Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Види й організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі

Підприємства оптової торгівлі є найважливішою організаційною ланкою інфраструктури товарного ринку, на них припадає найвагоміша частка його товарообороту.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство — це самостійний статутний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство оптової торгівлі є організаційно-адміністратив­ною одиницею, яка об’єднує колектив працівників і має свої органи управління. Характерною рисою підприємства є його економічна діяльність та єдність, спільність результатів праці, матеріальних ресурсів та фінансових коштів, єдність обліку та звітності.

Разом із тим підприємства оптової торгівлі є суб’єктами дуже динамічного сектору економіки, в якому відбуваються процеси концент­рації та спеціалізації у відповідь на загострення конкуренції на товар­ному ринку й зростання вимог покупців до рівня обслуговування.

Це зумовлює багатоманіття підприємств оптової торгівлі. Опто­ві підприємства відрізняються одне від одного за масштабами
діяльності, обсягом виконуваних функцій та рівнем обслуговування, відношенням до права власності на товар, товарною спеціалізацією тощо. Вітчизняних оптовиків доцільно класифікувати за ознаками, представленими в табл. 5.1.

Оптові підприємства різних масштабів і зон діяльності станов­лять єдину систему оптової торгівлі на двох функціональних рів­нях — загальнодержавному (міжрегіональному) і регіональному.

На загальнодержавному рівні формуються засади оптового процесу. Оптові підприємства міжрегіонального рівня є опорою всієї оптової торгівлі і забезпечують її стратегічну стабільність. Вони реалізують товари споживачам (покупцям) по всій території держави. Головне завдання цих підприємств — створити необхідну систему каналів переміщення товарів для обслуговування вітчизняних і зарубіжних товаровиробників і постачальників товарів.


Таблиця 5.1

Класифікація оптових торговельних підприємств

Класифікаційна
ознака

Вид

Організаційно-правова
форма

Функціональна характеристика

1. Масштаб та зона діяльності

Загально-державні

Акціонерні товариства

Найбільші підприємства, які здійснюють оптову закупівлю та продаж товарів по всій країні. Голов­не завдання — створити необхідну систему каналів товароруху для обслуговування вітчизняних і зарубіжних товаровиробників та постачальників

Регіональні

Закриті акціонерні товариства, відкриті акціонерні товариства, змішаної форми власності

Незалежні комерційні підприємства, які зазвичай завершують процес оптової реалізації. Здійснюють закупівлю товарів, розподіляють великі партії на малі, зберігають товарні запаси, доводять товари до покупців у зоні свого розміщення, надають їм різноманітні послуги. Головне завдання — забезпечення товарами регіональних товарних ринків.

Адміністративно-територіальних одиниць

Усі форми власності та гос­подарювання: від акціонер­них товариств до приватних

Здійснюють оптові закупівлі та продаж товарів, виконують як повний, так і обмежений цикл обслуговування, завершують процес оптової реалізації

2. Обсяг викону­ваних функцій

Оптово-торговель­ні підприємства із повним циклом об­слуговування

Оптові фірми, які дістають право власності на товар, мають високомеханізоване складське господарство. Створені як акціонерні товариства різ­них видів власності та господарювання

Здійснюють оптовий продаж переважно роздрібним торговцям, надаючи їм повний набір послуг: формують товарний асортимент, роздрібнюють великі партії товарів, формують партії товару для доставки покупцям, завозять товари згідно із узгод­женими графіками, надають маркетингові послуги тощо. Можуть працювати зі змішаним асортиментом (кількома товарними групами); зі спеціалізованим (одна-дві товарні групи); із вузькоспеціалізованим

Подпись: 85Класифікаційна
ознака

Вид

Організаційно-правова
форма

Функціональна характеристика

Оптовики з обме­женим циклом обслуговування

Оптові фірми — дистри­б’ютори товарів виробни­чо-технічного призначення

Незалежні підприємства оптової торгівлі з високомеханізованим складським господарством. Продають товари переважно виробникам, надають широкий спектр послуг: виробничо-технологічні, транс­портно-експедиторські, інформаційні, кредитні, мар­кетингові. Можуть працювати із широким, зміша­ним або спеціалізованим товарним асортиментом

Оптовики, які торгують за готівку без доставки

Мають обмежений асортимент ходових товарів, який продають дрібним оптом роздрібним торговцям із негайною оплатою. Покупець самостійно виконує частину торговельних функцій: вантаження, доставку тощо

Оптовики-комівояжери

Оптовик розвозить і продає за готівку товари обмеженого асортименту (продукти) нетривалого зберігання.

Оптовики-організатори (транзитники)

Оптовик приймає замовлення від клієнта, шукає виробника відповідного товару, укладає угоду, згід­но з якою виробник забезпечує відправку товару безпосередньо покупцеві. Оптовик-організатор перебирає на себе право власності на товар і пов’я­заний з ним ризик із моменту оформлення завершення до моменту завершення поставки.

Оптовики-консигнатори

Працюють на засадах консигнації, тобто зберігають право власності на товар поставлений роздрібному торговцеві до завершення реалізації споживачеві. Оптовик призначає ціну на товар, забезпечує його збереження, розміщує рекламні матеріали в місцях продажу та веде облік товарних запасів з метою своєчасного поповнення

Класифікаційна
ознака

Вид

Організаційно-правова
форма

Функціональна характеристика

 

 

Оптовики-посилторговці

Розсилають каталоги роздрібним торговцям, вироб­ничим і невиробничим організаціям, пропонуючи ювелірні вироби, косметику, делікатеси та інші дрібні товари. Отримавши замовлення, відправляють товари поштою, вантажівками чи в інший спосіб

3. Підпоряд-кування

Незалежні

Різних форм власності й господарювання

Підприємства оптової торгівлі всіх рівнів господарювання, незалежно від обсягів виконуваних функцій.

