Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Особливості товарного ринку

2.4 Особливості товарного ринку

 

Економічне призначення об`єктів ринку товарів та послуг заключається в забезпеченні попиту людини в предметах особистого споживання та суспільного попиту в речовинних чинниках виробництва. Це обумовлює суттєві відмінності товарного ринку від інших видів.

Об`єкти товарного ринку представлені в конкретній матеріально-речовій формі, характеризуються визначеними фізико-хімічними та якісними показниками, мають кількісну та вартісну оцінку. За умов ринкової економіки виробник (постачальник, продавець) для того, щоб реалізувати свою продукцію, звертає увагу на ті її товарні властивості, які найбільше цікавлять споживача. Разом з тим, ці властивості далеко не завжди є показниками якості та безпеки продукції. В такому випадку держава бере на себе функції посередника між виробником (постачальником, продавцем) і споживачем у питаннях безпеки продукції для життя, здоров`я та майна людей або довкілля, які законодавчо перебувають під її контролем. Ці показники та вимоги відображаються в державних та галузевих стандартах України, технічних умовах, санітарних  нормах та правилах, інших нормативних документах. Загальноприйнятим засобом підтвердження відповідності продукції або послуг встановленим до неї вимогам стандартів або інших нормативних документів є сертифікація продукції та послуг. Це процедура, за допомогою якої третя, незалежна від виробника і споживача сторона письмово засвідчує, що продукція (послуга) відповідає заданим вимогам.

Завдяки сертифікації вдається звести до прийнятного рівня усувний ризик, пов`язаний з можливістю завдання будь-якої шкоди здоров`ю людей, збереженню майна та навколишньому середовищу, а також створити умови для участі суб`єктів підприємницької діяльності в міжнародному, економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі. Без сертифіката, який засвідчує відповідність потенційно небезпечної продукції встановленим нормативним вимогам, неможливо торгувати нею в економічно розвинутих країнах світу.

Разом з тим, товарний ринок через власні механізми саморегулювання впливає на техніко-економічні показники товарів, які надходять в сферу обігу. Акумулюючи попит споживачів, вивчаючи їх запити, товарний ринок здійснює тиск на виробників з метою формування відповідної пропозиції.

Взаємодія регулюючого впливу держави та ринкового механізму на якісні та кількісні показники об`єктів ринкових відносин розширює можливості товарного ринку. Його діяльність виходить за межі сфери обігу, поширюється на процеси виробництва та споживання.

Функціональне призначення об`єктів товарного ринку ділить їх на товари особистого споживання та товари виробничо-технічного призначення. Особливості індивідуального та колективного споживання обумовлюють розбіжності в поведінці індивідуальних та організованих споживачів. Відповідно до цих особливостей складається споживчий ринок та ринок товарів виробничо-технічного призначення. В теорії маркетингу ринок товарів виробничо-технічного призначення асоціюється з поняттям “ринок підприємств”. Порівняно із споживчим ринком, останній вражає своїми розмірами, адже на ньому набагато більші грошова маса та кількість одиниць товару. Підприємства, щоб виготовити кінцеву продукцію, укладають велику кількість угод зі своїми постачальниками, закуповуючи речовинні чинники виробництва. Тобто для здійснення однієї купівлі кінцевим споживачем необхідно попередньо виконати велику кількість окремих закупок підприємствами.

Разом з тим, ці ринки складають єдиний товарний ринок, на якому здійснюються акти купівлі-продажу товару в матеріально-речовій формі та одночасно реалізуються і супутні послуги, видовий склад яких обумовлений характером споживання товару, його функціональним призначенням. Надання цих послуг частіше всього є продовженням процесу виробництва у сфері обігу.

Подібність споживчого ринку та ринку товарів виробничо-технічного призначення не виключає суттєвих відмінностей між ними. Основні з них полягають у структурі попиту та пропозиції, організації ринкових процесів, у видах рішень та процесі їх прийняття.

Товарний ринок, на відміну від інших видів ринку, охоплює надзвичайно різноманітний та широкий асортимент товарів, так званий торговельний асортимент. Торгівельний асортимент характеризує сукупність товарів виробничо-технічного призначення та особистого споживання, які знаходяться в сфері обігу, незалежно від місця зберігання та призначені для реалізації.

Найбільш повний систематизований та класифікований асортимент представлений в державному класифікаторі продукції та послуг (ДКПП). Він є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації і діє в Україні з 1998 року. Розгорнутий асортимент товарів та послуг, які знаходяться в обігу, нараховує близько 20 млн. найменувань.

Торговельний асортимент складається з товарних груп та товарних одиниць, які пропонуються покупцям і називаються товарним асортиментом. Під ним розуміють групу однойменної продукції, конкретизованої у назвах, видах, ґатунках, розмірах, артикулах тощо. Наприклад, “вугілля кам`яне”. Вона характеризується подібністю функціонально-корисних властивостей, особливостями виготовлення, продажем певній цільовій групі покупців, реалізацією через однотипні канали розподілу в межах визначеного діапазону цін. Змістовно товарна група відповідає однойменному класифікаційному угрупуванню ДКПП, яке послідовно ділиться на класи, категорії, підкатегорії, типи. Товарна одиниця торгівельного асортименту відповідає класифікаційному угрупуванню “тип”.

Питома вага окремих товарних груп та товарних одиниць в загальному обсязі торговельного асортименту характеризує його структуру.

Сучасний товарний ринок характеризується значним динамізмом структури торговельного асортименту, особливо це стосується ринку товарів виробничо-технічного призначення. Адже, якщо його структура не відповідає споживчому попиту, то це сприяє накопиченню зайвих товарних запасів, створенню штучного дефіциту на інші потрібні споживачам товари. Наявний в сфері обігу торговельний асортимент, по суті, являється пропозицією товарів. Він повинен бути ширшим за попит, який фактично склався на ринку для того, щоб забезпечити задоволення всіх потреб споживачів та сприяти просуванню на ринок нових товарів. Відстежуючи зміни в структурі торговельного асортименту, товарний ринок сигналізує підприємцям про задоволення потреб у тих чи інших товарах і про падіння попиту на них та про необхідність виведення на ринок нових товарів.

Товарний ринок, як ніякий інший, найбільш успішно функціонує в умовах відкритої економічної системи, яка передбачає вільне переміщення товарів та капіталів як всередині держави, так і за її межі. Разом з тим, він представляє ту сферу, де державне регулювання дає найбільший ефект. Саме через товарний ринок держава акумулює та вилучає кошти та матеріальні ресурси для вирішення загальнодержавних, в т.ч., соціальних, завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+