Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Економічні методи управління діяльністю торговельного підприємства. Формати торгівлі

Управління діяльністю торговельного підприємства здійснюється за допомогою наступних економічних методів:

1) планування та прогнозування діяльності підприємства;

2) підприємницький (комерційний) розрахунок;

3) економічне стимулювання діяльності підприємства.

 

Планування – процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення.

 

Прогнозування – науково-обґрунтоване передбачення ймовірності подій або явищ на майбутнє на основі статистичних, економічних, соціальних та інших досліджень.

Сутність планування полягає в тому, що воно надає можливість вибору одного варіанту з альтернативних; реалізація вибраної альтернативи здійснюється на основі рішення, яке приймається на сьогоднішній день.

 

Принципи планування:

- облік та використання в процесі діяльності підприємства економічних законів потреб ринку;

- реалізація у процесі планування економічно самостійної і господарської ініціативи в рамках діючого законодавства;

- забезпечення у процесі планування орієнтації усієї діяльності ТП на покупців;

- максимально можливий облік у процесі планування умов і вимог конкретного регіонального ринку споживачів;

- підпорядкованість конкретних задач планування стратегічними цілям підприємства;

- виділення головної ланки плану;

- забезпечення багатоваріантного  підходу до розробки показників плану;

- забезпечення науковості планування.

 

Методи планування:

1) вихідна позиція для розробки плану:

- ресурсний (за можливостями) – в основі попит на товари і послуги;

- цільовий (за потребами) – використовується при визначенні цільового прибутку, тобто виходячи з потреб виробничого розвитку;

2) принципи визначення планових показників:

- екстраполярний (перенесення висновків, одержаних в результаті вивчення частини явищ та процесів, на іншу однорідну сукупність, інший час);

- інтерполярний (спосіб за допомогою якого за таблицею, що містить деякі числові дані, можна знайти проміжні результати, не наведені в таблиці);

3) спосіб розрахунку планових показників:

- спробно-статистичний;

- чинників;

- нормативний – полягає у врахуванні норм;

4) узгодженість ресурсів і потреб:

- балансовий – взаємоузгодження між потребою в ресурсах і джерелами їх забезпечення;

- матричний – взаємозв’язок руху основних засобів, власного капіталу;

5) варіантність розроблюваних планів:

- одноваріантний (інтуїтивний);

- полі варіантний;

- метод економіко-математичної оптимізації.

Підприємницький розрахунок – це метод ведення підприємницької діяльності, що забезпечує раціональне використання ресурсів, ефективне здійснення комерційної діяльності та досягнення цільового прибутку. Підприємницький розрахунок базується на основних принципах: самоокупність, рентабельність, самофінансування, матеріальна відповідальність, матеріальне заохочення.

Економічне стимулювання – система заохочень, що надається державою з метою підтримки діяльності підприємства, забезпечення його фінансової стійкості на ринку та конкурентоспроможності.

 


Формати торгівлі

Оскільки, основним об’єктом торговельної мережі є магазин розглянемо детальніше класифікацію та деякі основні характеристики роздрібних торговельних форматів. Варто зазначити, що зараз використовують різні варіанти класифікації та визначення торговельних форматів, які можуть дублюватись за значенням: мінімаркет, супермаркет, дискаунтер, дисконтний магазин, магазин біля дому, магазини „крокової доступності”, кеш-енд-кері та ін. На наш погляд найбільш повною та оптимальною є класифікація магазинних форматів, запропонована Скубою Р.В. (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація роздрібних торговельних форматів

Роздрібний торговельний формат

Основні характеристики роздрібного торговельного формату

Основні методи просування роздрібного торговельного формату

1

2

3

Універсальні магазини

Даний формат, як правило, має декілька рівнів, що відокремлені в самостійні, чітко позначені зони чи відділи за категоріями товарів, що про-даються. Тут пропонується широкий і глибо-кий асортимент, що дозволяє задовольнити майже будь-які потреби покупців, однак існу-ють і такі, які зосереджуються на декількох категоріях товарів, забезпечуючи тим не менше значний вибір в межах цих категорій.

Перелік способів просу-вання досить різнома-нітний так само, як і пропо-нований товарний асорти-мент: від різних видів рек-лами і стимулювання збуту, до багаточисленних  прийомів особистого продажу і мерчендайзингу.

Багатопрофільні магазини

В даному форматі продають в одному примі-щенні багато самих найрізноманітніших това-рів – як продовольчих, так і непродовольчих. Вони відрізняються від універсальних мага-зинів відносно невеликим вибором товарів та цінами, невибагливим оформленням вітрин і більш низьким рівнем обслуговування.

Просування даного формату здійснюється за допомогою інформативної реклами в ЗМІ та методом директ-меіл

Спеціалізовані магазини

Цей формат роздрібної торгівлі характеризується обмеженим асортиментом товарів, який обслуговує певну цільову аудиторію, на яку вони орієнтовані. Вони переважно мають менші розміри, ніж універсальні, що відповідає ширині їх асортименту.

