Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.4. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЇ НОВОВВЕДЕНЬ

Як свідчить світовий досвід розвитку конкуренції, абсолютна біль­шість монополій, створених останнім часом, виникли на базі відкрит­тів, винаходів та інших нововведень, які дозволили сформувати новий ринок з широкими можливостями і перспективою прискореного економічного зростання.

Підприємства, що дотримуються стратегії нововведень, не обме­жують себе необхідністю знижувати ціни на послуги, диференціювати їх або віднаходити конкретний сегмент ринку, а зосереджують зусилля на пошуку принципово нових, ефективних технологій, проектуванні необхідних, але невідомих до цього часу видів товарів чи послуг, методів організації обслуговування тощо. Головна мета — випередити конку­рентів і одноособово захопити ринкову нішу, де конкуренція є від­сутньою або досить незначною.

Застосування стратегії нововведень надає підприємству такі конку­рентні переваги:

• отримання додаткового прибутку за рахунок монопольно вста­новлених цін;

• блокування входу до галузі виробництва продукту конкурентів за ра­хунок монопольного володіння новітніми технологіями та виключним правом на його виробництво (наявність патентів, товарних знаків тощо);

гарантоване отримання додаткового прибутку протягом дії виключ­ного права;

відсутність продуктів-замінників;

створення іміджу новатора, що використовує власні досягнення в галузі науки і техніки для повної реалізації потенційних можливостей щодо задоволення попиту споживачів.

При цьому підприємство повинно мати певні умови:

високий рівень науково-технічної кваліфікації персоналу;

 прогресивну структуру управління персоналом.

Дестабілізуючі  фактори використання даної стратегії:

потреба у значних обсягах фінансування;

високі витрати на початкових етапах впровадження на ринок нового

продукту;

можлива протидія ринку нововведенням;

можлива протизаконна імітація (копіювання) новинок іншими підприємствами;

 високий підприємницький ризик, що може призвести до банкрутства.

Але  попри все, заманливі перспективи бути одноособовим лідером на ринку не зупиняють багатьох підприємців у фінансуванні і матеріальній підтримці проектів такого роду.