Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.4. Управління роботою консультаційної фірми на основі проектного підходу

2.4. Управління роботою консультаційної фірми на основі проектного підходу

Досвід роботи консалтингових фірм, як зарубіжних, так і вітчизняних, переконує у перевагах організації виконання консультаційних робіт проектним методом. Розглядаючи консультаційне завдання як проект, управління фірмою бере на себе процес планування, організації, стимулювання і контролю окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі.

Внаслідок цього головною структурною одиницею управління стає не консультант, а консультаційний проект, що здійснюється проектною групою (командою).

Консультаційний проект являє собою комплексну діяльність, що має специфічні цілі, певні терміни початку і закінчення робіт, тимчасові обмеження у часі, витратах, а також визначені трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що спрямовані на досягнення конкретних результатів.

Управління проектом спрямоване на вирішення таких завдань, як:

· визначення і обґрунтування цілі;

· побудова організаційної структури;

· визначення необхідного обсягу робіт;

· добір персоналу необхідної кваліфікації;

· підготовка всієї потрібної документації;

· визначення термінів виконання проекту і графіка його реалізації;

· оцінка необхідних ресурсів;

· калькулювання і аналіз витрат проекту;

· забезпечення контролю за ходом виконання проекту.

Ключову роль в управлінні проектом відіграють керівники консультаційних проектів і проектних груп (проект-менеджери). Вони виконують наступні функції:

· просунення консалтингового продукту на ринок;

· пошук і переговори з потенційними клієнтами;

· проведення попереднього дослідження клієнтської організації;

· розробку і надання клієнту консультаційної пропозиції, узгодження окремих пунктів договору на виконання робіт;

· управління консультаційним проектом;

· структурування робіт з проекту;

· здійснення календарного планування проекту;

· визначення необхідних ресурсів для виконання проекту, у тому числі чисельного і персонального складу команди консультантів;

· розподіл робіт і визначення матриці відповідальності;

· технічне керівництво консультантами, зайнятими виконанням проекту;

· ведення або контроль за наданням необхідної документації проекту;

· забезпечення зв’язку з клієнтом, організація робочих зустрічей замовника з керівництвом консультаційної фірми;

· огляд і підготовку поточних і заключного звітів при виконанні консультаційного проекту;

· мотивацію членів команди;

· контроль за ходом реалізації проекту, коригування планів виконання робіт і узгодження з клієнтом можливих змін у ході реалізації проекту.

Однією з найважливіших функцій менеджера проекту є структурування робіт з проекту. Структурування є невід’ємною частиною загального процесу управління проектом, яке включає визначення його цілей, а також підготовку плану проекту, матриці розподілу відповідальності і обов’язків. До головних завдань структурування проекту слід віднести:

· поділ проекту на блоки (етапи, стадії);

· розподіл відповідальності за окремі елементи проекту;

· погодження запланованих витрат часу з наявними ресурсами часу консультантів у випадку, якщо вони задіяні у виконанні декількох проектів;

· точну оцінку необхідних витрат — матеріалів, часу, інших ресурсів;

· погодження окремих робіт проекту у часі;

· перехід від загальних цілей до персональних завдань членам команди.