Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності

4.5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності

Права промислової власності є особливою формою права власності суб’єкта господарювання, що забезпечує захист його майнових та інших прав і законних інтересів.

Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти визначаються Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. та спеціалізованими законами.

Об’єктами прав промислової власності у сфері господарювання згідно зі ст. 155 ГК визнаються винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та породи тварин, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) най­менування, географічне зазначення, комерційна таємниця, комп’ю­терні програми, інші об’єкти, передбачені законом. До інших об’єктів законодавство відносить раціоналізаторські пропозиції, компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

Винахід (корисна модель) — це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології.

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері діяльності.

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Зазначення походження товару охоплює (об’єднує) такі терміни:

просте зазначення походження товару (будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару);

кваліфіковане зазначення походження товару, куди входять:

назва місця походження товару;

географічне зазначення походження товару.

Топографія IMC — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

Комп’ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття включає як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

Сорт рослин — окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів, яка незалежно від того, задовольняє вона цілком або ні умови надання правової охорони: ¨ може бути визначена ступенем вияву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; ¨ може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем вияву принаймні однієї з цих ознак; ¨ може розглядатись як єдине ціле з позиції її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Між тим наявність у наведеному нижче переліку комп’ютер­них програм означає їх подвійний захист, оскільки вони, крім того, є об’єктами авторського права.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Об’єкт

Нормативний акт

Винаходи та корисні моделі

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. (в н.р. від 01.06.2000), гл. 39 ЦК України, ст. 156 ГК

Промислові зразки

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р., гл. 39 ЦК України, ст. 156 ГК

Селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин)

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1994 р. (в н.р. від 17 січня 2002 р., Закон України «Про племінну справу у тваринництві» н.р. 21 грудня 1999, гл. 42 ЦК України

Торговельна марка (знаки для товарів та послуг)

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р., гл. 44 ЦК України, ст. 157, 158 ГК

Географічне зазначення або зазначення поход­ження товару

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товару» від 16 червня 1999 р., гл. 45 ЦК України, ст. 160, 161 ГК

Комерційне (фірмове) найменування

Гл. 43 ЦК України, ст. 159 ГК

Комерційна таємниця

Гл. 46 ЦК України, ст. 156 ГК

Раціоналізаторська пропозиція

Гл. 41 ЦК України

Топографії інтегральних мікросхем

Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р., гл.  40 ЦК України

Комп’ютерні програми

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

 

Разом з тим у законодавстві України поки що не мають правового регулювання права на секрети виробництва (ноу-хау).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+