Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Ідея та види діяльності

Відкрити власну справу, організувати своє підприємство нелегко. Кожне таке рішення приймається виходячи із конкретної ситуації і то­му воно унікальне, але все ж в усіх подібних рішеннях є дещо спільне - вони передбачають відмову від способу життя, що склався, на користь створення власної справи.

 Рішення зайнятися бізнесом включає в себе такі моменти:

 бажання створення власної справи, щоб стати господарем, неба­жання працювати на когось;

 відмова від попередньої кар'єри і готовність змінити свій спосіб життя;

переконаність у тому, що власна справа - заняття престижне і до­стойне;

можливість створення власної справи (наявність коштів, умов);

упевненість у реальності створення такої справи за умови існу­вання необхідних зовнішніх і внутрішніх передумоа

Вихідною точкою, з якої починається власна справа, є ідея, закла­дена в її основу. Це може бути ідея нового продукту, який вироблятиме підприємство, що створюється; послуги, які воно надаватиме насе­ленню; механізм організації та управління виробництвом тощо. Така ідея може бути як власною (оригінальною, вперше народженою) і в цьому випадку підприємство створюється для її реалізації, так і запо­зиченою. В практиці бізнесу ідея виступає початковою точкою підпри­ємницької діяльності.

Джерел нових ідей безліч: це публікації офіційних органів влади, вчених, думка бізнесменів, відгуки споживачів, продукція, що випус­кається конкурентами, науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки тощо. Носієм нових ідей та механізмів їх реалізації виступає людина. Якщо вона хоче відкрити свою справу, дуже важливо, щоб ідея відповідала її здібностям, особистим ціннісним установкам.

 Якщо ідею знайдено, починається процес вибору виду діяльності та лроектування підприємства, причому види діяльності повинні спри­яти:

 високому рівню рентабельності;

 швидкості окупності проекту;

 можливості продажу продукції в максимальному обсязі;

       відносно прийнятним умовам матеріально-технічного забезпе­чення;

 невисокому рівню капіталомісткості;

 найменшому ризику;

 мобільності (здатності до швидких змін);

підтримці з боку авторитетних органів (податкових, фінансових та ін.);

здібностям і можливостям підприємця і були прийнятними для нього.

Класифікація видів діяльності відображує різну сферу суспільного виробництва, в якій є можливість зайнятися бізнесом. Не- спиняючись на кожному з них, зазначимо деякі види діяльності зі сфери вироб­ництва, послуг, ідей (інтелектуального бізнесу), комерційної і зовніш­ньоекономічної діяльності. При цьому слід пам'ятати, що вибір діяль-

ності складний і важкий процес. З конгломерату видів діяльності ви­діляють у сфері:

виробництва - виробництво продукції виробничо-технічного при­значення, товарів народного споживання, продуктів харчування, буді­вельних матеріалів, різноманітного обладнання, електроприладів, ви­мірювальної техніки, вторинної переробки сировини, упаковки тощо;

послуг - громадське харчування, побутове обслуговування, тран­спортні, навчальні та лікувальні послуги, видовищно-розважальні за­ходи, комерційна демонстрація відео- і кінопрограм, комерційні зма­гання, організація та проведення виставок, ярмарків, конкурсів, аук­ціонів, туристичні, довідково-консультативні послуги, послуги з при­ватизації, при переході на нові форми власності, створенні підпри­ємств, фірм, агентські і аудиторські послуги, патентно-ліцензійні, тех­нічні, складські та ін^

Ідей (інтелектуального виробництва) - науково-дослідні розробки, винаходи, відкриття, „ноу-хау", технології, рецептури, комп'ютерні програми, матеріали, методичні, літературні, художні твори, комер­ційні ідеї, торговельні та комерційні таємниці, інноваційна діяльність, продаж авторського права та ін;

комерційної діяльності - роздрібна та оптова торгівля; створення профільних, універсальних, спеціалізованих магазинів, салонів, тор­гівля за зразками, купівля та продаж нерухомості; торгово-посеред­ницька, торгово-закупівельна, біржова діяльність, аукціонний продаж, організація торгових домів, торгівля на дому, створення комерційних банків, фінансових груп та ін.;

зовнішньоекономічної діяльності - науково-технічна та виробнича кооперація, створення представництв, філій, спільних підприємств, консалтингових, маркетингових, туристських служб, організація навчання, стажування фахівців, редакційно-видавнича, комерційна, експортно-імпортні, валютно-кредитні, посередницькі, лізингові опе­рації, виставки, огляди, конференції, тендери, промислові, науково-технічні, технологічні, економічні послуги та ін.

Практика індустріальне розвинених країн, де ринкова економіка є провідною, свідчить про те, що у сфері послуг зайнято до 75-80 % працездатного населення, тоді як у виробництві матеріальних благ -лише 20-25 % працездатних, тобто розгалуженість сфери послуг свідчить про якісні зміни в економіці. За деякими даними економічних джерел в Україні у сфері матеріального виробництва зайнято понад 87,5 % працездатних і лише 12,5 % працює у сфері послуг.

Ідея і вид діяльності взаємопов'язані між собою. Не можна вибрати вид діяльності без ідей, не знаючи яким бізнесом займатимешся. Ра­зом з тим вдало вибраний вид діяльності дає можливість реалізувати повною мірою ідею. У конкретній практиці чітко сформульована ідея виступає видом діяльності, тобто набуває власної форми реалізації. Проте знайти ідею і визначити вид діяльності - це ще не все, необхід­но підібрати форму організації та стадії функціонування підприємства (рис. 6), а для цього - вирішити такі завдання:

 

знайти свою „господарську нішу", тобто місце на ринку;

визначити час і регіон, де буде створене підприємство;

встановити спрямованість або спеціалізацію підприємства;

зафіксувати форму підприємництва (індивідуальну чи колективну);

поставити мету своєї діяльності та визначити способи її досягнен­ня, тобто відпрацювати стратегію і тактику бізнесу;

продіагностувати ресурсну, сировинну базу, дати їй експертну оцінку;

 вибрати технологію виробництва;

провести аналіз і дати оцінку майбутнім споживачам і конкурен­там;

дослідити можливості вкладення грошей і одержання кредитів;

вивчити пільги, привілеї, обмеження, перешкоди;

розробити цінову політику на свій продукт або послугу;

сформулювати тип збутової поведінки;

налагодити рекламу.

 Налогодити власну справу можна кількома шляхами:

організувати індивідуальне підприємство з правом юридичної осо­би або без такого права, зареєструвавшись як суб'єкт індивідуальної трудової діяльності;

створити приватне або сімейне підприємство;

стати засновником (учасником) повного, мішаного, з обмеженою відповідальністю акціонерного товариства;

купити існуюче підприємство (цей процес не набув у нашій країні ще значного поширення, проте з розвитком приватизації купівля під­приємств стане реальністю).

Проте, які б підприємства (фірми) не створювалися, процедури їх утворення в основному однакові для всіх.

Отже, проектуючи власне підприємство, вибравши вид діяльності, визначивши форму організації, ще раз добре поміркувавши, усе зва­живши і прийнявши остаточне рішення, можна переходити до наступ­ного етапу - розробки засновницьких документів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+