Створені галузевими виробниками

Сільськогосподарські кооперативні спілки, колективної власності

Належать фермерам, які є членами спілки, створеної з метою оптового продажу виробленої ними продукції на місцевих ринках. Працюють над поліпшенням якості товарів та рекламуванням їх.

Створені підпри­ємствами-вироб­никами

Структурний підрозділ підприємства

Збутовий відділ (відділ продаж) підприємства-виробника самостійно здійснює оптовий продаж виготовлених товарів, забезпечує управління збутовими запасами та виконує замовлення покупців.

 

Дочірнє підприємство-тор­говельний дім

Юридично може виступати як самостійне оптове підприємство. Фактично здійснює оптову торгівлю продукцією підприємства-товаровиробника, яке є його засновником.

Створені підпри­ємцями-покуп­цями

Закупівельна контора — структурний підрозділ під­приємства

Підприємства роздрібної торгівлі засновують власні закупівельні контори у великих ринкових цент­рах, які здійснюють оптову закупівлю товарів для забезпечення власної торгової мережі

 

Оптові склади

Ті самі функції

4. Чисельність працюючих

Великі

Акціонерні товариства
різних типів

100 і більше осіб

Середні

Акціонерні товариства
різних типів

до 100 осіб

Малі

Колективні, приватні

до 25 осіб


Оптові підприємства регіонального рівня, як правило, завершують процес оптової реалізації товарів. Вони здійснюють закупівлю товарів у підприємств міжрегіонального рівня або безпосередньо у товаровиробників і доводять їх до покупців у зоні свого розміщення. Головне завдання їх — забезпечення товарами регіональних товарних ринків, роздрібних торгівельних підприємств у зоні обслуговування.

До групи підприємств регіонального рівня, поряд із незалежними підприємствами оптової торгівлі, належать також збутові підрозділи промислових підприємств (опт виробника), а також оптові структури великих роздрібних підприємств (опт роздрібного торговця).

Серед регіональних оптовиків, які діють на ринках адміністративно-територіальних одиниць, вирізняються оптові підприємства, що набувають права власності на товар і спеціалізуються лише на оптовій торговельній діяльності із повним комплексом операцій купівлі-продажу (незалежні оптові торговці) та наданням покупцям широкого спектру різноманітних послуг. Важливим завданням цих оптовиків є створення найпривабливіших умов для виходу на ринок товаровиробників і задоволення інтересів роздрібних торговців.

До цієї групи оптовиків належать також дистриб’ютори товарів виробничо-технічного призначення. Вони продають товари переважно виробникам для подальшого професійного використання. Коло їхніх послуг охоплює збереження товарних запасів, підготовку товарів до виробничого використання, забезпечення доставки товару, надання кредитів.

Досить велику групу становлять оптовики з обмеженим циклом обслуговування, які перебирають на себе право власності на товар, але пропонують значно менше послуг своїм постачальникам і клієнтам. До них належать оптовики, які торгують за готівку без доставки товарів. Вони мають обмежений асортимент ходових товарів, який продають дрібним оптом роздрібним торгов­цям із негайною оплатою і, як правило, не займаються доставкою їх.

Продаж і доставку обмеженого асортименту продуктів нетривалого зберігання здійснюють оптовики-комівояжери. Вони продають дрібні партії товару за готівку, доставляють його в універсами, дрібні бакалійні магазини, лікарні, кафетерії заводів та готелі. До цієї категорії належать також оптовики-організатори, які перебирають на себе право власності на товар із моменту його замовлення клієнтом і до завершення поставки. Вони не зберігають запасів, а працюють на умовах транзиту. Прийнявши замовлення від клієнта, вони шукають виробника необхідного товару, який, згідно з контрактом, забезпечує відправку товару безпосередньо клієнту.

Оптову торгівлю товарами особистого споживання здійснюють і оптовики-консигнатори. Вони торгують на засадах консигнації, тобто зберігають за собою право власності на товар до моменту його продажу. Роздрібні торговці оплачують консигнато­рові лише ті товари, що продано. Оптовик-консигнатор забезпечує доставку товарів у магазин, розвантажує й розміщує їх у місцях продажу разом із рекламними матеріалами, визначає ціну, стежить за якістю товарів, здійснює облік товарних запасів та поповнення їх.

У зарубіжній практиці відомі також оптовики-посилторговці, які розсилають каталоги товарів роздрібним торговцям, виробничим і невиробничим організаціям, а потім виконують їхня замовлення поштою чи в будь-який інший спосіб.

Оптову продажу сільськогосподарської продукції можуть здійснювати виробничі кооперативи, що їх створюють фермери для збуту оптом на місцевих ринках виготовленої ними продукції.

Деякі підприємства-виробники самостійно здійснюють оптову торгівлю, не вдаючись до послуг незалежних оптовиків. Для цього вони створюють власні збутові підрозділи: збутові відділи та контори.

Оптову закупівлю товарів для роздрібної торгівлі можуть здійс­нювати оптові склади і закупівельні організації, створені підприємствами роздрібної торгівлі у великих ринкових центрах.

У сфері оптового товарного обігу діють також різноманітні посередники й організатори оптового обігу, склад і діяльність яких розглядатимуться в наступних темах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+