Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.6. Рух фондів корпорації

1.6. Рух фондів корпорації

Як зазначалося вище, акціонерне товариство формує свої грошові фонди за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Проте співвідношення між ними визначається економічними і фінансовими завданнями кожної конкретної корпорації, у кожний конкретний для неї час. Усі мобілізовані грошові фонди мають бути використані, тобто сума джерел повинна дорівнювати сумі витрат. Не може бути витрат, не покритих джерелами, як не може бути і вільних, «не зайнятих» фондів. На рис. 1.8 показано рух фондів і перетворення їх у джерела покриття витрат корпорації.

Рис. 1.8. Формування капіталу корпорації та його розподіл

Внутрішні джерела капіталу формуються за рахунок грошових потоків від поточної підприємницької діяльності, а також від продажу частини активів.

Звернемо увагу на застосовувану термінологію у процесі аналізу внутрішніх джерел. Кошти, отримані корпорацією в результаті підприємницької діяльності, називаються грошовими потоками (cash flow). Цей термін розкриває динамічність підприєм­ницької діяльності. Грошові надходження йдуть безупинним потоком, тобто мають постійний характер. Вони не можуть бути статичними. Тільки в балансі підприємницької діяльності грошові потоки будуть показані на певну дату.

Внутрішні фонди можуть поповнюватися за рахунок продажу активів. У цьому разі надходження матимуть епізодичний, випад­ковий характер.

Зовнішні фонди корпорація залучає через випуск облігацій, позичок у кредитних установах і збільшення акціонерного капіталу (new equity).

Фонди, що перебувають у розпорядженні корпорації, витрачаються на: 1) виплату дивідендів за акціями; 2) проценти за облігаціями; 3) інвестиції в довгострокові активи; 4) інвестиції в короткострокові активи; 5) погашення боргів і викуп акцій.

Необхідно зауважити, що спроможність компанії формувати фонди за поточними операціями в часі віддалена від інвестування фондів. Тому інвестори повинні мати інформацію не тільки про рух прибутку, а й про всі фонди всередині фірми. Потоки чистих фондів дають важливу інформацію про фінансовий стан корпорації.

Питання для самоперевірки знань

Дайте визначення предмета дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій».

Які юридичні форми організації капіталу і підприємництва вам відомі?

Охарактеризуйте категорії корпоративних фінансів як абстрактних фінансових відносин.

Чому акція є вихідною фінансовою категорією?

Покажіть зв’язок акції як вихідної фінансової категорії з іншими категоріями корпоративних фінансів.

Покажіть логічний зв’язок між вихідною категорією державних фінансів — податком і вихідною категорією корпоративних фінансів — акцією.

Назвіть функції фінансів корпорацій.

Поясніть сутність функції формування капіталу корпорації.

Поясніть сутність функції розподілу капіталу.

Поясніть зв’язок між функціями фінансів корпорацій.

Як ви розумієте контрольну функцію корпоративних фінансів?

Які економічні відносини виникають у корпорації з іншими агентами ринкових відносин?

Порівняйте функції державних фінансів з функціями корпоративних фінансів.

Розкрийте логічний зв’язок між теоретичними абстракціями — категоріями корпоративних фінансів і прагматичними діями фінансового менеджменту.

Які прагматичні дії виходять із теоретичної абстракції — формування капіталу?

Які прагматичні дії виходять із теоретичної абстракції — розподіл капіталу?

Поясніть поняття «фінансове навколишнє середовище».

Дайте визначення поняття «управління фінансами корпорації».

Відтворіть схему організації управління корпоративними фінансами.

Назвіть принципи управління корпоративними фінансами.

Які цілі фінансового управління?

Назвіть основні завдання, що ставляться перед фінансовим менеджером.

Якими здібностями повинен володіти фінансовий менеджер?

Дайте визначення терміна «корпоративна культура».

Назвіть стадії обороту капіталу корпорації.

Розкрийте поняття «конкурентна позиція корпорації».

Розкрийте поняття «рух фінансових потоків».

Дайте визначення внутрішнім і зовнішнім джерелам формування капіталу корпорації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+