Просування базується на інформативній рекламі в ЗМІ, методі директ-меіл, особистих продажах і різ-номанітних акціях стиму-лювання, спрямованих на формування лояльних клієнтів

„Вбивці категорій”

(термін зародився у США)

Це спеціалізований магазин роздрібної тор-гівлі, розташований зазвичай за містом або в торговому центрі на околиці міста. Асортимент товарних категорій тут обмежений, однак вели-кі розміри магазину дозволяють пропонувати відвідувачам дуже широкий вибір брендів в межах цих категорій. Економія, викликана ши-роким масштабом діяльності таких магазинів, та невисока вартість орендованих приміщень дозволяють продавцям пропонувати ціни, обумовлені тільки цінністю самих товарів.

Методи просування в цілому схожі на методи спеціалізованих магазинів

 

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

„Чергові” магазини (магазини біля дому, магазини крокової доступності)

Цей формат зазвичай характеризується наступ-ними критеріями: торгова зона площею 20-200 м2, щоденний багатогодинний графік роботи, широкий асортимент товарів, але обмежений вибір брендів. В таких магазинах продаються продовольчі товари, побутові речі, ліки, що відпускаються без рецепта, алкогольні напої та канцелярські товари. Можуть пропонуватися й інші товари та послуги – „їжа на виніс”, товари типу „зроби сам”, іграшки, відео-прокат, фото-друк. Даний формат зазвичай сприяє здійс-ненню невідкладних та імпульсних покупок

Просування таких магазинів здійснюється за допомогою інформативної реклами в ЗМІ та методом директ-меіл. Досить часто за окремими видами товарів проводяться акції по стимулюванню збуту.

Супермаркети, суперстори і гіпермаркети

Ці магазини належать до одного і того ж „сі-мейства” форматів роздрібної торгівлі: це ма-газини самообслуговування, як правило, одно-поверхові, з безліччю прилавків і проходів все-редині. Великі площі та економія на робочій силі дозволяють пропонувати більш широкий асортимент товарів за більш низькими цінами, внаслідок чого супермаркети є основним місцем здійснення „повсякденних покупок”.

Супермаркет – найменший магазин з цього „сімейства” (від 500 м2). Зазвичай він розта-шовується в центрі міста або недалеко від ньо-го, а асортимент товарів складають продукти харчування і предмети домашнього вжитку.

Суперстори займають площу близько 8 тис. м2, а то і більше.

Гіпермаркет – це величезний (площею понад 4,65 км2) центр роздрібної торгівлі, розміщений за містом, який пропонує широкий асортимент товарів.

Просування тут засноване на різноманітних акціях по стимулюванню збуту, прийомах мерчандайзингу і точкових рекламних кампаніях.

Оптові клуби

Це формат, що пропонує обмежений асортимент продовольчих товарів і товарів для дому, деякі товари домашнього вжитку і одяг. Відмінною особливістю оптового клубу є те, що для здійснення в ньому покупки покупець повинен стати його членом. Ціни в таких торгових точках низькі, торгова обстановка досить проста. Принцип роботи – „плати і забирай” (товари доводиться закуповувати у великих кількостях).

Просування таких торгових точок повʼязано в основному з друкованою рекламою і ціновим стимулюванням.

Магазини, які торгують за каталогами

(виставки каталогів)

Особливістю даного формату є те, що в самому торговому залі товарів виста-вляється зовсім небагато – в порівнянні з повним їх асортиментом, однак споживач може скористатися каталогами, проглянути їх, якщо у нього є таке бажання. Це економічно вигідний спосіб утримання торгової точки, яка розміщена на „головній вулиці”. Однак цей формат створює деякі проблеми, повʼязані з демонстрацією товарів, оскільки він спирається не стільки на „реальні” товари, скільки на їх зображення в каталозі.

Просування в таких торго-вих точках спрямоване на те, щоб залучити покупця, а значить, без реклами в ЗМІ не обійтись, а також на те, щоб переконати його на ос-нові методів особистого продажу, друкованої рекла-ми роздаткового характеру і цінового стимулювання здійснити покупку.

 

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

Магазини-дискаунтери

Це роздрібна торговельна точка, в якій про-даються товари за ціною більш низькою, ніж в „типовому магазині головної вулиці”. Такий магазин проводить повсякденну політику низь-ких цін, при якій вони залишаються низькими постійно, на відміну від політики високих цін, при якій ціни знижуються тільки на час прове-дення промо-акцій. Асортимент магазину-дискаунтера або орієнтований на потреби по-купців, або планується виходячи з того, які то-вари доцільно продавати с низьким прибутком.

В межах просування застосовується зазвичай інформативна реклама в ЗМІ і метод директ-мейл

Заводські магазини

В такому магазині споживачам пропонується асортимент неактуальних для даного сезону і/або не самих якісних товарів. Заводський ма-газин дозволяє виробникам розпродавати товари, які не користуються попитом, не приносячи при цьому шкоди іміджу основного товару чи бренду компанії роздрібної торгівлі.

При просуванні продукції такі магазини застосовують в основному зовнішню рекламу и методи особистих продаж.

 

 

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+