Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Суб'єкти бізнесу

Поділяючи погляд, відповідно до якого в умовах сучабної ринкової економіки основу відносин між її суб'єктами становить пошук кож­ним із таких суб'єктів способів реалізації своєї справи, можна ствер­джувати, що бізнес (ділові стосунки) - система, яка охоплює всіх біз­несменів та інтегрує їх діяльність в одне ціле. В Україні бізнесом мо­жуть займатися практично всі громадяни, за винятком категорії лю­дей, яким законодавче ця діяльність заборонена Це працівники міліції, суду, прокуратури, державної безпеки, арбітражу, нотаріату, держав­ної влади та управління, які повинні здійснювати контроль за роботою підприємств (наприклад, працівники фінансових органів, податкової інспекції). Заборонено займатися бізнесом і людям, у яких, за рішен­ням суду, не закінчився строк вироку, а також тим, які мають непога­шену судимість.

Отже, суб'єктами бізнесу можуть виступати громадяни, права яких не обмежені законом, юридичні особи, які володіють різними ви­дами власності, а також громадяни іноземних держав і особи без громадянства - в межах повноважень, встановлених законодав­ством, а саме:

власне підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціативну діяль­ність на свій ризик і під свою економічну і юридичну відповідальність (у минулому ця категорія підводилася під визначення капіталістів або простих товаровиробників), а також колективи підприємців і підпри­ємницькі асоціації;

індивідуальні та колективні споживачі продукції (робіт, послуг), що пропонуються підприємцями, а також союзи та асоціації споживачів;

працівники, які здійснюють трудову діяльність за наймом на конт­рактній або іншій основі, а також їхні професійні спілки;

державні структури у тих випадках, коли вони виступають безпо­середніми учасниками угод (надання урядом замовлень підприєм­цям, визначення цін, складу і обсягу пільг при виконанні спеціальних робіт та ін.).

Державні структури можуть мати і непрямий вплив на суб'єктів ділових відносин, виступаючи гарантами здійснення законного біз­несу.

Отже, суб'єктами бізнесу можуть бути: дрібний власник, робітник, службовець, кооператор, керуючий акціонерним товариством, орен­датор, колективи об'єднань, спілок, підприємств, фірм тощо. Загаль­ним для всіх є бажання стати підприємцем, ризикнути створити свою справу, бажання отримати вигоду, проявити ініціативу, наполегли­вість.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+