Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Маркетингові посередники як підґрунтя інфраструктури товарного ринку, їх типи

3.5. Маркетингові посередники як підґрунтя інфраструктури товарного ринку, їх типи

Інфраструктура товарного ринку є конче важливою діючою силою в системі сучасного маркетингу.

Маркетинг передбачає управління ринком, спрямоване на здійснення обміну й встановлення відносин із метою надання споживчої цінності та задоволення потреб і попиту споживача. Маркетинг має також обслуговувати ринок кінцевих споживачів за умов конкуренції. Товаровиробники та їхні конкуренти направ­ляють свою продукцію та інформацію про неї кінцевим споживачам прямо або через суб’єктів інфраструктури товарного ринку. У теорії маркетингу останні дістали назву «маркетингові проміжні ланки (посередники)». Місце їх у системі маркетингового середовища демонструє рис. 3.5.

Рис. 3.5. Головні діючі сили та суб’єкти
в системі сучасного маркетингу

Кожна складова система маркетингу впливає на збільшення споживчої цінності товару. Успіх товаровиробника значною мірою залежить від того, наскільки повно його потреби та потреби кінцевого споживача задовольняються суб’єктами інфраструктури — маркетинговими посередниками.

Маркетингові посередники — це спеціалізовані ланки організаційної складової інфраструктури товарного ринку, які сприяють просуванню, продажу й розподілу товару серед кінцевих споживачів.

Маркетингових посередників сучасного товарного ринку мож­на розподілити на окремі типи за такими основними класифікаційними ознаками:

функціональне призначення;

обсяг операцій купівлі-продажу;

рівень обслуговування та спеціалізації;

організаційно-правові форми.

Типи маркетингових посередників унаочнює (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Класифікація маркетингових посередників

Класифікаційна
ознака

Тип
маркетингових
посередників

Основні функції

1

Функціональне призначення

Торговельно-посе­редницькі підприємства та фірми

Оптово-посередницькі фірми, роздрібні підприємства, що купують товари у виро­бників, інших посередників та перепродають їх

Торгові посередники

Суб’єкти товарного ринку, які спеціалізуються на торговому посередництві, зокрема, брокери, агенти тощо. Вони сприяють встановленню комерційних зв’язків та здійс­ненню актів купівлі-продажу

Транспортно-екс­педиторські підпри­ємства та складські структури

Здійснюють повний комплекс заходів із забезпечення руху товарів від виробника до споживача, надають комплекс матеріальних послуг

Маркетингові, консультативні, рекламні фірми

Здійснюють маркетингові дослідження на замовлення фірм, надають консультації сто­совно товару, ціни, кон’юнктури, конку-
рентів

Виставкові центри

Сприяють просуванню на ринок нових товарів, пошуку потенційних клієнтів, розширенню ділових контактів

Фінансові посередники

Банки, кредитно-розрахункові та страхові компанії, аудиторські фірми, котрі допомагають фінансувати угоди і страхують від ризику, пов’язаного з купівлею та продажем товару

2

Обсяг операцій
купівлі-продажу

Оптові підприєм­ства, що обслуговують роздрібну торгівлю

Незалежні комерційні підприємства, які закуповують великі партії товару, здійснюють складське оброблення та продають роздрібним торговцям згідно з їхніми замовленнями

Оптові підприєм­ства (дистриб’юто­ри) з торгівлі то­варами виробничо-технічного призначення

Оптова торгівля товарами виробничо-тех­нічного призначення, закупівля і формування товарного асортименту, збереження товарних запасів, транспортування підготовлених до продажу товарів споживачам

Роздрібні торговельні підприємства

Самостійні торговельні підприємства, які реа­лізують, як правило, споживчі товари кінцевим споживачам

3

Рівень обслуговування
та спеціалізації

Торговельно-по­середницькі підприємства та фірми із повним циклом обслуговуван­ня: спеціалізовані за асортиментом товарів, вузько-спеціалізовані, універсальні

Великі оптово-посередницькі підприємства з високомеханізованим складським господарством, фасувальними й таропакувальними підрозділами, транспортним господарством та вантажно-розвантажувальними системами виконують усі функції — від закупівлі товарів до доставки їх споживачам

Торговельно-по­середницькі підприємства, фірми з обмеженим циклом обслуговування

Функції стосовно купівлі-продажу аналогіч­ні до попередніх, але видовий склад виконуваних робіт і послуг бідніший

4

Організаційно-правові форми

Незалежні торго­вельно-посеред­ницькі організації

Суб’єкти інфраструктури товарного ринку, засновані у формі акціонерних товариств відкритого і закритого типу, товариств із обмеженою відповідальністю тощо

Комерційні струк­тури великих промислових підприємств та галузевих господарських формувань

Комерційні структури, створені у формі тор­гових будинків, магазинів фірмової торгівлі з метою просування на ринок продукції під­приємств, що їх виробляють. Окрім продажу товарів надають інформаційні, рекламні, консультаційні послуги

Ефективна діяльність маркетингових посередників справляє позитивний вплив на сферу виробництва й споживання товарів. Виконуючи свої функції, маркетингові посередники допомагають своїм клієнтам знайти оптимальні способи збереження та перевезення товарів, оптимізувати споживання їх з урахуванням таких чинників, як ціна, обсяг і швидкість доставки, збереження якості й уникнення ризиків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+