Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.14. Арбітражні валютні операції

4.14. Арбітражні валютні операції

 

Свопи дають змогу вилучити користь з диференціала процентних ставок за двома валютами. Ставка свопа визначається спот-курсами відповідних валют, процентними ставками і терміном свопа.

Якщо ставка свопа виходить за межі, визначені поточними спот-курсами і процентними ставками, трейдери можуть одержати безризиковий прибуток через купівлю дешевих інструментів і продаж дорогих.

Оскільки ціни цих інструментів зближаються в міру наближення до терміну виконання, трейдер упевнений в одержанні прибутку при настанні строку інструментів.

Ідея арбітражу полягає у використанні взаємозв’язку цін різних фінансових інструментів, наприклад процентних ставок за депозитами грошового ринку, спот-курсів валют, процентних ставок за валютними депозитами і форвардними курсами (в основі яких лежать диференціали процентних ставок).

Ми вже розглядали механізм визначення форвардних пунктів й одержання форвардних курсів. Якщо прокотирований форвардний курс відрізняється від «можливого» форвардного курсу ряду інструментів, трейдер може одержати безризиковий прибуток, використовуючи валютний своп і «дзеркальний» депозит на грошовому ринку, валютну операцію спот і форвард «аутрайт».

Арбітражні операції можуть проводитися в тих випадках, коли в цінах на одні й ті самі або взаємозв’язані фінансові інструменти виникає різниця. Учасники ринку, що здійснюють арбітражні операції, або арбітражери, постійно вишукують ситуації, коли який-небудь із сегментів ринку йде попереду або не встигає за основним ринком. На арбітраж дивляться як на можливість отримання «легких грошей», оскільки при ньому, якщо все робити правильно, будь-який ризик, за винятком кредитного, відсутній, а прибуток гарантований.

Приклад. Відомо, що крос-курс EUR/CHF визначається на основі курсів USD/EUR і USD/CHF. Валютна пара EUR/CHF, хоча і котирується з урахуванням курсів USD/EUR і USD/CHF, має певну самостійність. Бувають випадки, коли курс однієї або обох валютних пар міняється, а їх крос-курс деякий час не змінюється. Арбітражер, у даному разі крос-трейдер, намагається отримати вигоду з такої ситуації, одночасно здійснюючи операції на ринках EUR/CHF, USD/EUR і USD/CHF.

Аналогічні можливості для арбітражних операцій є і на форвардних валютних ринках. Валютні форварди оцінюються на основі диференціалів процентних ставок за двома валютами. Зазвичай форвардні ціни при русі складових швидко коригуються, проте іноді коригування запізнюється. Досвідчений трейдер ніколи не допустить можливості отримання легких грошей.

Отже, валютний ринок є складною системою відносин з приводу купівлі-продажу валют. Світовий валютний ринок включає субринкові утворення у вигляді регіональних та національних ринків. Головними учасниками ринку є банки, які здійснюють форексні угоди 24 год на добу, обслуговуючи власних клієнтів — суб’єктів зовнішньоекономічних відносин, а також проводячи спекулятивні операції з метою отримання прибутку чи хеджування власних валютних ризиків. Ключовим параметром валютного ринку є курс спот як відображення поточного балансу між попитом і пропозицією. Залежно від виду субринку, його економічної детермінанти та відповідного рівня ліквідності зміни валютного курсу можуть відбуватися майже щосекунди в пікові години ділової активності фінансових центрів. Участь у процесі валютної торгівлі як безпосередньо, так і опосередковано, управління нею неможливі без аналізу ринкової ситуації, виявлення домінуючих ринкових настроїв та тенденцій, оцінювання найбільш імовірних напрямів руху валютного курсу. Комплексність та масштабність економічних явищ і процесів, що виступають факторами ринкової кон’юнктури валютного ринку, величезною мірою ускладнюють роботу з аналізу та прогнозування руху валютного курсу, можуть призвести до помилок та хибних висновків. Але, незважаючи на це, моніторинг валютного ринку та прогнозування — важливі етапи прийняття управлінських рішень на макро- та мікрорівні.

