Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.1. Зведення як друга стадія статистичного дослідження. Суть та види зведення

В результаті статичного спостереження одержують первинну інформацію про кожну одиницю досліджуваної сукупності. Подальше завдання дослідження полягає у приведенні даних в певний порядок, їх систематизації та одержанні зведених, узагальнених характеристик сукупності в цілому.

Зведення – друга стадія (етап) статистичного дослідження. Воно передбачає перехід від індивідуальних значень показників до характеристики сукупності в цілому або її окремих частин. Зведення у вузькому розумінні слова – це підрахунок підсумку, тобто сумування індивідуальних значень показника (так зване просте зведення).

Зведення у широкому розумінні – етап статистичного дослідження, на якому узагальнюються результати спостереження (так зване складне зведення).

Статистичне зведення проводиться згідно з розробленим планом та програмою. У плані зведення знаходять відображення його мета, форма організації та техніка проведення. Програма зведення -  це перелік узагальнюючих показників, що характеризують сукупність , та перелік груп, на які вона розбивається. Програма зведення оформлюється у вигляді макетів статистичних таблиць, які мають бути заповнені в процесі зведення.

В нашій країні використовують дві організаційні форми зведення: централізовану та децентралізовану. При централізованому зведенні матеріали статистичного спостереження надходять у Держкомстат, де вони обробляються та систематизуються. При децентралізованому зведенні первинна інформація узагальнюється територіальними  органами статистики.

У статистичній практиці виділяють два види зведення : просте і складне. Просте зведення полягає у підрахунку узагальнюючих показників шляхом сумування. Складне зведення передбачає групування одиниць сукупності з підрахунком сумарних значень як по кожній групі, так і по сукупності в цілому.