Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та методи її оцінки

Можливість виживання підприємства в умовах постійної конкурентної боротьби залежить від його конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність окремого торговельного підприємства на певному сегменті товарного чи регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його конкурентних переваг в питаннях формування ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому ефективності функціонування господарчої системи, які мають місце на момент чи протягом періоду оцінювання.

Дослідники відзначають такі риси цього показника:

- порівняльний характер (конкурентоспроможність можливо оцінити шляхом порівняння найбільш суттєвих показників діяльності конкретного об’єкта з іншим);

- часовий характер (динамічність).

 Фактори, які визначають конкурентоспроможність торговельного підприємства на споживчому ринку:

1) якість задоволення споживчого попиту;

2) ресурсний потенціал;

3) ефективність функціонування господарської системи (узагальнюючі показники ефективності → рентабельність капіталу, рентабельність обороту, тривалість операційного та фінансового циклів, фінансова стійкість, платоспроможність та ліквідність).

Оцінка конкурентоспроможності конкретного підприємства передбачає проведення такої роботи:

1 етап – визначення кола підприємств-конкурентів.

Підприємства, що визначається конкурентами певного підприємства, повинні відповідати наступними ознакам:

Ø єдиний регіональний ринок діяльності або його певний сегмент – район діяльності, визначений в межах міста, району або області;

Ø відповідність асортиментної структури товарообороту, широту та глибину асортименту товарів та торговельних послуг, що пропонуються;

Ø співставлюваність фаз життєвого циклу підприємства та основних стратегічних цілей розвитку;

Ø застосування однакових каналів розповсюдження товарів;

Ø наявність доступу та рівність можливостей щодо формування ресурсного потенціалу підприємства.

2 етап – збір інформації про діяльність підприємств-конкурентів.

3 етап – формування системи оціночних показників.

Основні критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності

Напрямки діяльності

Критерії та напрямки оцінки

Торговельно-виробнича діяльність

Обсяг та склад товарообігу

Перелік та обсяг торговельних послуг, що надаються

Виробнича потужність торговельного підприємства

Стан торговельної мережі

Обсяг, склад витрат обігу та їх рівень

Товарне забезпечення обороту

Організація торговельних процесів та обслуговування споживачів, прогресивність методів обслуговування, характер організації торговельно-технологічних процесів

Фінансова діяльність

Обсяг та структура капіталу, його ціна

Рентабельність діяльності та використання капіталу

Фінансове становище та платоспроможність підприємства

Обсяг та склад оборотного капіталу

Тривалість операційного циклу

Структура та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства

Обсяг та склад інвестиційних вкладень

Кадрова робота

Забезпеченість робочою силою

Продуктивність та ефективність праці

Рівень заробітної плати та соціальних виплат, його відповідність ринковому рівню

Стабільність складу колективу

Комерційна діяльність

Асортиментна політика

Цінова політика

Рекламна діяльність

Організація господарських зв’язків, їх стабільність та ефективність

 

Ефективність комерційних угод

Політика формування торговельних надбавок

Конкурентоспроможність реалізованої продукції

Організаційна та управлінська діяльність

Система планування

Оперативне управління

Професійний рівень керівників та спеціалістів

Раціональність оргструктури

Інформаційне забезпечення

 

4 етап – обробка інформації та отримання узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

Оцінка конкурентоспроможності може проводитися різними методами:

- метод різниць;

- метод рангів;

- метод балів;

- метод “еталону” (графічний метод).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+