Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Суб’єкти підприємницької діяльності та їх державна реєстрація

 4.1. Суб’єкти підприємницької діяльності та їх державна реєстрація

 

Суб’єкти підприємницької діяльності можна розділити на дві категорії:

індивідуальне підприємництво фізичних осіб (громадян);

підприємництво юридичних осіб.

Індивідуальна підприємницька діяльність здійснюється громадянином від свого імені і на свій ризик.

Юридичними особами визначаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді. На відміну від фізичної особи, юридичні особи не є живими істотами та існують незалежно від фізичних осіб, які їх утворили.

За обсягами господарської діяльності домінуюче місце серед суб’єктів підприємництва належить підприємству як юридичній особі.

Підприємство – основна організаційна ланка народного господарства України, самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство виникає в процесі об’єднання трудових ресурсів і майна, необхідних для здійснення господарської діяльності. Незважаючи на велику різноманітність підприємств (завод, фабрика, магазин, перукарня, банк, їдальня тощо), усім їм притаманні спільні риси.

По-перше, підприємство є технологічно відособленою сукупністю засобів виробництва та робочої сили.

По-друге, кожне підприємство – це ланка у національній або навіть міждержавній економіці. Воно зосереджується на виготовленні певних товарів, виконанні робіт, наданні послуг за окремим найменуванням або в асортименті. Тобто виробничі процеси в рамках підприємства набувають завершеності у вигляді кінцевого результату. Нехай в одному випадку це буде трактор, а в іншому – тільки деталь для цього трактора, але для відповідних підприємств то буде кінцева продукція.

По-третє, кожне підприємство характеризується економічною відособленістю. Все майно підприємства, з усіма засобами виробництва та технологіями є власністю його засновників. Підприємство розпоряджається своїм майном. На цій підставі воно самостійно складає свою виробничу програму, набирає кадри, здійснює управління виробничим процесом, реалізує одержану продукцію, відшкодовує свої витрати та отримує прибуток. В економіці підприємства в мініатюрі відбивається вся економіка, з усіма її головними процесами: виробництвом, обміном, розподілом.

По-четверте, підприємство – це соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників, що об’єдналися на професійній основі. Було б неправильно обмежити все життя підприємства лише технологічними та господарськими процесами. На підприємствах проходить важлива частина життя людини, через колектив відбувається її розвиток, духовне зростання.

Функцією кожного підприємства є максимально можливий випуск суспільно корисної продукції при найменших витратах.

По-п’яте, підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також фірмовий (товарний) знак для товарів і послуг. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

По-шосте, підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

Однією з головних умов діяльності суб’єктів підприємництва є їх державна реєстрація.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання господарського суб’єкта.

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

а) установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства:

– рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

– статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

З метою впорядкування створення суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення відповідальності за погашення заборгованості перед бюджетами, державними цільовими фондами і кредитами передбачається внести зміни до діючого законодавства:

доповнити перелік документів, які подаються для державної реєстрації новостворюваного суб’єкта підприємницької діяльності, довідками органів державної податкової служби та органів Державного пенсійного фонду України про відсутність у засновника (власника) або суб’єкта підприємницької діяльності, афілійованою особою стосовно якого він є, заборгованості;

встановити відмову у державній реєстрації новостворюваного суб’єкта підприємницької діяльності, якщо його засновник (власник) має заборгованість або є афілійованою особою стосовно суб’єкта підприємницької діяльності, що має заборгованість.

Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі–продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

Якщо засновником (одним із засновників) суб’єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торгового, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС.

У разі коли власником (власниками) суб’єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до законодавства, підписуються засновником, прошиваються та пронумеровуються.

Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених у встановленому порядку.

Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, дві фотокартки, довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред’являє документ, що посвідчує особу.

Законодавством за реєстрацію суб’єктів господарювання установлені такі розміри плати:

за державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір): для громадян-підприємців – 1,5, для юридичних осіб – 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності – потрійний розмір відповідного реєстраційного збору;

за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності – 30 відсотків реєстраційного збору;

за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – 10 відсотків реєстраційного збору.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку із зміною законодавства проводиться безоплатно, якщо інше не передбачено законом.

