Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Майно суб’єктів господарювання

 5.1. Майно суб’єктів господарювання

 

При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні підприємства знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формі. За економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні та оборотні активи.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Наявні активи (потенціал) підприємства відображаються в його балансі за наступними елементами (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Характеристика активів підприємства

Активи за елементами

Можливі економічні вигоди

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Забезпечення здійснення господарської діяльності

залишкова вартість

первісна вартість

знос

Незавершене будівництво

Формування основних засобів

Основні засоби:

Забезпечення здійснення господарської діяльності

залишкова вартість

первісна вартість

знос

Довгострокові фінансові інвестиції:

Одержання дивідендів від господарської діяльності інших підприємств

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Проданий товар покупцю з відшкодуванням його вартості та одержанням реального фінансового результату (вигоди) у майбутньому (через 12 місяців)

Відстрочені податкові активи

 

Податковий кредит (бюджетна заборгованість) за діючим законо-давством, забезпечує погашення майбутніх платежів та одержання процентів

Інші необоротні активи

Платежі або продаж активів з певною вигодою при розстрочці виконання зобов’язань

2. Оборотні активи

Запаси:

Майно для забезпечення здійснення господарської діяльності та одержання вигоди

виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

незавершене виробництво

Використані виробничі, трудові та фінансові ресурси в господарській діяльності на певну календарну дату не перетворились в готову продукцію (роботи, послуги), необ-хідні покупцям внаслідок незакін-ченого технологічного процесу

готова продукція

Майно, призначене для покупців з одержанням вигоди при його реалізації

товари

Векселі одержані

Заборгованість підприємству на відшкодування витрат і одержання вигоди, оформлена векселем (борговою розпискою)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Заборгованість підприємству на відшкодування вартості його майна і одержання вигоди від продажу покупцям

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Придбані підприємством доходні активи інших підприємств

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Грошові кошти підприємства для забезпечення господарської діяльності

в національній валюті

в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Платежі або продаж активів з певною вигодою

3. Витрати майбутніх періодів

Минулі витрати підприємства, що принесуть вигоду у майбутньому

 

За призначенням активи виробничого підприємства поділяють на окремі об’єкти (рис. 5.1).

 

Рис. 5.1. Класифікація активів підприємства

 

Підприємство отримує активи шляхом їх придбання або виробництва, контролює та одержує майбутні вигоди, які очікується одержати від використання цих ресурсів. Кожен із активів сприяє надходженню економічних вигод на підприємство.

У табл. 5.2., як приклад наведено дані, що характеризують структуру розміщення активів підприємств окремих галузей економіки України.

Таблиця 5.2

Структура розміщення активів підприємств окремих галузей економіки у 1998 році

(млн. грн. на кінець року)

Галузі економіки

Необоротні активи

Оборотні активи в запасах

Оборотні ак-тиви в дебіто-рах і грошових коштах

Разом

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

Промисловість

176495

68

27959

11

56632

21

261086

100

Сільське господарство

 

79280

 

84

 

11508

 

12

 

3619

 

4

 

94407

 

100

Будівництво

36177

81

2224

5

6467

14

44868

100

Транспорт та зв’язок

44717

61

2936

4

25186

35

72839

100

Торгівля та гро-мадське харчування

 

10370

 

29

 

4954

 

14

 

20024

 

57

 

35348

 

100

Постачання та збут

2141

36

785

13

3062

51

5988

100

Заготівлі

1576

47

657

20

1124

33

3357

100

Всього

439839

70

54067

9

141853

21

635759

100

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

5.1. Майно суб’єктів господарювання