходять в продуктивну, тобто набувають форми засобів виробництва (ресурсів); у процесі виробництва ресурси набувають форми готової продукції (робіт, послуг), тобто переходять з продуктивної форми у товарну; у процесі реалізації готова продукція знову набуває грошової форми, але уже у збільшеному розмірі – на суму прибутку (зменшеному розмірі – на суму збитку).

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+