Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Мета і завдання функціонування підприємства на ринку

Діяльність підприємства на споживчому ринку спрямована на досягнення певних стратегічних і тактичних завдань, які дозволяють забезпечити конкурентноздатність і ефективну господарську діяльність, здатність виживати на ринку.

Цілі підприємства – це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Ціль функціонування підприємства утворює складну і взаємопов’язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, так і від внутрішніх факторів його функціонування.

 

Завдання підприємства визначають етапи або шляхи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія.

 

Класифікація цілей підприємства:

1) за ступенем досягнення мети:

- бажані (отримання максимальних прибутків);

- життєво необхідні (отримання мінімально-необхідних прибутків, котрі забезпечують збереження статутного фонду підприємства);

2) за часовим фактором:

- перспективна мета;

- поточна мета;

3) в залежності від відношення до головної мети підприємства:

- кінцеві цілі;

- проміжні;

4) в залежності від оцінки:

- кількісні (виражаються певними абсолютними і відносними показниками – обсяг продажу, сума отриманого прибутку);

- якісні ( культура обслуговування, соціальний мікроклімат, культура виробництва);

5) в залежності від змісту і характеру відображуваних інтересів:

- цілі підприємства, як суб’єкта ринкових відносин отримання прибутків);

 - цілі суспільства, задоволення потреб населення (відповідність обсягу і структури споживчого попиту).

Формулювання цілей підприємства, вибір найбільш важливих з них залежить і від стадії життєвого циклу підприємства.

Класифікація цілей підприємства в залежності від стадій життєвого циклу:

стадії життєвого циклу – головна ціль підприємства – головне завдання

1) народження – виживання – вихід на ринок;

2) дитинство – отримання короткочасних прибутків – зміцнення положення на ринку;

3) юність – прискорене зростання обсягів продажу і прибутків – захоплення своєї частки ринку;

4) рання зрілість – постійне зростання обсягів діяльності – диверсифікацій на діяльність (освоєння додаткових напрямків діяльності);

5) зрілість – формування іміджу підприємства і збалансований ріст – зміцнення становища підприємства на освоєному сегменті ринку;

6) старіння – збереження досягнутих позицій – забезпечення стабільності господарської діяльності;

7) відродження – пошук додаткових імпульсів в діяльності підприємства – технічне переозброєння, пошук нових ринків ресурсів, нових постачальників, нових ринків збуту, впровадження нових технологій.

 

Вимоги до розробки цільової політики підприємства:

- визначається не одна, а декілька цілей на основі комплексного підходу, який забезпечує взаємозв’язок між цілями;

- цілі не повинні суперечити одна одній, тобто повинні бути реальними і можливими для виконання;

- цілі покликані давати основу і стимул для подальшої діяльності, забезпечувати зосередження сил і засобів підприємства на пріоритетних ділянках його діяльності, визначати найбільш важливі, фундаментальні напрямки роботи. 

При визначенні цілей господарської діяльності підприємства користуються методом побудови дерева цілей, котрий полягає у визначенні головної цілі і формулюванні цілей різних рівнів (основні цілі, проміжні цілі, підцілі), що сприяють досягненню головної цілі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+