 

 

Ключові терміни і поняття

 

Валютний ринок — foreign exchange market

Валютний курс — foreign exchange

Валютне котирування — currency quotation

Угода «спот» — spot transaction

Спот-курс — spot rate

Форвардний курс — forward exchange

Фіксований валютний курс — pegged rate

Плаваючий валютний курс — floating exchange rate

Валютні операції своп — swaps

Прямі форварди — oufright forwards

Ф’ючерсні контракти — futures

Опціони — options

Арбітраж — arbitrage

Валютні ризики — foreign exchange risks

Хеджування — hedging

 

Контрольні питання

 

Назвіть основні функції валютного ринку.

Охарактеризуйте структуру валютного ринку.

Окресліть загальну схему розрахунків за допомогою векселя та чека.

Визначте місце та роль системи СВІФТ на валютному ринку.

Що таке валютний курс, спот-курс, форвард-курс?

Які основні види валютних котирувань вам відомі?

Які основні моменти валютної операції ви знаєте?

Дайте порівняльну характеристику форвардної та ф’ючерсної валютної операцій. Яка між ними різниця?

Назвіть основні риси опціонів. Як визначається вартість опціону?

Окресліть типи опціонів.

Як визначається форвардний курс?

Назвіть основні риси валютних свопів.

Охарактеризуйте механізм проведення арбітражної валютної операції.

 

Проблемні питання

 

1. У який із перелічених строків зазвичай здійснюється валютування за угодами «спот»?

а) сім робочих днів з моменту укладення угоди;

б) п’ять робочих днів з моменту укладення угоди;

в) два робочі дні з моменту укладення угоди.

2. Банк АВС здійснює такі котирування спот-курсів валют проти американського долара:

CHF 1,4022/20;

JPY 105,20/40;

EUR 1,6100/10.

а) Клієнт хоче купити євро. Який курс євро? Який курс пропонує банк АВС — бід чи офер?

б) Який спред швейцарського франка?

в) Який курс банк використовує при купівлі 4 млн єни?

3. Яке (які) з наступних тверджень стосовно форвардних курсів є правильними?

а) на підставі форвардних курсів дилери оцінюють імовірний напрям руху обмінних курсів у майбутньому;

б) курс шестимісячного форвардного контракту можна назвати курсом форварда «аутрайт»;

в) форвардні курси часто котируються  на строк до 10 років.

г) форвардний курс USD/CHF відбиває диференціал процентних ставок між єврофранками та євродоларами.

4. У вашому розпорядженні є 1 млн дол. США, котирування подається на екрані справа. За яким курсом ви можете продати долари та купити фунти стерлінгів? Скільки фунтів ви отримаєте?

5. Вам потрібно купити 5 млн дол. США проти єни. Ви зателефонували в чотири банки. З яким банком ви укладете угоду? Відповідь обґрунтуйте.

 

Умови:

 

 

Банк

долар/єна

А

146.10

145.70;

В

146.15

146.20;

С

146.12

146.22;

Д

146.20

146.30.

6. Необхідно знайти справжню вартість опціонів: американського на купівлю, американського на продаж, європейського на купівлю і європейського на продаж.

Умови:

Поточний курс долар/єна — 1,3500;

Шестимісячний форвардний курс долар/єна — 1,50;

Ціна виконання шестимісячного опціону долар/єна — 1,40.

 

 

Література

 

Алексис Стивен. Технический анализ от А до Я. — М.: Диаграмма, 1999. — 376 с.

Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы: Пер. с англ. — Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Вильямс», 2000. — 596 с.

 Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов»): Пер. с англ. — М.: Альпина: Паблишер, 2002. — 340 с.

Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред. И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — 456 с.

Вейтилингэм Ромеш. Руководство по использованию финансовой информации Financial Times: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 400 с.

Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. — К.: LIBRA, 1993.

Джон Дж. Мэрфи. Межрыночный технический анализ: Пер. с англ. — М.: Диаграмма, 1999. — 317 с.

Деривативы. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов»): Пер. с англ. — М.: Альпина, Паблишер, 2002. — 198 с.

Дениелс Дж., Радеба Ли. Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 784 с.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 963 с.

Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. — М.: Инфра, 1995.

Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. — М.: Прогресс: Универс, 1994. — 496 с.

Australia: a financial gateway to Asia — Pacific / Conjoncture  by BNP Paribas. October 2000.

 Walmsley, Julian. The Foreign  Exehange  and Money Markets Guide / Wiley finance edition, 1994. — 513 р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+