Кошти, одержані від плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, зараховуються у розмірах:

70 відсотків – до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта підприємницької діяльності, що реєструється;

30 відсотків – на рахунок органу державної реєстрації для покриття витрат, пов’язаних з державною реєстрацією, в тому числі зведенням Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації сплачує заявнику 20 відсотків реєстраційного збору за кожний прострочений день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, але не більше розміру внесеної заявником плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності. Ця сума сплачується з коштів фонду органу державної реєстрації, що формується за рахунок 30 відсотків відрахувань від плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності.

Реєстраційна картка суб’єкта підприємницької діяльності заповнюється особисто заявником. Орган державної реєстрації надає заявникові у разі потреби безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки, перевіряє відповідність наведених у ній відомостей поданим документам. Оформлений оригінал реєстраційної картки зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу суб’єкта підприємницької діяльності і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання) довідки, яка підписується представником органу державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, і засвідчується штампом цього органу.

Орган державної реєстрації несе відповідальність за комплектність та зберігання реєстраційної справи.

За наявності всіх необхідних документів орган державної реєстрації зобов’язаний протягом не більше п’яти робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання інформації про суб’єкти підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів.

Порядок надання органами державної статистики органам державної реєстрації ідентифікаційних кодів регулюється Держкомстатом за погодженням з Ліцензійною палатою.

Заявнику видаються оригінал свідоцтва про державну реєстрацію та три його копії, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Орган державної реєстрації подає:

у п’ятиденний термін з дня державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності до органу держав­ної статистики та органу державної податкової служби – копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію, до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування – інформаційне повідомлення;

у п’ятиденний термін по закінченні календарного місяця до органу державної статистики – відомості про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

Підставою для взяття суб’єкта підприємницької діяльності на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи).

Термін взяття на облік суб’єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів, не повинен перевищувати двох днів.

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб’єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає у відповідний орган внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і додаткового погодження не потребують, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.

Протягом п’яти робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках у встановленому порядку.

Органу державної реєстрації (для проведення державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності), органу державної податкової служби (для взяття суб’єкта підприємницької діяльності на облік), органу внутрішніх справ (для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів) забороняється вимагати від суб’єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені законодавством.

Підрозділи суб’єкта підприємницької діяльності – філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації.

Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний повідомити про створення та ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб’єкта підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації зобов’язаний у 10-денний термін подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів.

Орган державної реєстрації веде облік суб’єктів підприємницької діяльності, починаючи з дати державної реєстрації або дати взяття їх на облік органом державної реєстрації за новим місцезнаходженням.

У випадку зміни назви, організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності, а також форми власності суб’єкт підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов’язаний подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни у друкованих засобах масової інформації.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

Орган державної реєстрації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності надіслати до органу державної статистики та органу державної податкової служби копії реєстраційної картки з внесеними змінами, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування – інформаційне повідомлення.

У випадку перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, що визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на зазначений об’єкт.

У випадку перереєстрації оригінали раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів повертаються до органу державної реєстрації.

Зміни (доповнення) в установчих документах суб’єкта підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у 5-денний термін з дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів.

Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом викладення установчих документів у новій редакції. На титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору робиться відмітка про внесення змін (доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих документів – про те, що зазначені документи є невід’ємною частиною відпо-відних установчих документів. У випадку подання установчих документів у новій редакції на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

У випадку внесення до установчих документів змін (доповнень) разом із зміною назви, організаційно-правової форми або форми власності суб’єкта підприємницької діяльності проводиться його перереєстрація.

Якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не потребують перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний подати до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії документів, завірених у встановленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної картки.

У разі внесення до установчих документів змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) суб’єкта підприємницької діяльності, подаються оформлені згідно з вимогами законодавства документи, що засвідчують:

добровільний вихід юридичної особи із складу засновників (учасників) – подається копія рішення засновника, а фізичної особи – нотаріально засвідчена заява;

примусове виключення засновників (учасників) рішення уповноваженого на це органу.

Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до органу державної ста-тистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених змін (доповнень).

У випадку зміни прізвища, імені чи по батькові підприємець-громадянин в 10-денний термін з моменту настання зазначеної зміни зобов’язаний подати до органу державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами, до-кумент, що підтверджує зміну прізвища, ім’я чи по батькові, одну фотокарт-ку та документ, що підтверджує внесення плати, яка справляється в розмірі, передбаченому для видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію.

Орган державної реєстрації в 5-денний термін з дня одержання зазначених документів повинен провести заміну свідоцтва про державну реєстрацію та сповістити про це органи державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

У випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний у 7-денний термін з моменту настання такої зміни подати до органу державної реєстрації:

реєстраційну картку з внесеними змінами;

оригінал свідоцтва про державну реєстрацію для внесення відповідних змін.

Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду (арбітражного суду) з позовом про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Орган державної реєстрації, на обліку у якого перебуває суб’єкт підприємницької діяльності:

вносить зміни до оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію су-б’єкта підприємницької діяльності, зазначаючи дату внесення зміни та його нове місцезнаходження (місце проживання). Внесені відомості засвідчуються підписом посадової особи і печаткою органу державної реєстрації. Відповід-на інформація вноситься і до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності;

протягом п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення про зміну місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта підприємницької діяльності сповіщає про це шляхом подання інформаційного повідомлення (додаток 5 чи 6 до цього Положення) органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта підприємницької діяльності.

У випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта підприємницької діяльності, пов’язаної із зміною адміністративного району (міста), суб’єкт підприємницької діяльності у 7-денний термін подає до органу державної реєстрації, на обліку в якому він перебуває, заяву та копію документа, що засвідчує зміну місцезнаходження (місця проживання). Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів надсилає рекомендованим листом реєстраційну картку та реєстраційну справу органові державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) цього суб’єкта підприємницької діяльності.

Суб’єкт підприємницької діяльності для взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) зобов’язаний у 30-денний термін з дня зняття з обліку в органі державної реєстрації за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) подати до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну картку з внесеними змінами та оригінал свідоцтва для внесення до нього відповідних змін.

Орган державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем про-живання) суб’єкта підприємницької діяльності у 5-дений термін з дня отри-мання документів подає до органів державної статистики та державної по-даткової служби завірені копії реєстраційної картки, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування – інформаційне повідомлення.

У випадку коли в 30-денний термін з дня зняття з обліку в органі державної реєстрації за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) заявник не звернувся до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання), цей орган вправі звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про скасування державної реєстрації.

У випадку втрати (знищення тощо) свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності видається його дублікат.

Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності до органу державної реєстрації подаються:

заява про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію;

підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію із зазначенням ідентифікаційного коду чи ідентифікаційного номера;

документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката.

Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви повинен видати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

У випадку втрати (знищення тощо) оригіналів установчих документів засновник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням про зняття копій з оригіналів, які зберігаються в цьому органі.

Після припинення підприємницької діяльності та подання суб’єктом господарювання відповідних документів до органу державної реєстрації здійснюється виключення його з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Перелік документів для скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності

Суб’єкт підприємницької діяльності

юридична особа (підприємство)

фізична особа (підприємець-громадянин)

заява (рішення) власника (власників) або уповнова-женого ним (ними) органу чи рішення арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством;

акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженим органом, що призначив ліквідаційну комісію;

довідка аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;

довідка установи банку про закриття рахунків;

довідка органу державної податкової служби про зняття з обліку;

підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності;

довідка архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню;

довідка органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;

оригінали установчих документів (статут, установ-чий договір);

оригінал свідоцтва про державну реєстрацію.

особиста заява підприємця-грома-дянина або рішення суду (арбітражного суду) у випадках, передбачених законодавством;

довідка органу державної податко-вої служби про зняття з обліку;

довідка установ банків про закриття рахунків;

довідка органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;

оригінал свідоцт-ва про державну реєстрацію

 

Орган державної реєстрації у 10-денний термін повідомляє відповідні органи державної податкової служби та державної статистики про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+