Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.5. Етапи фінансового планування

   Фінансове планування -   процес розроблення систе­ми фінансових планів з окремих аспектів фінансової   діяльності, що забезпечують реалізацію фінансової   стратегії підприємства в майбутньому періоді.

Всі види фінансового планування перебувають у взаємозв'язку і здійснюються у певній послідовності.

-                     1 етап -- прогнозування фінансової діяльності, що ви­значає завдання поточного планування. Це найскладніший етап планування, що потребує високої кваліфікації фахівців. Під фінансовою стратегією підприємства слід розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір най­ефективніших шляхів їхнього досягнення. Це генеральний план дій для забезпечення підприємства коштами. Він охоплює пи­тання теорії і практики фінансів, їхнього планування, вирішує завдання, які забезпечують фінансову стійкість підприємства н ринкових умовах господарювання.

-                     2 етап -  поточне планування фінансової діяльності, що полягає в розробці системи фінансових планів з окремих аспектів фінансової діяльності підприємства на майбутній рік із розбив­кою за кварталами. Це планування допоможе визначити на май­бутній період усі джерела фінансування, сформувати систему доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність під­приємства, визначити структуру його активів на кінець плано­вого періоду.

-                     3 етап — оперативне планування фінансової діяльності. Воно полягає в розробці системи бюджетів - короткостроко­вих оперативних фінансових планів (до одного року), що від­ображають надходження і витрати коштів з окремих аспектів фінансової діяльності, окремих господарських операцій, ін­вестиційних проектів.

Таким чином, фінансове планування охоплює весь комплекс заходів як із формування планових завдань, так і з втілення їх у життя.

Поряд із фінансовим плануванням важливу роль в управлінні фінансами відіграє фінансовий контроль і аудит.

Фінансовий контроль і аудит - це форми контролю за створенням, розподілом і використанням грошових ресурсів у всіх сферах фінансової системи країни.

В Україні фінансовий контроль здійснюється з боку Держав­ної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Національного банку і фінансових органів, незалежних аудитор­ських структур тощо.

Фінансовий контроль проводиться шляхом вивчення ефектив­ності фінансової політики держави, перевірки відповідності вста­новленим законам правильності діяльності різноманітних структур і посадових осіб у фінансовій сфері.

Фінансовий контроль поділяється на два основних види:

1.                 Зовнішній, який спрямований в основному на пере­вірку відповідності напрямів фінансової діяльності й окремих фінансових операцій суб'єктів господарювання чинним право­вим нормам. Його, як правило, здійснюють зовнішні органи.

2.                 Внутрішній, який являє собою процес перевірки вико­нання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства; попередження кризових ситуацій, що призводять до банкрутства. Організація внутріш­нього фінансового контролю базується на побудові системи моніторингу фінансової діяльності. Система моніторингу — це розроблений на підприємстві механізм здійснення постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фінансової діяльності в умовах постійно мінливої кон'юнктури фінансового ринку й економіки в цілому.

Основною метою розробки системи моніторингу фінансової діяльності є своєчасне виявлення відхилень фактичних резуль­татів діяльності від прогнозованих, виявлення причин знижен­ня її ефективності, розробка пропозицій щодо коригування окре­мих напрямів фінансової діяльності. З цією метою, як правило, розраховуються базові групи фінансових показників: ліквідності, платоспроможності, діяльності й прибутковості.

В умовах розвитку ринкових відносин зростає роль неза­лежного фінансового контролю й аудиту. Аудит являє собою інститут незалежного зовнішнього фінансового контролю, що здійснюється в умовах ринкової економіки аудиторською служ­бою на договірній основі. Мета аудиту - встановлення досто­вірності фінансової звітності підприємства і відповідності здійснюваних ним фінансових і господарських операцій чин­ним законодавчим актам.

Отже, фінансовий контроль є і має бути важливою функцією державного управління фінансами й економі­кою в цілому. Організаційні форми контролю повинні відповідати вимогам Конституції України, законів Ук­раїни "Про власність", "Про підприємства". А сам фінан­совий контроль варто розглядати як процес вивчення, порівняння, визначення, фіксації проблем та вжиття за­ходів щодо їх розв'язання, усунення порушень для до­сягнення збалансованості, пропорційності й оптимізації економічних і соціальних процесів.