Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Джерела утворення майна підприємства

5.2. Джерела утворення майна підприємства

 

Наявні у кожного підприємства активи, вони одержують з відповідних джерел.

Джерела формування активів підприємства можуть існувати у багатьох формах (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Характеристика джерел утворення активів підприємства

Джерела утворення майна (активів) підприємства за формами існування

Характеристика відповідальності за економічні вигоди

1. Власний капітал

Статутний капітал

Заборгованість перед власниками в частині здійснених інвестицій з влас-них доходів на умовах, визнаних в статуті підприємства

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Заборгованість перед власниками за рахунок здійснених ними реінвести-цій створеного доходу на підпри-ємстві в його господарську діяльність

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

Гарантійні зобов’язання підприємст-ва в частині виплат, строк сплати яких не настав

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Зобов’язання по залишках цільових капіталів

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

Зобов’язання, які не є поточними за активи, що тимчасово використову-ються в господарській діяльності за відповідну плату

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Відстрочені податкові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Заборгованість за одержані кошти на які нараховуються відсотки

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Векселі видані

Заборгованість підприємства оформлена векселем (борговою розпискою)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Заборгованість підприємства на відшкодування вартості майна одер-жаного від постачальників та забезпе-чення ним економічних вигод

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Одержані підприємством аванси під зобов’язання зменшення своїх активів

з одержаних авансів

з бюджетом

Зобов’язання по зменшенню активів

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов’язання

5. Доходи майбутніх періодів

Зобов’язання по доходах, які будуть забезпечені активами у майбутньому

 

За видами джерела утворення активів підприємства можуть існувати в різних формах (рис.5.2).

 

Рис.5.2. Форми існування джерел утворення активів підприємства.

 

Джерела утворення майна підприємства поділяються на два види: власний капітал (внески власників, прибуток, резерви, фонди, безповоротне фінансування тощо) та зобов’язання (залучені кошти – кредити, кредиторська заборгованість тощо).

Між активами і джерелами їх утворення на підприємстві існує тісний взаємозв’язок. Скільки є активів, стільки є джерел їх утворення. У вартісному виразі цю рівність можна виразити так:

де А – вартість активів; Д – сума джерел активів.

У табл. 5.4. як приклад наведено дані, що характеризують структуру джерел утворення майна (зобов’язань) підприємств окремих галузей економіки України.

 

Таблиця. 5.4

Структура джерел утворення майна підприємств окремих галузей економіки у 1998 році

(млн. грн на кінець року)

Галузі економіки

Власний капітал

Залучений капітал (зобов’язання)

Разом

Сума

%

сума

%

сума

%

Промисловість

79865

30

181221

70

261086

100

Сільське господарство

71145

75

23262

25

94407

100

Будівництво

31243

70

13625

30

44868

100

Транспорт та зв’язок

36964

51

35875

49

72839

100

Торгівля та громадське харчування

5981

17

29367

83

35348

100

Постачання та збут

1482

30

4506

70

5988

100

Заготівлі

1140

34

2217

66

3357

100

Всього

308606

49

327153

51

635759

100

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

5.2. Джерела утворення майна підприємства