Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Управління роботою консультаційної фірми на основі проектного підходу

2.4. Управління роботою консультаційної фірми на основі проектного підходу

Досвід роботи консалтингових фірм, як зарубіжних, так і вітчизняних, переконує у перевагах організації виконання консультаційних робіт проектним методом. Розглядаючи консультаційне завдання як проект, управління фірмою бере на себе процес планування, організації, стимулювання і контролю окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі.

Внаслідок цього головною структурною одиницею управління стає не консультант, а консультаційний проект, що здійснюється проектною групою (командою).

Консультаційний проект являє собою комплексну діяльність, що має специфічні цілі, певні терміни початку і закінчення робіт, тимчасові обмеження у часі, витратах, а також визначені трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що спрямовані на досягнення конкретних результатів.

Управління проектом спрямоване на вирішення таких завдань, як:

· визначення і обґрунтування цілі;

· побудова організаційної структури;

· визначення необхідного обсягу робіт;

· добір персоналу необхідної кваліфікації;

· підготовка всієї потрібної документації;

· визначення термінів виконання проекту і графіка його реалізації;

· оцінка необхідних ресурсів;

· калькулювання і аналіз витрат проекту;

· забезпечення контролю за ходом виконання проекту.

Ключову роль в управлінні проектом відіграють керівники консультаційних проектів і проектних груп (проект-менеджери). Вони виконують наступні функції:

· просунення консалтингового продукту на ринок;

· пошук і переговори з потенційними клієнтами;

· проведення попереднього дослідження клієнтської організації;

· розробку і надання клієнту консультаційної пропозиції, узгодження окремих пунктів договору на виконання робіт;

· управління консультаційним проектом;

· структурування робіт з проекту;

· здійснення календарного планування проекту;

· визначення необхідних ресурсів для виконання проекту, у тому числі чисельного і персонального складу команди консультантів;

· розподіл робіт і визначення матриці відповідальності;

· технічне керівництво консультантами, зайнятими виконанням проекту;

· ведення або контроль за наданням необхідної документації проекту;

· забезпечення зв’язку з клієнтом, організація робочих зустрічей замовника з керівництвом консультаційної фірми;

· огляд і підготовку поточних і заключного звітів при виконанні консультаційного проекту;

· мотивацію членів команди;

· контроль за ходом реалізації проекту, коригування планів виконання робіт і узгодження з клієнтом можливих змін у ході реалізації проекту.

Однією з найважливіших функцій менеджера проекту є структурування робіт з проекту. Структурування є невід’ємною частиною загального процесу управління проектом, яке включає визначення його цілей, а також підготовку плану проекту, матриці розподілу відповідальності і обов’язків. До головних завдань структурування проекту слід віднести:

· поділ проекту на блоки (етапи, стадії);

· розподіл відповідальності за окремі елементи проекту;

· погодження запланованих витрат часу з наявними ресурсами часу консультантів у випадку, якщо вони задіяні у виконанні декількох проектів;

· точну оцінку необхідних витрат — матеріалів, часу, інших ресурсів;

· погодження окремих робіт проекту у часі;

· перехід від загальних цілей до персональних завдань членам команди.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+